Nr.107 - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 2 vedrørende miljøklasser i erhvervsområdet ved Præstemosevej i Fredensborg

Sagsnr.: 13/38457

 

Beslutningstema

Endelig stillingtagen til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 – ændring af miljøklassen for erhvervsområdet ved Præstemosevej i Fredensborg.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på møde i december 2013 at fremlægge forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring. Kommuneplantillægget ændrer miljøklassen for en del af erhvervsområdet ved Præstemosevej i Fredensborg – kommuneplanens rammeområde FE02.


Baggrunden er et ønske fra en virksomhed i området om at etablere maskinværksted på ejendommen Præstemosevej 2. Indretning af det ønskede maskinværksted forudsætter en ændring af kommuneplanens nuværende miljøklasse fra 3 til 4.


Virksomheder er i Håndbog for Miljø og Planlægning (1991) kategoriseret i 7 miljøklasser efter de enkelte virksomhedstypers miljøbelastning. Til hver klasse knytter der sig en anbefalet minimumsafstand til forureningsfølsom arealanvendelse, som f.eks. boliger. Miljøklasse 1 er den mindst miljøbelastende kategori, mens miljøklasse 7 er den mest miljøbelastende kategori.


Kommuneplantillægget har som planloven foreskriver været fremlagt i 8 ugers offentlig høring. I perioden har kommunen ikke modtaget nogen bemærkninger til kommuneplantillægget.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Beslutning om endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013 – ændring af miljøklassen for erhvervsområdet Præstemosevej i Fredensborg vedtages endeligt.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-04-2014

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2014

Anbefaler Plan – Klima – og Miljøudvalgets indstilling.