Nr.194 - Hegels Minde - ansøgning om godkendelse af skema A

Sagsnr.: 14/26218

 

Beslutningstema

Lejerbo har fremsendt skema A ansøgning vedrørende ombygning af Hegels Minde til 10 almene familieboliger til godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 24. juni 2013 at sælge Hegels Minde til det almene boligselskab Lejerbo. Købesummen blev fastsat til 2 mio. kr. i forventning om, at dette beløb vil svare til kommunens indskudskapitallån på 10 % af den samlede anskaffelsessum for den eksisterende ejendom og ombygningen af denne.


Af den fremsendte skema A ansøgning fremgår det, at den samlede anskaffelsessum er beregnet til 19.731.000 kr., der er specificeret således:Mio. kr.

Grundkøbesum

2,000

Tilslutningsudgifter

0,027

Entreprisesum

13,279

Afsat til udtørring

0,099

Afsat til ekstraordinære vinterforanstaltninger

0,300

Afsat til mindre reguleringer og uforudsigelige udgifter

0,457

Al teknisk rådgivning

1,618

Byggesagshonorar

0,506

Bestyrelsesudgifter

0,031

Udlejningsudgifter

0,010

Udgifter til byggeadministration

0,282

Stiftelsesprovision

0,180

Byggelånsrenter

0,262

Øvrige finansielle udgifter

0,347

Bidrag til byggeskadefonden

0,197

Statens promillegebyr

0,039

Støttesagsgebyr til kommunen

0,049

Byggetilladelse og andre gebyrer

0,048

Samlet anskaffelsessum

19,731
Kommunens indskudskapitallån kan derfor opgøres til 1.973.100 kr. og altså lidt mindre end de 2 mio. kr., der har været forudsat som maksimum. Anskaffelsessummen finansieres i øvrigt på sædvanligvis med 88 % realkreditlån og 2 % beboerindskud.


Projektet indeholder, som forventet 10 stk. almene familieboliger fordelt på 1 stk. 4 rums bolig, 7 stk. 3 rums boliger og 2 stk. 2 rums boliger. Det gennemsnitlige boligareal er på 87,60 m2. Boligerne er forsynet med elevator.


Den foreløbige årlige husleje er beregnet til 1.158 kr. pr. m2.


Byggeperioden forventes at være 10 måneder med forventet start den 1. juli 2015 og forventet aflevering 1. maj 2016. Ved budgetrevisionen pr. 30. nov. 2014 vil købesummens indbetaling blive flyttet til budget 2015 og betaling af grundkapitalindskud til 2016.


Som bilag til skema A ansøgningen har Lejerbo fremsendt et notat, hvori de opregner en række bygningsmæssige forhold, som de forudsætter aftalt på plads med kommunen som bygningsmyndighed. Det drejer sig fx om lydkrav til lejlighedsskel lodret og vandret, dispensation for etablering af balanceret ventilationsanlæg, isolering af etageadskillelse mod loftrum i den høje bygning og isolering af tagflade i den lave bygning, isolering af etagedæk mod kælder, udskiftning/renovering af vinduer og døre, niveaufri adgang til elevator, facadeisolering, parkeringsforhold samt miljø.


Der foregår dialog mellem Lejerbo og den kommunale bygningsmyndighed om disse forhold, som forventes løst ved forhandling.

Bevilling

Intet at tilføje.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. at skema A med en samlet anskaffelsessum for grund og bygninger på 19.731.000 kr. godkendes.
  2. at Byrådet udtaler, at kommunen er sindet at deltage i finansieringen af anskaffelsessummen med et indskudskapitallån på 1.973.100 kr.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler administrationens indstillinger.