Nr.196 - Plejecenter Lystholm - fase II - skema C

Sagsnr.: 14/9719

 

Beslutningstema

Lejerbo anmoder Byrådet om godkendelse af skema C vedrørende Plejecenter Lystholm fase II – plejedel såvel som servicearealer.

Sagsfremstilling og økonomi

Lejerbo har den 12. marts 2014 fremsendt skema C, byggeregnskab vedrørende 32 almene ældreboliger og servicearealer til Plejecenter Lystholm. Dokumenterne vedrører tilbygningen til Plejecenter Lystholm, nedenfor betegnet afdeling II. Det oprindelige plejecenter betegnes afdeling I.


Byrådet godkendte den 26.september 2011 skema B for afdeling II med følgende beslutning:

  1. At anskaffelsessummen for 32 almene ældreboliger, kr. 66.984.000, godkendes.
  2. At kommunen betaler et grundkapitallån på kr. 4.688.880, svarende til 7 pct. af anskaffelsessummen.
  3. At kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lån, der får pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi
  4. At anskaffelsessummen for servicearealerne, kr. 7.550.000 ekskl. moms godkendes. Kommunen betaler udgifterne til servicearealerne.

Udvidelsen af Plejecenteret har givet anledning til nogle formelle udfordringer, idet en del af servicearealerne fra afdeling I i forbindelse med udvidelsen er omdannet til boligarealer, ligesom en del af boligarealerne ved udvidelsen er omdannet til servicearealer. Boligarealerne er finansieret på normal vis med realkreditlån, kommunalt grundkapitallån og beboerindskud, mens servicearealerne er finansieret af kommunen alene.


Fordi afdeling I allerede var finansieret og på plads, har det været nødvendigt, for også at få finansieringen af afdeling II på plads, at udstykke de arealer, der skulle ændre status til ejerlejligheder for siden hen at lægge dem sammen med den afdeling, de endelig skulle høre til. Samtidigt har den endelige finansiering skullet tilpasses dette. Det hele skal ende med at afdeling I og afdeling II slås sammen til en ældreboligafdeling med et serviceareal, svarende til plejecenterets endelige arealdisponering.


I skema B godkendte Byrådet et boligareal for afdeling II på 2.701,18 m2, idet der heri indgår et areal på 214 m2, der allerede er ydet støtte til i afdeling I. Det areal, der ikke er finansieret er således på 2.487,18 m2. Når dette areal multipliceres med rammebeløbet (den højest tilladte anskaffelsessum pr. m2) på 26.270 kr. fås en maksimal anskaffelsessum på 65.338.218,60 kr.


Det fremgår af ansøgningen fra Lejerbo, at den samlede endelige anskaffelsessum for boligarealet er på 65.278.000 kr. og altså 60.000 kr. mindre end det maksimalt tilladte samt 1.706.000 kr. mindre end det beløb Byrådet har godkendt efter skema B.


For så vidt angår servicearealerne var udgiften til disse ved skema B opgjort til 9.399.000 kr. inkl. moms (7.550.000 kr. ekskl. moms). Det fremgår af skema C, at de endelige udgifter er opgjort til 11.334.000 kr. inkl. moms, svarende til en merudgift på 1.935.000 kr.


Lejerbo oplyser, at der har været afholdt følgende yderligere nødvendige udgifter i forhold til de udgifter, der indgik i skema B:


 

1.000 kr.

Skærpede myndighedskrav

100

Dårlige jordbundsforhold

167

Mangler ved eksisterende konstruktioner

256

Diverse projekttilpasninger

357

Forlænget byggetid

126

Byggeplads

137

Jorddeponering

138

Omlægning af hovedforsyningskabel

44

Indeksregulering

54

Tilkøbsydelser (lejer og bygherreønsker)

688

I alt

2.067


Forskellen på de afholdte merudgifter, kr. 2.067.000 og det regnskabsmæssigt opgjorte merforbrug på kr. 1.935.000 udgøres af opnåede besparelser. Merudgiften til servicearealer findes inden for inventarbudgettet til byggeriet.

 

Det bemærkes, at administrationen løbende har været i dialog med boligselskabet, og at administrationen har godkendt de nødvendige ekstraarbejder, der har ført til den anførte ekstraudgifter.

Bevilling

Finansieringen af merudgifter på 0,413 mio. kr. vedr. grundkapitaltilskud besluttes i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30/6 2014.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At endeligt byggeregnskab og skema C vedrørende boligareal og serviceareal for Plejecenter Lystholm fase II godkendes.
  2. At kommunen betaler grundkapital lån på 4.569.460 kr. svarende til 7 % af den endelige anskaffelsessum for plejedelen. Kommunen har allerede indbetalt 4.156.600 kr. på baggrund af skema B godkendelsen.
  3. At kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lån, der får pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.
  4. At den endelige anskaffelsessum for servicearealerne på 11.334.000 kr. inkl. moms godkendes. Anskaffelsessummen er betalt af kommunen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler administrationens indstillinger med den bemærkning, at administrationen anmodes om at tage en dialog med boligselskaberne om at opnå større budgetsikkerhed.