Nr.105 - Forslag til lokalplan H106 - for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand

Sagsnr.: 14/8585

 

Beslutningstema

Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan H106 – for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand samt tillæg nr. 5 til kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Fredensborg Kommune og Grunderforeningen for Humlebæk har haft et ønske om at udarbejde en ny lokalplan for området med bestemmelser som skal sikre områdets karakter af villaområde bl.a. med fastsættelse af en byggelinje mod skrænttop for de ejendomme i lokalplanområdet som har adgang til Øresund svarende til byggelinjen i den oprindelige deklaration som var gældende i området fra 1901 frem til 2001.

 

Lokalplanforslaget er udarbejdet i samarbejde mellem Grundejerforeningen for Humlebæk og Fredensborg Kommune.

 

Lokalplanområdet og områdets anvendelse

Lokalplanområdet omfatter en del af det eksisterende villaområde med 156 matrikler mellem Louisiana og Bjerre Strand. Lokalplanområdet udgør ca. 21, 3 Ha. Området svarer til § 5 i byplanvedtægt for Humlebæk Nord I og II fra 1953. Lokalplan H106 skal derfor erstatte bestemmelserne i byplanvedtægtens § 5.

 

Lokalplanforslaget fastlægger uændret områdets anvendelse til boligformål i form af villabebyggelse. Der er mulighed for at drive liberalt erhverv som der på almindeligvis kan drives fra egen bolig.

 

Bevaringsværdige bygninger

Indenfor for lokalplanområdet findes en række bygninger med høj og middel bevaringsværdi. Det er bygninger med en SAVE-værdi mellem 1 til og med 4, som udpeges i lokalplan H106 som bevaringsværdige bl.a. med et forbud mod nedrivning.

 

Byggelinje mod skrænttop

En deklaration tinglyst i 1901 som omfattede ejendommene mod Øresund ophørte i 2001. Den sikrede, at der ikke måtte bygges nærmere skrænttop end 20-30 alen (12,6-18,6 meter). Størstedelen af ejendommen ved Gl. Strandvej, og Kystvej overholder den tidligere deklarations bestemmelse om minimum 20 alen = 12,6 meters afstand til skrænttop. På enkelte ejendomme er der dog bygget og opført anlæg tættere på skrænten, og i visse tilfælde helt ud på den markante kystskrænt.

 

Lokalplanforslag H106 genindfører byggelinjen i området, som skal sikre at byggeri og anlæg ikke etableres nærmere skrænttop end 12,6 meter. Byggelinjebestemmelsen vil gælde for fremtidigt byggeri og anlæg. Det eksisterende byggeri og anlæg, som er etableret lovligt, bliver således ikke berørt af lokalplanbestemmelsen om byggelinje.

 

Beskyttelse af kystskrænterne

Lokalplanforslag H106 indeholder et forbud mod terrænregulering samt etablering af byggeri eller anlæg på kystskrænterne. Formålet er at sikre og bevare de markante kystskrænter i området.

 

Byfortætning

Ud fra et bæredygtighedsprincip bør udbygning af bysamfundene ske ved fortætning og i mindre grad ved udvidelse. En del af lokalplanområdet er i henhold til Kommuneplan 2013 udpeget som stationsnært område, og der gives principiel mulighed for byfortætning på nogle af de største ejendomme i delområde A. Byfortætning på en ejendom kan være indretning af flere boliger i bestående villaejendomme, dobbelthuse eller ved udstykning. I Lokalplanforslagets § 4 er angivet principper for byfortætning samt krav til mindstegrundstørrelser.

 

Inden for lokalplanområdet vil der på ca. 20% af grundene være mulighed for byfortætning, men mulighederne på de enkelte grunde afhænger af de faktiske forhold. Da området i dag er et fuld udbygget boligområde vurderes byfortætningen at ske langsomt, og gennem en lang årerække.

 

Klimatilpasning

I henhold til Fredensborg Kommunes Klimatilpasningsplan 2014-2017 skal risikoen for afledte oversvømmelser vurderes ved planlægning for byfortætning. Det eksisterende villaområde ligger i lavrisikoområdet i forhold til skadevoldene oversvømmelser vurderet ud fra Kommunes vidensniveau i marts 2014. I henhold til Kommuneplan 2013 skal der ved byfortætning sikres, at grønne områder og friarealer bevares. Derfor indeholder § 7 en bestemmelse om et maksimalt bebygget areal for den enkelte ejendom, som netop skal sikre friarealer.

 

Lokalplanforslaget indeholder en kort information omkring kystsikring og et par eksempler på hjemmehørende plantearter som i kraft af deres rodnet er vedegnede til at plante på kystskrænterne for bl.a. at mindske risici for jordskred ved kraftig regn.

 

Kommuneplan 2013

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne for område HB 04, idet der fastlægges selvstændige bebyggelsesprocenter for de to delområder A og B. Der er derfor i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg nr. 5 med et nyt rammeområde HB43, som indgår som en del af lokalplanforslaget.

 

For rammeområde HB 43 – for en del af parcelhusområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand fastsættes følgende rammer for indholdet af lokalplaner:

 

  • Anvendelse – Boligformål. 
  • Max. bebyggelsesprocent på 30 for den enkelte ejendom i delområde A og 20 for den enkelte ejendom i delområde B.
  • Max. højde 1 etage med udnyttet tagetage.

 

Andet:

 

a)    Stranden langs Øresund skal være offentlig tilgængelig

overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

b)    Hvor det er muligt etableres stier fra vejnettet til stranden.

c)    Karakteristiske bygninger og bymiljøer bevares.

 

 

Miljøvurdering

Fredensborg Kommune har foretaget en screening af lokalplanforslaget efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at det i henhold til lovens § 3, stk. 2 ikke er nødvendigt at foretage en egentlig miljøvurdering af lokalplanforslaget, idet planforslaget alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

 

Borgerinddragelse

Borgermøde om lokalplanforslaget afholdes onsdag den 28. maj 2014 kl. 17-19.00 i rådhuskælderen på Rådhuset – Egevangen 3b i Kokkedal.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Planlovens kapitel 5 om lokalplanlægning

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanforslag H106 samt tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 offentliggøres

Indstilling

  1. At forslag til lokalplan H106 – for en del af villaområdet mellem Louisiana og Bjerre Strand samt tillæg nr. 5 til kommuneplan 2013 fremlægges til offentlig høring i henhold til planlovens § 24.

  1. At der ikke foretages en egentlig miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-04-2014

Det bemærkes, at lokalplanen skal benævnes H107.


Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget ønsker en præcisering af afsnittet omkring offentlig tilgængelighed til strand.


Udvalget stemte om forslag om forbud mod reflekterende tage ved nybyggeri og tagudskiftning.


For stemte 7: A, B, C, F og O.


I mod stemte 2: V.


V ønsker tilført protokollen, at V ønsker at borgerne selv skal bestemme, hvilket tagmateriale, der skal anvendes.Forslaget om forbuddet er dermed en del af udvalgets indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2014

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling, idet det præciseres, at Naturbeskyttelseslovens bestemmelser iagttages fuldt ud.


Flemming Rømer (O) foreslog, at reflekterende tagmateriale kan godkendes, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser ved nabohøringen


For stemte 5: Helle Abild Hansen (I), Flemming Rømer (O), Ulla Hardy Hansen (c), Thomas Bak (V), Thomas Elgaard (V).


Imod stemte 5: Hans Nissen (A), Per Frost Henriksen (A), Lars Simonsen (B) Ole Bergmann (F), Henriette Brandt Pedersen (Ø).


Thomas Lykke Pedersen (A) undlod at stemme.


Forslaget faldt således.