Nr.111 - Fredensborg Atletik Klub søger om fremrykning af atletikanlæg på Fredensborg Stadion

Sagsnr.: 14/3373

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub om fremrykning af atletikanlæg på Fredensborg Stadion fra 2017 til 2015.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Tidligere ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub

Fredensborg Atletik Klub søgte i december 2012 om etablering af kunststofbelægning på atletikanlægget på Fredensborg Stadion.

Fritids- og Erhvervsudvalget besluttede på møde den 7. februar 2013, at ansøgningen skulle overføres til kommende budgetforhandlinger. Link til Fritids- og Erhvervsudvalgets beslutning og fremlæggelsen af ansøgningen findes under elektroniske bilag.

 

Budgetforlig 2014-2017

Af budgetforlig 2014-2017 fremgår: ”I 2017 er der sat penge af til, sammen med atletikklubben, at etablere et atletikanlæg på Fredensborg Stadion”.

Der er afsat 2,6 mio.kr. i 2017.


Ansøgning fra Fredensborg Atletik klub

Fredensborg Atletik Klub ansøger om at få fremrykket etableringen af atletikanlægget på Fredensborg Stadion til 2015.


Ansøgningen findes i bilag 1. Klubben peger bl.a. på følgende:


Klubben frygter, at atletik for børn og unge kan være i fare, grundet det nuværende stadions dårlige stand og mangel på atletikfaciliteter. Klubben tilkendegiver, at der er fare for at børn og unge søger til tidssvarende anlæg i andre kommuner og at trænernes motivation falder. Klubben forventer, at man med et nyt stadion vil kunne tiltrække flere børn og unge.


Klubben peger på, at hvis atletikanlægget fremrykkes til 2015, vil man kunne lave et samordnet projekt med etablering af kunstgræsbanen på Fredensborg Stadion. Det vil give yderligere besparelser.


Til sidst påpeger klubben, at det vil være en stor fordel at få anlagt begge projekter på samme tidspunkt, så det undgås, at Fredensborg Stadion skal lægge i byggerod og være bemandet af entreprenører i 2 år i træk.


Fredensborg Atletik Klub forventer fortsat en egenfinansiering på 1 mio.kr. Klubben oplyser, at de har generalforsamling den 13. marts, hvor de forventer at de har alt på plads med hensyn til at kunne køre stadionprojektet helt i land. De oplyser desuden at, det er generalforsamlingen som skal stille midlerne til rådighed og definere klubbens egentlige behov.


 

Administrationens bemærkninger

Hvis ansøgningen fra Fredensborg Atletik Klub om anlæg af atletikanlæg fremrykkes fra 2017 til 2015 skal imødekommes, skal dette ske ved en omprioritering inden for anlægsrammen (andre projekter må tilsvarende udskydes til 2017), eller ved anden finansiering.  Kommunens likviditet kan ikke bære en fremrykning af en udgift på 2,6 mio. kr.

 

Administrationen bemærker, at der er afsat 0,250 mio. kr. i 2014 til renovering af Fredensborg Atletikanlæg (del af budgetrevision 30/11, der behandles i Økonomiudvalg og Byråd i marts). Det er administrationens vurdering, at investeringen i renoveringen vil være tabt, når der anlægges kunststofbane, da renoveringsopgaverne ikke er en del af det efterfølgende anlægsarbejde. Renoveringen vil således kun give glæde for brugerne i tiden frem til nyanlæggelsen. Ved en fremrykning af atletikbanen vil de 0,250 mio. kr. kunne anvendes som finansieringsbidrag til nyanlægget.

 

Administrationen bemærker, at de afsatte renoveringsmidler ved en fremrykning af projektet kan anvendes som finansiering hertil. Eventuelt som rene anlægsmidler eller til projekterings- og rådgivningsopgaver. Administrationen bemærker, at anlægsmidlerne vil kunne anvendes til at påbegynde projektering af atletikanlægget samtidig med kunstgræsbanerne såfremt Byrådet ved forelæggelse af an sag med anbefaling fra fagudvalget træffer beslutning herom.

 

Administrationen bemærker, at administrationen har fået undersøgt den eksisterende slagger atletikbane på baggrund af forlydner om, at banen var sundhedsskadelig at anvende. Der blev i starten af oktober 2013 udtaget  i alt 4 prøver af slaggerne. Disse er blevet analyseret for indhold af tungmetaller og PAH"er (polyaromatiske hydrocarboner, som er en gruppe organiske forbindelser), som kan være sundhedsskadelige. Resultatet af analysen viste, at indholdet af tungmetaller og PAH"er ligger på et niveau, der svarer til ren jord, og derfor skulle der ikke være nogle sundhedsmæssige problemer med at benytte løbebanen.

 

Administrationen bemærker, at der på nuværende tidspunkt ikke er lavet tidsplan og proces for anlæggelse af kunststofbane. Hvornår anlægsarbejderne vil foregå er således ikke afklaret endnu. Det vil sandsynligvis være i 2017, hvor budgettet er afsat. Det vil således ikke være anlægsarbejder i gang 2 år i træk, som formodet af atletikklubben, men formodentligt afbrudt af et år.

 

 

Drift og vedligeholdelse

Administrationen bemærker, at de nuværende driftsopgaver og driftsudgifter for atletikbane løses af NPV, som en del af aftalen for Fredensborg Stadion. Udgifterne for opgaverne vedrørende atletikanlægget beløber sig på ca. 30.000 kr. årligt. Ved anlæggelse af en kunststofbane forventes de årlige driftsudgifter at beløbe sig til ca. 45.000 kr. Differencen på 15.000 kr. til årlig drift skal således findes ved en omprioritering inden for driften på området.

Bevilling

Budgettet er givet som bevilling i 2017. En fremrykning af anlægsopgaven svarer til en tillægsbevilling i 2014 (og en tilsvarende negativ tillægsbevilling i 2017). Med den nuværende kassebeholdning er det administrationens vurdering, at likviditeten ikke kan bære en ufinansieret tillægsbevilling.

 Bortset fra de 250.000 kr. afsat til renovering samt et eventuelt bidrag fra Atletikklubben, har administrationen ikke kunnet pege på alternativ finansiering. En fremrykning af projektet forudsætter således, at udvalget kan pege på finansiering inden for rammen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Elektroniske bilag

http://www.fredensborg.dk/politik/dagsorden+og+referat/fritids-+og+erhvervsudvalg/2013/februar/07-02-2013+2008/36+-+fredensborg+atletik+klub+-+2008

Indstilling

1.    At udvalget tager stilling til Fredensborg Atletik Klubs ansøgning om fremrykning af atletikanlæg på Fredensborg Stadion fra 2017 til 2015. Administrationen bemærker, at en fremrykning af udgifter skal ligestilles med en tillægsbevilling i 2015, og derfor forudsætter, modgående finansiering inden for de eksisterende rammer.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 12-03-2014

Sagen udsat.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 09-04-2014

Udvalget beder Økonomiudvalget vurdere, om det er muligt at finde bevillinger til at fremrykke anlæggelsen af atletikanlæg på Fredensborg Stadion, hvorved der muligvis kan opnås en synergieffekt, såfremt anlæggelsen kædes sammen med anlæggelsen af kunstgræsbanen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2014

Sagen overgår til budgetforhandlingerne.