Nr.199 - Godkendelse af forslag til indsatser i nye vandplaner (2016-2021)

Sagsnr.: 13/34127

 

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til indsatser i vandløb, som staten skal bruge til de nye vandplaner (2016-2021).

Sagsfremstilling og økonomi

Vandplanerne er statens samlede plan for, hvordan søer, vandløb, kystvand og grundvand kan leve op til miljøkravene i EU´s vandrammedirektiv. Staten er pt. ved at udarbejde 2. generation vandplaner, der skal virke for perioden 2016-2021. Kommunerne skal bidrage til arbejdet ved senest den 7. oktober 2014 at fremsende forslag til indsatser til forbedring af vandløbskvaliteten i konkrete vandløb til Naturstyrelsen.


Det forslag til indsatsprogram, som nu fremlægges til Byrådets godkendelse (bilag 1), gælder for Vandopland 2.3 Øresund. Indsatsprogrammet er lavet i samarbejde med de øvrige 16 kommuner i vandoplandet samt Vandrådet for oplandet.


Processen kort

Primo april fremsendte Naturstyrelsen retningslinjer for, hvordan kommunerne skulle udarbejde deres forslag til indsatsprogram. Det indebar bl.a., at der skulle nedsættes Vandråd sammensat af repræsentanter for erhverv og grønne organisationer, som skulle fungere som rådgivende organ for kommunerne, jf. sag nr. 47 på Byrådets møde den 31. marts 2014.

 

Vandrådet har siden april afholdt 4 møder og holder et sidste møde, når kommunalbestyrelserne har godkendt det forslag til indsatsprogram, der skal sendes til staten.


Den økonomiske ramme for forslag til indsatsprogrammet for Vandopland 2.3 Øresund er i alt 7,8 mio. kr. til vandløbsrestaureringer. Ud fra en række prisfastsatte virkemidler, der alle kan forbedre vandkvaliteten i vandløb, har de 17 kommuner stillet forslag om, hvor og hvordan pengene anvendes bedst muligt.


Opgaven er i udgangspunktet løst ved, at fordele de 7,8 mio. kr. til de enkelte kommuner efter en fordelingsnøgle. Herefter har administrationen i kommunerne indmeldt deres forslag om miljøforbedrende tiltag, der modsvarer kommunens økonomiske ramme. For Fredensborg Kommune betyder det, at administrationen har stillet et foreløbigt forslag om tiltag for godt 1,4 mio. kr.


Sekretariatskommunen styrer dialogen med Vandrådet

Gribskov Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen for Vandrådets møder og er samtidig den eneste kommune, der har deltaget i rådsmøderne.

 

Kommunernes forslag til indsatsprogram er blevet diskuteret på møderne i Vandrådet. Det fremgår af vedlagte ”Fælles statement fra Vandrådet” (bilag 2), at Vandrådet tilslutter sig det forslag til indsatsprogram, de fik fremlagt på mødet den 12. juni 2014, men de har dog samtidig medsendt forslag til ændringer, som kommunerne herefter delvist har indarbejdet.

 

Gribskov Vandløbslaug har siden vedtagelse af det fælles statement fra Vandrådet trukket deres støtte til beslutningen, og har besluttet at komme med en mindretalsudtalelse. Deres kommentarer har dog ikke betydning for de foreslåede indsatser i Fredensborg Kommune.

 

De endelige forslag til indsatser i Fredensborg Kommune

De endelige forslag til indsatser i Fredensborg Kommune er nærmere beskrevet i bilag 1. Administrationen har i forslaget imødekommet en række ønsker, som Fredensborg Vandløbslaug har foreslået gennem deres plads i Vandrådet.

 

Indsatserne vedrører bl.a. forslag om udlægning af gydemateriale i dele af Grønholt å, Nivå, Langstrup Å og Usserød å samt forslag om mindre genslyngninger af Langstrup Å. Alle disse vandløb er vurderet i risiko for ikke at kunne opfylde målsætningen om god økologisk tilstand i 2021.

 

Det skal understreges, at der er tale om administrationens umiddelbare forslag til mulige tiltag, der opfylder miljøkravene. De endelige indsatser i vandløbene kan således ændres i forbindelse med Naturstyrelsens behandling af forslagene og ikke mindst i forbindelse med dialogen med de berørte lodsejere.

 

Det skal endvidere bemærkes, at Fredensborg Vandløbslaug mundtligt har udtrykt skepsis over for de foreslåede indsatser i Langstrup Å, da de vurderer, at det vil forringe dræningen af de nærliggende arealer, og da der skal afstås jord til projektet. Administrationen vurderer, at vandløbsindsatserne i vid udstrækning vil kunne indrettes således, at det tager hensyn til de lokale dyrknings- og afvandingsmæssige interesser.

Videre proces

Byrådene i de 17 kommuner skal inden den 7. oktober 2014 have godkendt et fælles forslag til indsatsprogram. Herefter indsender Vandrådets sekretariat forslaget videre til Naturstyrelsen. Det er usikkert, hvad der sker, hvis forslaget ikke kan godkendes i alle kommuner.

 

Når kommunernes forslag til indsatsprogram er sendt til Naturstyrelsen, har Vandrådet mulighed for, at eftersende deres bemærkninger til Naturstyrelsen, der så i sidste ende beslutter hvilke tiltag, der skal indgå i de kommende vandplaner.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om vandplanlægning.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der laves en nyhed på kommunes hjemmeside om Byrådets beslutning.


Hvis Naturstyrelsen indarbejder de foreslåede indsatser i den kommende vandplan, vil administrationen påbegynde dialogen med de berørte lodsejere om de konkrete tiltag.

Indstilling

  1. At vedlagte forslag til indsatsprogram godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 12-08-2014

Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget lægger særlig vægt på opfyldelse af de miljømæssige mål, fastholdelse af afvandingsevnen og dialogen med de relevante lodsejere, og vedrørende Langstrup Å: Den foreslåede genslyngning skal kombineres med Vandrådets forslag om beplantning. Selve beslutningen om udførelse af genslyngning sker i forbindelse med projektering. Den regulativfastsatte bundkote sikres.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.