Nr.191 - Humlebæk Syd - opfølgning på Byrådets mål

Sagsnr.: 14/18607

 

Beslutningstema

Stillingtagen til om forberedelse af salgsarbejde vedrørende Humlebæk Syd skal iværksættes nu.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byudviklingsområdet Humlebæk Syd ligger i det sydvestlige Humlebæk og består af et ca. 58 ha stort areal. Området grænser op til byen mod nord og det åbne landskab mod syd.


Området blev udlagt til byområde først i 1960’erne og har siden indgået i samtlige dispositions- og kommuneplaner. Med Byrådets gennemførelse af en byplankonkurrence for Humlebæk Syd i 2011-2012 i samarbejde med Arkitektforeningen, blev udviklingen af området igen sat på dagsordenen.


Byrådets mål

Byrådet satte sig følgende mål for Humlebæk Syd i Planstrategi 2011-2014:


Byrådet vil:

 • Gøre Humlebæk Syd til et fremtidssikret ”klimasmart” eksempel-projekt for bæredygtighed og høj arkitektonisk kvalitet.
 • Planlægge Humlebæk Syd så boligområdet får en unik identitet, der kan tiltrække nye borgere, samt fastholde eksisterende borgere, der f.eks. skifter livssituation eller familiemønster.
 • Sikre at det eksisterende Humlebæk og det nye boligområde bliver et plus for hinanden.
 • Skabe en god udformning af overgangen mellem eksisterende boligområder og Humlebæk Syd, samt af områdets grænse til det omgivende landskab.
 • Planlægge Humlebæk Syd så boligområdet får en grøn struktur med rekreative kvaliteter og naturindhold, og en trafikal infrastruktur, der sikrer fremkommelighed og sikkerhed for alle.

Inden for de næste 5 år vil Byrådet:

 • Udarbejde en helhedsplan for Humlebæk Syd på baggrund af byplankonkurrencens vinderforslag. Helhedsplanen for Humlebæk Syd udarbejdes i dialog med borgerne. Helhedsplanen skal fastlægge de overordnede rammer, så det sikres, at området udvikles som et sammenhængende område, selvom området udvikles etapevis over tid.
 • Med afsæt i helhedsplanen for Humlebæk Syd udarbejde kommuneplantillæg, samt lokalplaner for de enkelte etaper.

Helhedsplanen

Helhedsplanen blev vedtaget i maj 2013 og helhedsplanens overordnede principper er indarbejdet i kommuneplan 2013. Der arbejdes med 3 hovedgreb i Helhedsplanen:


 1. Etablering af hele Humlebæks naturpark.

Dalstrøget friholdes fra bebyggelse som et offentligt tilgængeligt, rekreativt landskab mellem to fortættede landskabskvarterer. Bebyggelsesstrukturen i landskabskvartererne er porøs; her kan mennesker, vand, dyr og planter fortsat sprede sig gennem området ud mod den store, grønne kile mellem Nivå og Humlebæk.

 1. Sammenfletning af det eksisterende og det nye.

Humlebæk Syd integreres med det eksisterende Humlebæk ved etablering af aktivitetsrum og mødesteder i sundheds- og kulturaksen, der skaber sammenhæng fra kysten og Sletten Havn i øst til Kejserdal i vest – og ved bevaring og evt. fremtidig opgradering af Dageløkkestien, som skaber forbindelse gennem naturparken mellem Humlebæk Station i nord og Nivå Station i syd.

 1. Forstærkning af det eksisterende landskabs kvaliteter.

Helhedsplanens bæredygtighed sikres mht. klimatilpasning og arkitektonisk kvalitet ved at forstærke morænelandskabets iboende kvaliteter. Nye og udvidede læhegn danner markante elementer i is-tidslandskabet og udgør korridorer for dyr og planter. Eksisterende lavninger tilføres regnvandet fra boliger og veje, så de udgør varierede oplevelser for mennesker samt levesteder for dyr og planter. Bygninger placeres i mellemrummene mellem toppe og lavninger, så de sammen med læhegnene fremhæver moræne-landskabets topografiske rum.


Oversigtskort fra helhedsplanen


Sammenhæng med Byrådets overordnede strategier

Byrådet har i Kommuneplan 2013 beskrevet sammenhængen mellem Humlebæk Syd og Byrådets overordnede strategier:

”Byudviklingen i Humlebæk Syd er et centralt element i Byrådets arbejde for aktivt at afbøde den demografiske udvikling, med et forventet fald blandt unge og erhvervsaktive borgere og en markant stigning i ældregruppen. Samtidig kan byudviklingen styrke kommunens samlede identitet som en attraktiv grøn og bæredygtig bo-kommune.”

 

Boligbyggeri – og dermed tilflyttere i Humlebæk Syd fra 2016 og fremefter indgår i forudsætningerne for kommunens befolkningsprognose.  

 

Hvad skal der ske nu?

Som det fremgår af beskrivelserne ovenfor, er der skabt et overordnet fundament for udviklingen af Humlebæk syd, og der skal derfor tages stilling til, om tidspunktet er inde til at tage det næste skridt, nemlig at formulere en mere konkret strategi for udvikling, salg og bebyggelse af området.

 

En udviklings- og salgsstrategi vil bl.a. indeholde følgende:

 

·         Etapeopdeling og delområder

·         Rækkefølge

·         Byggemodning (beplantning, vejanlæg, kloakering, fjernvarme)

·         Lokalplaner og/eller tinglysning af servitutter

·         Økonomi (investeringer og provenu)

·         Inddragelse af borgere (nuværende og/eller kommende)

·         Tidsplan


Det er administrationens vurdering, at der igen er ved at være seriøse købere og ejendomsudviklere i markedet – også sådanne, der dels vil kunne betale gode priser for arealerne dels vil kunne løfte opgaven med at udvikle og bebygge Humlebæk Syd i overensstemmelse med Byrådets ønsker og visioner.

 

Administrationen anbefaler derfor, at det vedtages at iværksætte det indledende salgsarbejde snarest. Såfremt Økonomiudvalget/Byrådet er enige heri, vil administrationen gå i gang med at udarbejde et oplæg, der forholder sig til ovennævnte punkter. Oplægget vil derefter på et senere tidspunkt blive forelagt for de relevante udvalg og Byrådet til stillingtagen.

Bevilling

Sagen har ikke på nuværende tidspunkt nogen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommuneplan, planstrategi og helhedsplan for Humlebæk Syd mv.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At det vedtages at igangsætte udarbejdelsen af et salgsforberedende oplæg, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Sagen udsættes indtil videre.