Nr.184 - 1. behandling af budget 2015 - 2018

Sagsnr.: 14/27792

 

Beslutningstema

Der skal fremsendes budgetforslag til Byrådets 1. behandling og fastsættes frister for indgivelse af partiernes ændringsforslag til budgettet.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget for 2015 og overslagsår til byrådets 1. behandling.


Det anbefales, at administrationens budgetvurdering lægges til grund for de videre budgetforhandlinger og oversendes til byrådets 1. behandling. Det bemærkes, at  budgetvurderingen drøftes på budgetseminaret den 22. og 23. august umiddelbart inden Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet.


Det foreslås, at ændringsforslag indsendes af partierne med frist for aflevering til administrationen tirsdag den 9. september kl. 10.00 og at budgetmaterialet lægges til offentlig høring på kommunens hjemmeside samt sendes til høring i de berettigede råd og nævn.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At administrationens budgetforslag oversendes til 1. behandling i Byrådet som grundlag for de videre politiske forhandlinger om budget 2015-2018.
  2. At fristen for aflevering af partiernes ændringsforslag til budgettet forud for dagsorden til 2. behandlingen, fastsættes til tirsdag den 9. september kl. 10.00.
  3. At budgetmaterialet offentligøres på kommunens hjemmeside og sendes i høring i berettigede råd og nævn.

Beslutning i Økonomiudvalget den 25-08-2014

Anbefaler administrationens indstillinger.