Nr.101 - Etablering af iværksættermiljø

Sagsnr.: 14/13208

 

Beslutningstema

Byrådet skal træffe en principiel beslutning om at etablere et iværksætterhus fra starten af 2015 herunder den foreslåede finansiering. Endvidere skal Byrådet godkende, at aktiviteten placeres i sammenhæng med Energicentret med henblik på at opnå synergieffekter.

 

For såvel iværksætterhuset som energicentret gælder, at Byrådet skal godkende de overordnede rammer og beskrivelser af indholdet, mens henholdsvis Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget og Plan-, Miljø- og Klimaudvalget efterfølgende skal træffe beslutning om det konkrete indhold inden for disse rammer.

Sagsfremstilling og økonomi

 

Administrationen indstiller, at der med virkning fra 2015 etableres et energicenter og et iværksætterhus i Fredensborg Kommune, og at dette placeres i rådhusets nordlige ende. Baggrunden er dels den beslutning, der i forvejen er truffet om et energicenter, dels et ønske om, at der i den erhvervspolitiske satsning også gøres en indsats for at forbedre vilkårene for iværksættere.

 

Energicentret blev besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2013. Der er afsat 1 mio. kr. i 2014 til afprøvning, og 3 mio. kr. i både 2015 og 2016 til drift. Energicentret skal inspirere og motivere borgere og virksomheder til energirenovering, grøn transport og klimatilpasning. Den politiske vision er at skabe Nordsjællands Energicenter i samarbejde med nabokommuner. Dialogen med nabo­kom­muner og afprøvningen af tiltag i energicentret har vist flere gode resultater. Fx er Fredensborg udvalgt som fokuskommune for statens nye tiltag ”BedreBolig”, som skal fremme energirenovering af private boliger.

 

Samtidig har Byrådet ønsket at opprioritere kommunens erhvervsindsats, der allerede har udmøntet sig ved, at der er etableret én indgang for erhvervs­livet til Fredensborg Kommune, ligesom der er igangsat andre initiativer her­under udarbejdelsen af en erhvervsstrategi samt forberedelsen af en lang række nye indsatser på erhvervsområdet. Som et element i opprioriteringen af erhvervsindsatsen foreslås etablering af et iværksætterhus på Fredens­borg Kommunes Rådhus. 

 

For at sikre den fornødne økonomi til etableringen af et iværksætterhus foreslås det, at midlerne findes inden for rammerne af de afsatte midler til energicentret. Baggrunden herfor er, at det er vurderingen, at der er det fornødne råderum i de afsatte midler til Energicentret uden at man af den grund skal gå på kompromis med de forudsatte aktiviteter og målsætninger i centret. Endvidere foreslås det, at såvel iværksætterhuset som energicentret placeres ved siden af hinanden i den nordlige del af rådhuset, hvor der vil blive etableret en særskilt indgang. Formålet med at tænke placeringen sammen er dels, at de begge i vidt omfang vil have udadrettede aktiviteter i forhold borgere, iværksættere og virksomheder, dels at borgere og iværksættere skal kunne tilgå lokalerne uden for rådhusets almindelige åbningstid. Samtidig er der potentielle synergieffekter ved at tænke Energicentret og iværksætterhuset sammen.

 

Begge har de et fælles overordnet mål om at bidrage til fremtidens vækst og arbejdspladser i Fredensborg Kommune. En målrettet satsning på grønne investeringer og iværksættere understøtter dette formål. Yderligere har energicentret et væsentligt selvstændigt mål om at inspirere bor­gerne til energibesparelser og klimatilpasning. Dette mål nås blandt andet via samarbejde med lokale virksomheder, men også gennem andre aktivi­teter. 

 

For såvel energicenter som iværksætterhus gælder derudover som nævnt, at de begge vil have deres primære aktiviteter rettet direkte mod omverdenen, og samtidig baserer sig på opsøgende arbejde over for virksomheder og for energicentret også overfor foreninger og borgere.

 

Et centralt element i energicentret er, at der skal etableres partnerskaber med lokale og regionale virksomheder. Med en samtænkning sikres en tæt tilknytning til den nye erhvervs­serviceenhed, og dermed en bedre mulighed for et tæt samarbejde med virksomhederne. Energicentrets opsøgende arbejde over for virksom­heder kan således understøttes af kendskab til det lokale erhvervsliv. I kraft af en koordineret indsats kan energi- og iværksætterhuset bidrage til grøn vækst og en øget efterspørgsel efter grønne løsninger.

 

Endelig vil det være et fokusområde at tilbyde grønne iværksættere i Fredensborg Kommune så gode muligheder som muligt, ligesom øvrige iværksættere kan understøttes til at få en grøn profil.

 

 

Iværksætterhus

Hver 10. arbejdsplads i den private sektor er placeret i virksomheder, som er under 5 år gamle. Det er derfor vigtigt, at dette virksomhedssegment stimuleres og støttes maksimalt. En væsentlig hindring i at starte selvstændig virksomhed ligger i at få helt basale behov dækket. F.eks. kontorfaciliteter og billige lokaler. Samtidig er det ofte sådan, at personer med nye, kreative idéer ikke er specielt gode til eller interesseret i at beskæftige sig med de administrative opgaver, der er et helt centralt element for at kunne styre og udvikle sin forretningsidé. Dertil kommer, at mange iværksættere føler sig alene om de mange opgaver.

 

Etableringen af et iværksætterhus skal bidrage til at mindske de hindringer, der er for iværksættere i Fredensborg Kommune. Tanken med et iværksætterhus er således, at iværksættere gennem tilknyttede konsulenter og ”hjælp til selvhjælp” får de bedst mulige rammer for, at virksomhederne overlever og dermed skaber vækst og arbejdspladser i kommunen. Samtidig skal et iværksætterhus være et af flere elementer, der ruster Fredensborg Kom­mune til den konkurrence, der også på erhvervsområdet melder sig mellem kommuner og mellem regioner om at skabe gode rammer for arbejds­pladser og investeringer.

 

Der findes ikke i dag en systematisk opgørelse over potentialet for iværksættere i Fredensborg Kommune. Erfaringer fra andre kommuner viser, at potentialet er stort. Kommunen står overfor et uopdyrket område, hvor en proaktiv iværksætterindsats vil afklare et uudnyttet potentiale.

 

Konkret foreslås det i vejledningen af iværksætterne at inddrage konsulenter fra Væksthus Hovedstaden, som Fredensborg Kommune er medlem af. Fredensborg Kommune har allerede været i dialog med direktøren for Væksthus Hovedstaden, der har tilkendegivet sin støtte til projektet samt at det nye iværksætterhus kan være et udgangspunkt for husets konsulenter i det lokale arbejde i Fredensborg. De nærmere vilkår skal i givet fald aftales med Væksthus Hovedstaden.

 

Samtidig skal der fokuseres på den enkelte iværksætters individuelle behov. Her skal Erhvervsservice i Fredensborg Kommune og Væksthus Hovedstaden fungere som katalysator for den enkelte iværksætters behov, og indgå som fødselshjælper og senere som sparringspartner i udviklingsprocessen. Som et supplement til iværksætterrådgivningen foreslås det også at tilbyde muligheden for mentorforløb til udvalgte iværksættere. Det har man med succes gjort i andre kommuner.

 

Endelig foreslås det at undersøge muligheden for et samarbejde med Fredensborg Rotary Klub, der i 2013 etablerede et advisory board med henblik på gratis rådgivning til små- og mellemstore virksomheder.

 

Hvilke iværksættere?
Bredden i typen af iværksættere er stor. Den spænder lige fra ægteparret, der gerne vil etablere deres eget rengøringsfirma til den unge IT-interesserede, der har fået en god idé. Med andre ord er der flere segmenter i dette marked, og den støtte de ønsker varierer derfor betydeligt.

 

Administrationen foreslår derfor at målrette det nye iværksætterhus mod bestemte brancher. Dels for at skabe synergi i den daglige drift, hvor iværksætterne uformelt kan sparre indbyrdes med hinanden, dels vil en sådan målrettet indsats betyde, at huset på sigt kan være med til at skabe et miljø, der tiltrækker eksisterende virksomheder. Et oplagt segment kunne være ”GreenTech”, idet der også herved sikres en sammenhæng med den fysiske forankring med Energicentret. Konkret foreslås det derfor også at etablere et strategisk samarbejde med Det Grønne Iværksætterhus på Risø i Roskilde. I givet fald indledes dialog med Det Grønne Iværksætterhus herom herunder muligheden for at etablere en mentorordning.

 

Det er ikke givet, at der på alle tidspunkter er iværksættere med en ”GreenTech profil til det antal pladser, som påtænkes i det nye iværk­sætterhus. Derfor foreslås, at der også gives plads til andre iværksættere, der har eller ønsker en grøn profil uden at være inden for ”Green Tech” branchen.

 

Hvor mange iværksættere?

Det er en logistisk stor opgave at etablere et velfungerende iværksætterhus. Samtidig bevæger kommunens sig ud på ubekendt grund, ligesom der er en øvre grænse for, hvor mange iværksættere, der har den profil, som anbefales. Administrationen foreslår derfor, at der i første fase etableres 4-5 iværksætterpladser med adgang til de nødvendige faciliteter i form af møderum, computere, printeres osv. Bliver ordningen en succes kan man evt. udvide antallet af pladser på et senere tidspunkt. Der skal jf. erhvervsfremmeloven betales leje for pladserne.

 

Hvor længe?

Tanken med et iværksætterhus er, at de nye virksomheder sikres de bedst mulige vilkår for at klare den første vanskelige tid. Det er således ikke hen­sigten, at den enkelte iværksætter skal være fysisk placeret i huset i længere tid. Omvendt skal ordningen også være tilstrækkelig attraktiv for iværk­sæt­teren, og der skal samtidig være den nødvendige tid til at finde sine egne ben. Koblet med erfaringer fra andre lignende ”huse” anbefales det, at til­byde domicil til iværksætterne i præliminært 3-6 måneder. Herefter er det op til en nærmere og helt konkret vurdering om aftalen skal forlænges. Jo mere videnstunge iværksættervirksomheder, der tiltrækkes, des længere må det forventes, at de skal huses.

 

 

Juraen
Det fremgår af Erhvervsfremmelovens § 12, at kommunen kan gennemføre og finansiere erhvervsserviceaktiviteter over for en åben kreds af iværksættere og virksomheder. Bestemmelsen giver en række eksempler på hvilke erhvervsserviceaktiviteter, kommunen kan tilbyde. Det er vigtigt, at konkurrenceforvridning undgås, og kommunens aktiviteter på området må ikke rette sig mod at gennemføre aktiviteter i den enkelte virksomhed, der også udbydes af private aktører. Eksempelvis er det lovligt for kommunen at finansiere generel rådgivning om regnskabsmæssige forhold, med det vil ikke være lovligt at finansiere revisorregnskabsarbejde i den enkelte virksomhed.


Det er lovligt for kommunen at opføre, indrette og drive iværksætterhuse. Det er dog en betingelse, at der ikke i området findes tilsvarende private iværksætterhuse, og at der ikke er mulighed for gennem private initiativer at tilvejebringe lokaler til lokale iværksættere. I forhold til sidstnævnte vurderer administrationen, at dette pt. Ikke er tilfældet, idet et sådan privat initiativ ikke eksisterer i dag.

 

 

Økonomi

Af de afsatte midler på kr. 3 mio. om året i 2015-2016 foreslås en rammemodel, hvor der til iværksætterhuset afsættes 0,8 mio. kr. og til energicentret 1,5 mio. kr. De resterende 0,7 mio. kr. reserves til fælles omkostninger og fælles initiativer herunder eventuelt muligheden for at ansætte en fælles projektleder til at varetage den daglige drift.

 

 

 

 

 

 

Bevilling

Etablering  af Iværksættermiljø

Bevilling: For 2015 og 2016 afsættes der et årligt budget på 0,8 mio. kr. til Iværksætterhuset og 0,7 mio. kr. til fælles udgifter. Finansieringen sker gennem en reduktion af budgettet til Energicenteret, som herefter har et budget i 2015 og 2016 på 1,5 mio. kr. årligt. 

Beløb i 1.000 kr.

2014

2015

2016

2017

Energicenter

0

-1.500

-1.500

0

Iværksætterhus

0

800

800

0

Fælles udgifter

0

700

700

0

I alt

0

0

0

0

Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

Kompetence

Byrådet

Indstilling

  1. At Byrådet principgodkender, at der som beskrevet etableres et iværksætterhus fra 2015
  2. At iværksætterhuset fysisk placeres i sammenhæng med Energicentret på rådhuset– bl.a. med henblik på at opnå synergieffekter.
  3. At fagudvalgene efterfølgende godkender det konkrete indhold i iværksætterhuset og Energicentret inden for de rammer, der er beskrevet i nærværende sag

Beslutning i Økonomiudvalget den 22-04-2014

Anbefaler administrationens indstillinger med den bemærkning, at ”inden for de rammer, der er beskrevet i nærværende sag” i punkt 3 udgår.


I forhold til punkt 2 ændres indstillingen til: At iværksætterhuset placeres i sammenhæng med energicenteret med henblik på at opnå synergieffekter.


Finansieringen for 2017 og frem drøftes ved de kommende budgetforhandlinger.


Der arbejdes desuden for, at følgende kommuner inviteres til at deltage i Energicenteret: Hørsholm, Allerød, Helsingør og Rudersdal.


Helle Abild Hansen (I) tog forbehold.