Nr.189 - Orientering om ny vederlagsbekendtgørelse

Sagsnr.: 14/24794

 

Beslutningstema

Orientering om ny bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt en ny vederlagsbekendtgørelse, der træder i kraft den 1. juli 2014.


Bekendtgørelsen er en udmøntning af en politisk aftale mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative om en mere tidssvarende vederlæggelse af de menige byråds- og regionsrådsmedlemmer.


Med bekendtgørelsen hæves niveauet for det faste vederlag med 29,2 procent til de menige byrådsmedlemmer svarende til, at det havde udviklet sig på linje med den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked siden 1996.


Med virkning fra 1. juli 2014 forhøjes byrådsmedlemmernes faste vederlag i Fredensborg Kommune og andre kommuner under 80.000 indbyggere fra 65.533 kr. til 86.122 kr.


Det faste vederlag reguleres fremover én gang årligt pr. 1. april med en reguleringsprocent, der beregnes på baggrund af lønudviklingen på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Børnetillægget, der ydes til menige byrådsmedlemmer, der har et eller flere børn under 10 børn boende i hjemmet, vil fremover bliver reguleret på samme måde.


Den reduktion på 20.000 kr., der sker i det faste vederlag, hvis et byrådsmedlem har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, vil blive reguleret første gang pr. 1. april 2015 på samme måde som det faste vederlag.


Ifølge aftalen mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative bliver der herudover nedsat en kommission, der skal udarbejde et samlet forslag til den fremtidige aflønning af ministre, folketingspolitikere, borgmestre og regionsrådsformænd.


Hvis dette kommissionsarbejde resulterer i en forhøjelse i aflønningen af borgmestre, vil det kunne få en afledt effekt på størrelsen af vederlagene til udvalgsmedlemmer, udvalgsformænd- og næstformænd, formand for børn- og ungeudvalget, og formænd for § 17, stk.4-udvalg, da disse vederlag p.t. skal ligge inden for en samlet procentramme på 275 % af borgmesterens vederlag.


Økonomi

Regeringsaftalen om forhøjelse af vederlagsniveauet for de menige kommunal- og regionalpolitikere betyder en forhøjelse af vederlaget – som træder i kraft den 1. juli 2014. Med en forøgelse til 86.122 kr. pr. byrådsmedlem vil de samlede udgifter stige 535 tkr. pr. år (268 tkr. i 2014). Heraf kompenseres Fredensborg Kommune med 328 tkr. pr. år (161 tkr. i 2014) via Lov- og Cirkulæreprogrammet.


I 1.000 kr.

pr. 1. juli 2014

2015

2016

2017

2018

Beregnede merudgifter if. bekendtgørelse om vederlagsforhøjelse i FK

                268

     535

     535

     535

     535

Kompensation via LC-program

                161

     328

     328

     328

     328

Merudgifter uden kompensation

                107

     207

     207

     207

     207Den del af merudgiften til vederlagsforhøjelse, der kompenseres via Lov- og Cirkulæreprogrammet behandles i budgetrevision 30.06.14. (161 tkr. i 2014 og 328 tkr. i 2015 og frem), jf. særskilt sag på dagsorden.


Fredensborg Kommune bliver imidlertid ikke fuldt kompenseret, da antallet af byrådsmedlemmer overstiger anbefalingen, som kommunernes kompensation beregnes ud fra.


Administrationen indstiller derfor, at den resterende merudgift (107 tkr. i 2014 og 207 tkr. i 2015 og frem), der ikke kompenseres via Lov- og Cirkulæreprogrammet undtagelsesvis godkendes særskilt i denne sag med et træk på kassebeholdningen, da der ikke er fundet kompenserende finansiering.

Bevilling

I 1.000 kr.

pr. 1. juli 2014

2015

2016

2017

2018

Merudgifter til vederlagsforhøjelse uden kompensation

107

207

207

207

207

Kassebeholdning

-107

-207

-207

-207

-207

I alt

0

0

0

0

0

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 793 af 25. juni 2014 om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning
  2. at indstillingen om vederlagsforhøjelse med tilhørende kompensation via Lov- og Cirkulæreprogrammet behandles på budgetrevision 30.06.14
  3. at den resterende merudgift (107 tkr. i 2014 og 207 tkr. i 2015 og frem), der ikke kompenseres via Lov- og Cirkulæreprogrammet godkendes med finansiering af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler administrationens indstillinger.