Nr.58 - Handlingsplan for rottebekæmpelse

Sagsnr.: 12/48244

 

Beslutningstema

Godkendelse af  Forslag til handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15.

Sagsfremstilling og økonomi

I følge lovgivningen på området skal kommunen udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse. Planen skal indeholde en række fastlagte minimumskrav, bl.a. mål, succeskriterier og indsatsområder for rottebekæmpelsen og skal revideres min hvert 3. år.


Administrationen har udarbejdet Forslag til handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15, som er vedlagt dagsordenen.


Handlingsplanen beskriver rottebekæmpelsen, opsætter mål og peger på tiltag til forebyggelse.


De overordnede mål er at forebygge frem for at bekæmpe, samt at tilstræbe, at rotterne i videst muligt omfang ikke findes over jorden.


Der er ikke de store problemer med rotter i kloakkerne, og Fredensborg Forsyning foretager ikke forebyggende udlægning af gift i kloakkerne. Generelt er rotteanmeldelser i Fredensborg Kommune på et relativt lavt niveau. Dermed nedsættes risikoen for, at rotterne bliver modstandsdygtige overfor giften. Kun ved konstaterede problemer udlægges gift.Et af hovedelementerne i handlingsplanen er en øget indsats i forhold til information af borgerne ved annoncering i pressen, på hjemmesiden og ved udarbejdelse af en pjece, som udleveres af rottebekæmperen.


Derudover er der fokus på at borgerne oplever god service, at der sker en koordineret indsats med Fødevarestyrelsen ved rottebekæmpelse i fødevarevirksomheder, samt at arbejde på, at flest mulige anmeldelser sker elektronisk via Rotteweb.


Rotteweb er et elektronisk system, hvorigennem borgene kan anmelde rotter og bekæmpelsesfirmaet efterfølgende registrerer hvilke tiltag, der gøres på ejendommen. Anmelderen kan angive hvor rotterne findes, og dermed får administrationen mulighed for at sætte specifikt ind på bestemte problemområder i rottebekæmpelsen.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Handlingsplanen skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At Forslag til handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-02-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Anbefaler Miljø og Teknikudvalgets indstilling. Økonomiudvalget ønsker om muligt, at sager om rottebekæmpelse delegeres til Miljø- og Teknikudvalget.