Nr.104 - Høring af tillæg nr. 5 til spildevandsplanen

Sagsnr.: 12/4059

 

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2020 og beslutning om at sende forslaget i offentlig høring.

Sagsfremstilling og økonomi

På ejendommen Mølledammen 20 findes Brønsholmdalgrøften, der modtager store mængder regnvand fra især Hørsholm Kommune og i mindre grad Fredensborg Kommune. Vandløbet danner kommunegrænse mellem de 2 kommuner og udmunder i Donse å ved Brønsholmdalsvej.


Oplandet til Brønsholmdalgrøften er stort og har en høj befæstelsesgrad. Samtidig er volumenet af grøften lille, og der er flere gange i årenes løb observeret oversvømmelser langs grøften. Oversvømmelserne har berørt bebyggelsen på Mølledammen 20 og enkelte boliger i byggeriet Boelsvang i Hørsholm Kommune. Problemerne i Boelsvang er siden søgt forebygget ved bedre afledning af vand fra Ådalsvej, men det er usikkert om denne løsning er tilstrækkelig.


Fredensborg og Hørsholm Kommune har anmodet forsyningsselskaberne om at finde en løsning, der tilbageholder regnvandet og mindsker risikoen for oversvømmelser langs grøften. Dette kan gøres ved at udnytte en tinglysning, som giver Fredensborg og Hørsholm Kommune ret til at etablere et regnvandsbassin på Mølledammen 20.


Forslag til tillæg nr. 5 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020 skal gøre det muligt, at udnytte denne tinglysning. Herefter vil kommunerne overdrage retten til Hørsholm Vand, der vil etablere og drive bassinnet. I den forbindelse skal Fredensborg Kommune meddele udledningstilladelse fra regnvandsbassinet til vandløbet.


Etablering og dimensionering af regnvandsbassiner skal opfylde en række skærpede krav, når de udleder vand til vandløb som Donse- og Usserød å, der er hydraulisk overbelastede. Den nødvendige bassinvolumen er opgjort til ca. 3.200 m3. Hørsholm Vand har dog anmodet om, at man nedsætter kravet til 800 m3, idet de anslår, at de 3.200 m3 bassinvolumen vil koste mellem 15-20 mio. kr. at anlægge. Samtidig har Hørsholm Kommune foreslået en løsning, hvor der laves et større udløb fra grøften til Donse å og Usserød.  Dette har administrationen i Fredensborg Kommune dog afvist, idet det ikke er foreneligt med kommunens hensigt om at tilbageholde vandet i oplandet til Usserød å.


Løsningen i sagen er blevet, at Hørsholm Vand får tilladelse til her og nu at etablere et overjordisk bassin med et volumen 800 m3, men at tilladelsen bortfalder efter 4 år, således at inden for de 4 år skal findes en løsning, der modsvarer de resterende 2.400 m3 bassinvolumen.


Administrationen vurderer, at dette er en afbalanceret løsning, der både tager hensyn borgere på begge siden af kommunegrænsen samt Hørsholm Vands økonomiske interesser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Sagen sendes i ekstern høring i 8 uger.

Elektroniske bilag

Udkast til tillæg nr. 5 til spildevandsplan.

Indstilling

1.    At udkast til tillæg nr. 5 til spildevandsplanen 2011-2020 godkendes og sendes i 8 uger offentlig høring.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-04-2014

Anbefaler administrationens indstilling, idet udvalget tilskynder til at det endelige projekt fremmes mest muligt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2014

Anbefaler administrationens indstilling.