Nr.186 - Halvårsregnskab 2014

Sagsnr.: 14/20302

 

Beslutningstema

Godkendelse af halvårsregnskab 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Det forventede regnskab 2014 for hele kommunen fremgår af tabel 1.  

 

Tabel 1. Samlet forventet regnskab 2014 (opgjort pr. 30.06.14)

 

Korrigeret budget

Budgetrevision 30/6

Forventet overførsel

Forventet regnskabstal

Drift

2.371.240

-1.453

                         30.000

2.339.787

Finansiering

-2.546.374

6.152

 

-2.540.222

Anlæg

175.134

-9.644

                         30.000

135.490

 *Til ØIM indberettes anlægsbruttoudgifter (142  mio. kr.) og ikke nettoudgifterne på anlæg, som er angivet i tabel 1.

 

Samlet set er det administrationens forventning pr. 30.06.14, at regnskab 2014 vil resultere i et mindreforbrug på 60 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det er heri forudsat, at tillægsbevillingerne i budgetrevisionen 30/6 og finansieringen heraf godkendes som anbefalet. Mindreforbruget er antaget at fordele sig med på ca. 30 mio. kr. på driften og ca. 30 mio. kr. på anlæg i overensstemmelse med budgetvurderingen til budgetseminaret i august.

 

Alle politikområderne er til budgetrevisionen pr. 30.6. anmodet om at se på det forventede regnskab og forholde sig til dette resultat. Disse forventninger er sammenholdt med tidligere års erfaringer og forbrugsmønster.

 

Det er som følge af aftalen mellem regeringen og kommunerne obligatorisk for kommunerne at udarbejde et halvårsregnskab, der skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

For en nærmere gennemgang af forventningen på de enkelte politikområder henvises til bilaget i sagen på samme dagsorden om budgetrevision pr. 30. juni 2014.

 

Det endelige forventede regnskab 2014, som indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet, vedlægges som bilag.

 

I lyset af den lave kassebeholdning er det vigtigt, at regnskabet for 2014 lander i overensstemmelse med det budgetterede. Administrationen vil derfor følge udviklingen i forbruget særligt tæt i 2. halvår.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At det forventede regnskab 2014 godkendes

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler administrationens indstilling.