Nr.193 - Asminderød Boligselskab afd. Lillevang - skema A

Sagsnr.: 13/23384

 

Beslutningstema

Stillingtagen til skema A-ansøgning vedrørende renovering af udearealerne i Asminderød Boligselskabs afdeling Lillevang.

Sagsfremstilling og økonomi

DAB har på vegne af Asminderød Boligselskab afd. Lillevang den 24 juni. 2014 fremsendt skema A ansøgning vedrørende renovering af udearealerne med anmodning om Byrådets godkendelse.


Boligselskabet anfører i sin ansøgning følgende:


Lillevang afdelingen er opført i 1990. Afdelingen består af 5 enkeltværelser, 20 ungdomsboliger, hvoraf Fredensborg Kommunen har anvisningsret til 2 af dem og 75 rækkehuse i størrelsen 45 – 91 m2.


Afdelingen har i en årrække været ramt af udlejningsbesvær med baggrund i et højt huslejeniveau (996 kr. /m2 pr. 1. okt. 2013) i forhold til øvrige boliger i Asminderød. For at holde lejen i et niveau, der har taget højde for udlejningssituationen, har det været nødvendigt at holde især udgifterne til vedligeholdelse af udearealerne på et absolut minimum, hvilket har medført en betydelig nedslidning af disse arealer. Dette har så yderligere forringet mulighederne for at tiltrække nye beboere.


For at ændre førstegangsindtrykket for mulige ansøgere til boliger i afdelingen, er der udarbejdet en projektbeskrivelse for en grøn helhedsplan. Med planen ønskes det også at gøre afdelingen til et rart, trygt og attraktivt sted at bo for nuværende beboere, således at den gennemsnitlige bo-periode i afdelingen øges.


Projektbeskrivelsen dækker kort problemstilling og løsningsforslag for de 9 underpunkter, som er belægninger, trapper, hække, indgangspartier, p-pladser, stiforbindelser, opholdspladser, kloakfotografering og belysning. I projektet er indarbejdet en genopretning af alle flisearealer på stier og opholdspladser, der i dag er meget slidte og ujævne. Det er samtidigt tanken at etablere ny belysning og forbedre indgangspartierne, som vil give beboerne en oplevelse af tryghed og en varmere ankomst til boligen. Også en supplerende beplantning og indretning af mindre opholdspladser vil være med til at skabe tryghed for beboerne i hverdagen.


Økonomien

Den samlede anskaffelsessum for den grønne helhedsplan er budgetteret til 8,249 mio. kr. inkl. moms og alle omkostninger. Beløbet specificeres således:


Støttede arbejder:

 

Kr.

Tilgængelighed

5.279.412

Miljøarbejder

917.247

Fordelte arbejder (delvist støttede)

1.052.213

Støttede arbejder i alt

7.248.872


Ustøttede arbejder

 

Kr.

Moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder

2.052.213

Fordelte arbejder (delvist støttede)

- 1.052.213

Ustøttede arbejder i alt

1.000.000


Der er ikke stillet krav om kommunal garantistillelse for belåningen.


Tilskud til helhedsplanen – huslejeniveauet

Udover renoveringsstøtten i form af støttede lån har Landsbyggefonden tilkendegivet, at man vil yde yderligere støtte til helhedsplanen i form af kapitaltilførsel (femtedelsordningen). Landsbyggefonden har forudsat en kapitaltilførsel på 500.000 kr., og at kommunen deltager heri med sin femtedel på 100.000 kr. Kapitaltilførslen har afgørende betydning for projektets gennemførelse og for forudsætningen om, at dette kan ske uden lejeforhøjelse.


Landsbyggefonden har endvidere i finansieringsskitsen tilkendegivet, at afdelingen kan fritages for indbetalinger til dispositionsfonden på ca. 968.000 kr. pr. år, og at der kan bortfalde et boligorganisationstilskud på 450.000 kr. Disse beløb er indregnet i den endelig huslejepåvirkning.


Den gældende husleje udgør pr. 1. oktober 2013 996 kr. pr. m2 pr. år.

Landsbyggefonden og boligselskabet vurderer, at afdelingen ikke kan bære en huslejestigning på grund af renoveringen.


De ovenfor omtalte tilskud og fritagelser for indbetaling indebærer derfor også, at huslejen efter renoveringen kan anslås til 953 kr. pr. m2 – eller 43 kr. pr. m2 mindre end i dag.


Projektet er godkendt af de beboerdemokratiske organer i april 2014.


Administrationen har bl.a. på de afholdte styringsdialogmøder drøftet indholdet og nødvendigheden af projektet. Administrationen kan derfor anbefale gennemførelsen af projektet og af den anførte (med)finansiering.

Bevilling

Finansieringen af kapitaltilskuddet på 100.000 kr. medtages i budgetrevision 30/6 2014.

Retsgrundlag

Almenboliglovens § 91 og Landsbyggefondens regulativ af 5. februar 2008.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At skema A vedrørende renovering af udearealerne i afdeling Lillevang godkendes.
  2. At Byrådet tilkendegiver, at kommunen er sindet at deltage med 100.000 kr. en gang for alle som kapitaltilførsel til projektet, og at bevillingen på 100.000 kr. godkendes i forbindelse med budgetrevisionen pr. 30/6 2014.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler administrationens indstillinger.