Nr.188 - Nordsjællands Brandvæsen budget 2015-2018

Sagsnr.: 14/27724

 

Beslutningstema

På Beredskabskommissionens møde den 16. juni 2014 blev Nordsjællands Brandvæsens budgetforslag 2015-2018 forelagt. Budgettet blev drøftet og sendt videre til godkendelse i Byrådene.

Sagsfremstilling og økonomi

Det forelagte budget for Nordsjællands Brandvæsens tager udgangspunkt i budgettet fra 2014, hvortil der foretages en række reguleringer.

Reguleringerne er beskrevet nedenfor til orientering, og der henvises til videre behandling i forbindelse med budgetrevision 30.06.14.

 

Der er i økonomiaftalen 2015 mellem regeringen og KL indgået en aftale om at de 86 beredskaber, der i dag findes i Danmark, skal nedbringes til 20 beredskaber. Som følge heraf er der i Lov- og Cirkulæreprogrammet indarbejdet en besparelse på landsplan på 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Det betyder for Fredensborg Kommune, at Fredensborg Kommunes andel af budgettet til Nordsjællands Brandvæsen skal nedbringes med 337.000 kr. i 2015 og 505.000 kr. i 2016 og frem.

 

Derudover lægges der i økonomiaftalen for 2015, som følge af moderniseringsaftalen, op til effektiviseringer på befordring og beredskab på hhv. 0,67 mio. kr. for hvert område. Effektiviseringen på befordring og beredskab skal finansiere et løft af det nære sundhedsvæsen. Det samlede løft af sundhedsområdet er på landsplan 350 mio. kr., hvoraf Fredensborgs andel udgør 2,36 mio. kr. Heraf skal 1,35 mio. kr. finansieres ved effektiviseringer på hhv. beredskab og befordring.

 

I Fredensborg Kommunes budgetforslag 2015-2018 er der indarbejdet et fald i udgifterne til beredskabet på 673.000 kr. på baggrund af ovenstående omprioritering.

 

Samlet set betyder det, at Nordsjællands Brandvæsens budget vil blive som vist i tabellen nedenfor. I tabellen er ligeledes vist fordelingen af budgettet mellem kommunerne.

 

hele kr. i 2015 priser

2015

2016

2017

2018

Nordsjællands Brandvæsens budget

20.733.191

20.013.267

19.776.997

19.540.726

- Heraf Fredensborg Kommunes bidrag

8.162.303

7.887.881

7.795.375

7.702.868

- Heraf Helsingør Kommunes bidrag

12.570.888

12.125.386

11.981.622

11.837.858

 

 

 

På Beredskabskommissionens møde blev det anbefalet at afvente styregruppens (der kigger på et fællesberedskab mellem Fredensborg, Helsingør, Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner) afdækning og indstillinger til det kommende beredskab, før budget 2015-2018 godkendes.

 

Det betyder, at når der er sket en afklaring af formen på det fremtidige fælles beredskab (til efteråret), så genbehandler Beredskabskommissionen budgetdrøftelsen. Umiddelbart vil konsekvenserne for Fredensborg Kommune blive som ovenfor vist. Beredskabskommissionen er opmærksom på, at der med økonomiaftalen vil være forventninger til betydelige rationaler i et kommende fælles beredskab mellem de 5 kommuner.

 

Tidligere har der i Nordsjællands Brandvæsens budget været indarbejdet et årligt prioriteringsbidrag på 1 pct. på Fredensborg Kommunes bidrag. Helsingør Kommune har ikke indarbejdet et tilsvarende prioriteringsbidrag, hvilket bevirker en skævvridning af de to kommuners bidrag til Beredskabet. Som følge heraf indstiller beredskabskommissionen til Fredensborg Byråd, at det indlagte prioriteringsbidrag på 1 % af budgettet udlignes gældende fra 2014 og frem (46.000 kr. i 2014), så området friholdes fra prioriteringsbidrag vedtaget på budget 2014-2017. Helsingør Byråds godkendelse af budgettet sker i givet med fald med forbehold for, at Fredensborg Byråd godkender udligningen af det indlagte besparelsesbidrag.

 

Godkendelsen af beredskabskommissionens forslag til budget bør dog tages med forbehold for de to kommuners endelige budgetvedtagelse for det tilfælde, at de forestående budgetforhandlinger stiller krav til nye besparelser.

 

Der blev på Beredskabskommissionens møde indstillet til de to Byråd, at der ikke foretages budgetreduceringer uden, at det er aftalt i fællesskab mellem de to kommuner.

Indstilling

  1. at Beredskabskommissionens indstilling til Nordsjællands Brandvæsens budget godkendes med forbehold for kommunernes endelige budgetvedtagelse.

  1. at Beredskabskommissionens indstilling om friholdelse af prioriteringsbidrag på 1% behandles på budgetrevision 30.06.14 (46.000 kr. i 2014).

 

  1. at Beredskabskommissionens anbefaling om, at budgetreduceringer aftales i fællesskab, drøftes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefales i det der tages forbehold for ændringer i forbindelse med behandling af forslag til et evt. nyt fælles beredskab i efteråret 2014 med virkning fra 1. januar 2015.