Nr.59 - Udkast til ny sundhedspolitik til endelig godkendelse

Sagsnr.: 12/52909

 

Beslutningstema

Udkast til ny sundhedspolitik har været i høring og forelægges nu til politisk behandling og endelig godkendelse.   Sagsfremstilling og økonomi

Udarbejdelse af ny sundhedspolitik

Vedlagte politikudkast er udformet på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelser af standpunkter ved udvalgsmødet den 6. august 2012.


Udkastet er tilrettet med kommentarer fra Seniorrådet, og godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2012. Herefter har udkastet været i høring.


Høring

I perioden den 11. december 2012 til den 21. januar 2013 har udkastet til den ny sundhedspolitik været i offentlig høring, hvor høringsberettigede parter har haft mulighed for at afgive høringssvar.


Udkastet har været behandlet i Børne- og Skoleudvalget, Plan- og Klimaudvalget, Handicaprådet, Fritids- og Erhvervsudvalget, Kultur- og Turismeudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. Blandt borgere har høringen været annonceret i UgeNyt og på kommunens hjemmeside.


I januar 2013 er der desuden afholdt en sundhedspolitisk workshop, hvor borgere, politikere og andre interessenter har haft mulighed for at stille med forslag og idéer til aktiviteter inden for indsatsområderne; alkohol, fysisk aktivitet og mental sundhed.


Høringssvar

Der er indkommet ét enkelt høringssvar fra Arbejdsmarkedsudvalget, som har følgende forslag til ændringer:

1)     At der på side 2 afsnit 2 tilføjes følgende efter denne sætning: at give alle borgere flere sunde leveår, ”herunder at give ledige og udsatte borgere større mulighed for at være på arbejdsmarkedet”.  

2)     At der på side 4 afsnit  5 i første dot tilføjes følgende efter denne sætning: tilbyde målrettede forløb til ”ledige og udsatte borgere og andre udvalgte borgergrupper.


Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at begge ændringsforslag indarbejdes i politikken.  


Godkendelsesforløb

Udkast til ny sundhedspolitik med de indarbejdede høringskommentarer skal fremlæggelse til endelig godkende i følgende udvalg:

·         Social- og Sundhedsudvalget den 4. marts 2013

·         Økonomiudvalget den 18. marts

·         Byrådet den 2. april 2013


Herefter træder politikken i kraft.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Sundhedspolitikken omfatter alle borgere i kommunen.  


Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Sundhedspolitikken offentliggøres på kommunes hjemmeside. Kommunens interne enheder orienteres pr. mail. De eksterne enheder og de boligsociale projekter Nivå Nu, Enebærhaven og Kokkedal På Vej tilsendes et trykt eksemplar.   


Indstilling

1. At sundhedspolitikken godkendes til endelig vedtagelse i Byrådet.
Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 04-03-2013

Administrationens indstilling anbefales.


Fraværende: Suzan Daoud (F)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.