Nr.190 - Ændret vederlæggelse i det fælles huslejenævn og det fælles beboerklagenævn

Sagsnr.: 14/25593

 

Beslutningstema

På baggrund af Økonomiudvalgets anmodning til administrationen om at undersøge muligheden for en ændret vederlæggelse, skal Byrådet tage stilling til, om udlejer- og lejerrepræsentanterne i det Fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner og i det Fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner skal have en ændret vederlæggelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har sammen med Hørsholm Kommune siden 2002 haft et fælles beboerklagenævn og et fælles huslejenævn.


Udlejer- og lejerrepræsentanterne i begge nævn blev frem til 2012 aflønnet med mødediæter. Da mængden af sager imidlertid var stigende, sagerne ofte meget omfattende og honorering med mødediæter ikke stod mål med den forberedelse, der kræves af nævnsmedlemmerne, kontaktede sekretariaterne flere nordsjællandske kommuner for at undersøge, hvordan de aflønnede medlemmerne. Allerød Kommune udbetalte dengang et fast beløb pr. møde på 1.100 kr., Helsingør aflønnede med et beløb på 100 kr./sag og Furesø Kommune betalte en diæt pr. møde.


På den baggrund og efter ønske fra nogle af nævnsmedlemmerne om en aflønning, som var afhængig af antallet af sager, besluttede både Fredensborg Byråd og Hørsholm Kommunalbestyrelse i 2012 at ændre aflønningen til 100 kr. pr. sag i begge nævn, dog minimum 1 diæt pr. møde.


Både vederlag og diæter er skattepligtige.


Det bemærkes, at vederlagsudgiften deles mellem de to kommuner i forhold til det antal sager, der har været fra henholdsvis den ene og den anden kommune. I beboerklagenævnet er langt de fleste sager fra Fredensborg Kommune. I huslejenævnet er der en lille overvægt af sager fra Hørsholm Kommune.


I foråret 2014 har Fredensborg Byråd og Hørsholm Kommunalbestyrelse besluttet at forlænge funktionsperioden for begge nævn med yderligere 4 år frem til 2018, og det blev samtidig besluttet at fortsætte med en vederlæggelse til lejer- og udlejerrepræsentanterne i de to nævn på 100 kr. pr. sag, dog minimum en mødediæt pr. møde.


Der blev dog på Økonomiudvalgets møde den 19. maj 2014 ved behandlingen af sagen om forlængelse af det fælles beboerklagenævn udtrykt ønske om at få forelagt en sag om en eventuel ændret aflønning af udlejer- og lejerrepræsentanten.


Da aflønningen hidtil har været den samme i begge nævn, er det mest hensigtsmæssigt, at nærværende sag omhandler aflønningen i begge nævn.


Antallet af klagesager i de to nævn er meget svingende, og det er ikke muligt at forudse, hvor mange klager, der kommer hvert år. Set over den seneste 3-årige periode (2011-2013) har der været gennemsnitligt 60 afgjorte sager pr. år i beboerklagenævnet og 78 afgjorte sager pr. år i huslejenævnet. Der har dog tidligere været år, hvor antallet var omkring det halve.


I 2014 er der allerede pr. 1. august 2014 79 afsluttede/verserende sager i huslejenævnet. Det tilsvarende tal er i beboerklagenævnet pr. 1. august på 38 sager. 


Der afholdes typisk 9 møder pr. år i hvert af nævnene.


Aflønningen i en række nordsjællandske kommuner er som følger:


Kommune

Vederlag til nævnsmedlemmer

Fredensborg/Hørsholm

100 kr./sag, dog minimum en diæt pr. møde

Helsingør

100 kr./sag

Rudersdal/Allerød

1½ diæt= 600 kr. pr. møde

Lyngby

1 diæt pr. møde (400 kr.)

Gentofte

1 diæt pr. møde (400 kr.)

Halsnæs

1 diæt pr. møde (400 kr.)

Hillerød

1.115 kr. pr. måned

Ballerup/Furesø

1.000 kr. pr. møde


Med et gennemsnitligt antal afgjorte sager på 60 i beboerklagenævnet, vil udlejer- og lejerrepræsentanten få et vederlag på 6.000 kr. år. Det gennemsnitlige antal afgjorte sager i huslejenævnet er på 78, hvilket giver et vederlag på 7.800 kr. pr. år.


Til sammenligning vil en vederlæggelse med en diæt pr. møde give et vederlag på i begge nævn på 3.600 kr./år. (9 møder). En vederlæggelse som i Ruderdal/Allerød med 1½ diæt pr. møde vil give et vederlag i begge nævn på 5.400 kr./år.


En vederlæggelse som i Ballerup/Furesø, vil med 9 møder om året give et samlet vederlag på 9.000 kr. En vederlæggelse som i Hillerød vil give et vederlag på 13.380 kr./år.


Da sagsantallet kan være meget svingende i nævnene vil arbejdsbyrden for nævnsmedlemmerne også være meget svingende. Det findes derfor rimeligt fortsat at lade aflønningen afhænge af antallet af sager.


Administrationen i begge kommuner anbefaler, at man fastholder den i 2012 vedtagne vederlæggelse på 100 kr./sag, dog minimum 1 diæt pr. møde, for udlejer- og lejerrepræsentanterne og deres stedfortrædere. Med dette niveau vil Fredensborg/Hørholm ligge nogenlunde i midten af, hvad de omkringliggende kommuner yder i vederlag. 


Der er imidlertid ikke besluttet en regulering af det i 2012 fastlagte beløb på 100 kr./sag.


Det anbefales derfor, at beløbet reguleres på samme måde som gebyret for indbringelse af en sag for nævnene. Her reguleres gebyret én gang årligt pr. 1. januar efter udviklingen i nettoprisindekset i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører.


Hvis udgangspunktet derfor er 100 kr. i 2012-priser vil en sådan regulering betyde, at vederlaget pr. 1. januar 2014 vil være på 102 kr./sag og pr. 1. januar 2015 103 kr./sag. 


Det anbefales, at vederlæggelsen reguleres, som nævnt, og at reguleringen får virkning fra 1. januar 2014.


Da Hørsholm og Fredensborg deler udgifterne til nævnene, behandles nærværende sag både i Fredensborg Byråd og i Hørsholm Kommunalbestyrelse. Sagsfremstillingen er koordineret med administrationen i Hørsholm Kommune.


Administrationen indstiller til, at udgifterne til den ændrede vederlæggelse i det fælles huslejenævn og det fælles beboerklagenævn afholdes inden for budgetrammen på områderne under de ovenfor nævnte forudsætninger. Såfremt udviklingen viser en eskalering af antallet af sager og dertil knyttede udgifter, bør sagen tages op i en budgetrevision.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenlejelovens § 99 og boligreguleringslovens § 38. Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen kan tillægge formanden og de øvrige medlemmer vederlag for deres virksomhed. Det står kommunalbestyrelsen frit, om man vil give et vederlag og i givet fald hvor meget man vil give.

Indstilling

  1. at vederlæggelsen på 100 kr./sag – dog minimum 1 diæt pr. møde - fastholdes for udlejer- og lejerrepræsentanterne og deres stedfortrædere, dog således at beløbet nettopristalsreguleres fra og med 1. januar 2014

  1. at udgifterne til den ændrede vederlæggelse i det fælles huslejenævn og det fælles beboerklagenævn afholdes inden for budgetrammen på områderne.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Administrationen anmodes om at foreslå Hørsholm Kommune en model som i Hillerød Kommune med forventet behandling på  Økonomiudvalgets møde i september 2014.