Nr.195 - Plejecenter Lindegården - nyt skema B og skema C

Sagsnr.: 10/54390

 

Beslutningstema

Stillingtagen til nyt skema B samt skema C med endeligt byggeregnskab for Plejecenter Lindegården.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet godkendte på sit møde den 26. september 2011 skema B vedrørende ombygning og udvidelse af Plejecenter Lindegården. Godkendelsen indebar:


  1. at anskaffelsessummen for boligerne på 42.298.000 kr. godkendes.
  2. at kommunen betaler et grundkapitallån på 2.960.860 kr. svarende til 7 % af anskaffelsessummen.
  3. at kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for lån, der får pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.
  4. at anskaffelsessummen for servicearealerne på 8.648.000 kr. ekskl. moms godkendes, og at kommunen betaler for servicearealerne.

I sin ansøgning skriver Lejerbo, at udgiftsgrundlaget i det godkendte skema B ikke slog til, idet der i bygningerne blev konstateret skimmelsvamp og fugtskader. Overskridelsen af de udgifter, der blev godkendt med skema B, har andraget 4,782 mio. kr. En sådan overskridelse kan ikke umiddelbart indberettes i skema C med det endelige byggeregnskab, men kræver Byrådsbehandling af et revideret skema B, som Lejerbo så har fremsendt.


Lejerbo har samtidigt fremsendt skema C, der talmæssigt er i overensstemmelse med det nye skema B. En sammenligning af tallene fra de forskellige skemaer, der samtidigt viser, hvorledes ombygningen finansieres, ser således ud:


Finansiering

Skema A

Skema B

Nyt skema B

Skema C

 

Mio. kr.

Mio. kr.

Mio. kr.

Mio. kr.

Støttet lån

36,320

38,491

42,843

42,843

Kommunal grundkapital

2,794

2,961

3,296

3,296

Beboerindskud

0,798

0,846

0,941

0,941

Samlet anskaffelsessum

39,912

42,298

47,080

47,080Lejebo oplyser, at de øgede udgifter kan holdes inden for rammebeløbet (det beløb anskaffelsessummen maksimalt må udgøre pr. m2), dog med en huslejestigning til følge.  Den tidligere budgetterede husleje var på 1.025 kr. pr. m2 ender således på 1.151 kr. pr. m2, hvilket giver en månedlig husleje i en bolig 43 m2 på 4.163 kr., i en bolig på 46 m2 på 4.459 kr. og i en bolig på 62 m2 på 5.934 kr. Der er 12 boliger i hver kategori i plejecentret.


Endvidere oplyses det, at Lejerbos forsikring dels har bidraget med 1,8 mio. kr. til at nedbringe anskaffelsessummen til det anførte beløb, dels har dækket en udgift på 0,2 mio. kr. til ekstrafundering på grund af blød bund.


Servicearealerne:

I det oprindelige skema B er anskaffelsessummen for servicearealerne opgjort til 8,648 mio. kr. ekskl. moms, svarende til 10,810 mio. kr. inkl. moms. I det nye skema B er den endelige anskaffelsessum opgjort til 12,052 mio. kr. inkl. moms. Overskridelsen, der også her begrundes med håndteringen af skimmelsvampe- og fugtskader, er således på 1,242 mio. kr. inkl. moms. Skema C og det nye skema B er enslydende. Budgetoverskridelsen er under byggesagen aftalt afholdt af kommunen.


I øvrigt.

Det bemærkes, at administrationen har fulgt ombygningen af Lindegårdens plejedel og servicedel nøje, og at administrationen har været konsulteret og har godkendt de nødvendige ekstraarbejder, som fugt og skimmelsvamp har foranlediget.

Bevilling

Finansieringen af fordyrelsen på 503.000 kr. vedrørende grundkapitaltilskud besluttes i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30/6 2014.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det nye skema B samt skema C, der indeholder en samlet anskaffelsessum for plejedelen på 47,080 mio. kr., godkendes.
  2. At det nye skema B samt skema C, der indeholder en samlet anskaffelsessum for servicedelen på 12,052 mio.kr., godkendes.
  3. At kommunen udover det grundkapitallån på 2,793 mio. kr., der allerede er indbetalt på baggrund af det tidligere godkendte skema B, yderligere betaler 0,503 mio. kr., således at det samlede grundkapitallån bliver på 3,296 mio. kr., svarende til 7 % af den endelige anskaffelsessum ifølge skema C.
  4. At kommunen påtager sig garantiforpligtelsen for realkreditbelåning på optil 42,843 mio. kr., der får pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi. Kommunen har allerede på baggrund af det oprindeligt godkendte skema B garanteret for lån på 38,491 mio. kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler administrationens indstillinger med den bemærkning, at administrationen anmodes om at tage en dialog med boligselskaberne om at opnå større budgetsikkerhed.