Nr.112 - Udbud af hjemmeplejeydelser

Sagsnr.: 14/9776

 

Beslutningstema

Stillingtagen til evt. udbud af hjemmeplejeydelser og udbudsmodel.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har besluttet at der årligt skal tilvejebringes et prioriteringsbidrag på 2 %. Bidraget skal findes ved effektiviseringer og som udgangspunkt ikke ved service-reduktioner. Denne sag beskriver en mulig effektiviseringsgevinst på ældreområdet.

 

Kommunen anvender i dag godkendelsesmodellen for private leverandører til kommunens hjemmeplejeydelser. Tøjvask dog gennem udbudsmodellen med efterfølgende godkendelse af andre leverandører.

 

Godkendelsesmodellen betyder at kommunen fastlægger årligt en timepris for ydelserne baseret på kommunens egen hjemmeplejes udgifter til en bestemt ydelse. Timeprisen er opdelt på følgende måde:

·         Praktisk hjælp (hovedsageligt rengøring)

·         Personlig pleje hverdagstimer

·         Personlig pleje øvrig tid.

 

Hvert år beregnes en kontrolpris baseret på den kommunale hjemmeplejes regnskab. Hvis regnskabet udviser en højere timepris end forudsat, foretages efterbetaling til de private leverandører. Hvis regnskabet udviser en lavere timepris end forudsat kan der ikke kræves tilbagebetaling fra de private leverandører.

 

Alle leverandører, der ønsker at levere hjemmeplejeydelser ud fra kommunens kvalitetsstandarder og til den fastlagte pris, kan søge om godkendelse.

 

Aktuelt er der godkendt 20 private leverandører i kommunen, fordelt på

  • 6 leverandører af udelukkende praktisk hjælp
  • 4 leverandører af både praktisk hjælp og personlig pleje
  • 1 leverandør af praktisk hjælp, personlig pleje og indkøb
  • 2 leverandører af praktisk hjælp og indkøb
  • 2 leverandører af udelukkende indkøb
  • 2 madservice firmaer
  • 3 tøjvask firmaer

 

Når borgere visiteres til hjemmepleje, kan de således vælge mellem disse leverandører og den kommunale hjemmepleje. Der kan foretages skift af leverandør med 1 måneds varsel.

 

Aktuelt vælger ca. 60% af borgerne en privat leverandør til praktisk hjælp og ca. 10% privat leverandør til personlig pleje.

 

Indtil 1. april 2013 ville et udbud af dette område medføre, at den kommunale leverandør også skulle byde på opgaverne. Det afholdt de fleste kommuner fra at udbyde opgave af hensyn til forsyningssikkerheden.

Der trådte imidlertid nye regler i kraft om udbud på ældreområdet den 1. april 2013.

 

Flere kommuner har erfaringer med udbud efter de nye regler. F.eks har Kolding, Vejle og Frederikshavn Kommuner udbudt personlig og praktisk hjælp med deraf følgende besparelser på timepriserne på 15-27 procent.

 

I forhold til det frie valg vil et udbud ikke medføre ændringer. Kommunen vil stadig være forpligtet til at tilvejebringe et frit valg af leverandører for de borgere, der er visiteret til hjemmepleje, jf. § 83 i Serviceloven. Det frie valg betyder, at borgerne skal kunne vælge mellem minimum 2 leverandører, hvoraf den kommunale leverandør kan være den ene.

 

De nye regler giver imidlertid kommunerne langt bedre mulighed for at benytte udbud som et redskab i organiseringen af en effektiv ældrepleje. Fremover kan Kommunalbestyrelsen nemlig tilvejebringe det frie valg gennem udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler (Udbudsdirektivet). De nuværende særregler på fritvalgsområdet ophører dermed. Det betyder konkret, at kommunen kan fortsætte som leverandør uden at skulle byde på opgaven.

 

Der kan således tænkes følgende modeller:


Model 0: Uændret praksis, således at godkendelsesmodellen fortsat anvendes


Model 1: Udbud af hjemmeplejen i hele kommunen, kommunen forbliver leverandør

Kommunen er fortsat leverandør, og borgerne får frit valg mellem den kommunale og én (to) privat leverandør.


Model 2: Udbud af hjemmeplejen i hele kommunen sammen med et eller flere plejecentre


Model 3: Udbud af hjemmeplejen og evt. et plejecenter i en eller flere distrikt(er), hvor kommunen trækker sig som leverandør fx af hjemmeplejen i Humlebæk og Øresundshjemmet.


Fredensborg Kommune vil – uanset om et område er udliciteret – fortsat have forsyningsforpligtelsen. Hvis der vælges en løsning, hvor den kommunale hjemmepleje kun løser opgaver i få af distrikterne, kan det være vanskeligt at løfte forsyningsforpligtelsen i en situation, hvor en privat leverandør stopper driften uden varsel, fx på grund af konkurs.


I de seneste år har kommunen oplevet at tre leverandører trak sig uden varsel. Kommunen måtte således straks overtage opgaverne.


Nedenfor er skitseret fordele og ulemper ved de forskellige modeller
Model

Fordele

Ulemper

Model 0

Godkendelsesmodel

Borgerne har mange leverandører at vælge i mellem.

Vanskeligt at koordinere indsatsen. Svært at få leverandørerne til at arbejde med at rehabilitere borgerne.

Ikke økonomisk attraktiv for kommunen.

Meget administration forbundet med mange firmaer

Model 1

Kort udbudsproces på 4-6 mdr.

Større mulighed for at få leverandøren til at deltage i rehabilitering.

Større mulighed for at koordinere indsatsen hos borgere med komplekse behov.

Mindre administration.

Ingen virksomhedsoverdragelse

Anslået økonomisk gevinst 1 -2 mio.

Hvis der vælges en model med to private leverandører vil den økonomiske gevinst formentlig reduceres

Ligger midt imellem ift. økonomi.

En del borgere vil skulle skifte leverandør

 

Model 2

Formentlig mest økonomisk attraktiv

Større mulighed for at få leverandøren til at deltage i rehabilitering.

Større mulighed for at koordinere indsatsen hos borgere med komplekse behov.


Anslået økonomisk gevinst 2-3 mio.

Lang udbudsproces. 1-1½ år. Usikker forsyningssikkerhed.

Følgeomkostninger usikre.

Virksomhedsoverdragelse.

Udbudsomkostninger til ekstern bistand

 

Model 3

Kort udbudsproces 4-6 mdr.

Større mulighed for at få leverandøren til at deltage i rehabilitering.

Større mulighed for at koordinere indsatsen hos borgere med komplekse behov.


Anslået økonomisk gevinst 0,1-3 mio. afhængig af byområde

Formentlig mindst økonomisk attraktiv af udbudsmodellerne

Usikker forsyningssikkerhed.

Følgeomkostninger usikre.

Virksomhedsoverdragelse.

 


Udbud kan foretages på to måder:

Et udbud med en kravspecifikation med mindstekrav til kvalitet jf. kommunens gældende kvalitetstandard og med tildelingskriteriet ’laveste pris’

Et udbud hvor priserne på forhånd er fastlagt, således at tilbudsgiverne konkurrerer på kvalitet og service, udover de fastsatte mindstekrav”.

 

Bortset fra et mindre udbud af tøjvask til borgere i eget hjem, har kommunen ikke erfaringer med denne type udbud. Det kan derfor være vanskeligt at vurdere det økonomiske potentiale og eventuelle øvrige konsekvenser af et sådant udbud præcist. Erfaringer fra andre kommuner har dog vist, at der kan være økonomiske gevinster at hente.


Administrationen anbefaler at gennemføre et udbud efter model 1, hvor hjemmepleje til praktisk hjælp og personlig pleje til borgere i eget hjem udbydes. Udbuddet gennemføres efter krav til kvalitet og pris. Madservice, tøjvask og indkøbsordning udbydes ikke i denne runde.

Denne model vil give mulighed for at forpligte leverandøren til at arbejde ud fra en rehabiliterende tankegang, samt øge muligheden for koordinering med hjemmesygeplejen og træningsenheden i de hjem hvor borgere har komplekse behov.


Social- og Seniorudvalget forelægges udbudsmaterialet til godkendelse.


Forventet start for en ny leverandør vil være 1.1.2015. Borgerne vil herefter have valgmulighed mellem den private og den kommunale leverandør.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At der gennemføres udbud efter model 1, med kun én privat leverandør (alternativt to private leverandører) både til personlig pleje og praktisk hjælp, herved får borgerne frit valg til at vælge mellem den kommunale leverandør og én (to) privat leverandør.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 02-04-2014

Administrationens indstilling sat til afstemning.


For stemte: Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A)

Kristian Hegaard (B), Kim E. Jensen (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø)

Imod stemte: Lars Egedal (V) idet Lars Egedal(V) stemte for model 2


Indstillingen blev godkendt.


Bemærkninger fra DH medlemmerne af Handicaprådet indgik i sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2014

Anbefaler Social – og Seniorudvalgets indstilling efter afstemning:


For stemte 8: Hans Nissen (A), Per Frost (A) Thomas Lykke Pedersen (A) Flemming Rømer (O), Henriette Brandt Pedersen (Ø), Ole Bergmann (F), Lars Simonsen (B), Ulla Hardy Hansen (C)


Imod stemte 3: Helle Abild Hansen (I), Thomas Bak (V) og Thomas Elgaard (V) idet model 2 ønskes.