Nr.55 - Godkendelse af medborgerskabspolitik

Sagsnr.: 13/4301

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende medborgerskabspolitikken. 
Sagsfremstilling og økonomi

Medborgerskabspolitikken afløser Fredensborg Kommunes integrationspolitik (2007-2012). Formålet med medborgerskabspolitikken er at skabe rammer for, at Fredensborg Kommunes borgere oplever sig selv og hinanden som medborgere. Medborgerskabspolitikken er en tværgående politik, der har snitflader i forhold til de fleste fagområder og skal derfor ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker.


Baggrund

Den 2. oktober 2012 var Børne- og Skoleudvalget inviteret til kick-off arrangement, hvor temaer og standpunkter til den nye medborgerskabspolitik blev debatteret og prioriteret. Den 22. oktober 2012 blev der afholdt dialogmøde på Nivå Bibliotek og Medborgercenter, hvor et bredt udvalg af interessenter debatterede og kommenterede et udkast til medborgerskabspolitikken. Den 26. november 2012 havde Byrådet en temadrøftelse om medborgerskabspolitikken, hvor et høringsudkast til politikken blev godkendt og efterfølgende sendt i høring.


Høring

Medborgerskabspolitikken var i offentlig høring i perioden 15. december 2012 til 15. januar 2013. Høringsmaterialet blev sendt direkte til udvalgte foreninger i alle fire bysamfund, Frivilligcenter Fredensborg, Fritidsforum, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Erhvervsrådet, Seniorråd, Handicapråd, Nordsjællands Brandvæsen, faglige organisationer og de tre boligsociale helhedsplaner i Fredensborg Kommune. Høringsmaterialet blev også offentliggjort på fredensborg.dk.


Der er modtaget ét skriftligt høringssvar. Det kom fra Erhvervsrådet, som bakker op om de overordnede målsætninger for medborgerskabspolitikken.


Standpunkter 

Følgende tre standpunkter og handlingsanvisende punkter er prioriteret i politikken:


1. I Fredensborg Kommune fremmes dialog og fællesskaber


Vi fremmer dialog og fællesskaber ved at:

  • skabe rum, hvor borgerne kan mødes om fælles interesser og aktiviteter
  • skabe mulighed for aktiviteter både lokalt og på tværs af bysamfund
  • sikre en åben dialog i udviklingen af fælles aktiviteter med borgerne

 2. I Fredensborg Kommune skabes rammer for alle borgeres aktive deltagelse i samfundslivet


Vi skaber rammer for alle borgeres aktive deltagelse ved at:

  • arbejde for, at flest mulige borgere kan deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i kultur- og fritidslivet
  • tage godt imod nye borgere og inkludere dem i fællesskabsaktiviteter
  • sikre økonomi og rammer for aktiviteter

3. Fredensborg Kommune møder alle borgere med anerkendelse og respekt, og samarbejder bredt og tværfagligt om at styrke medborgerskabet


Vi viser anerkendelse og respekt og sikrer tværfagligt samarbejde ved at:

  • udvikle og udbrede tværfaglige samarbejdsformer
  • styrke og udvikle samarbejdet med frivillige foreninger
  • sikre en åben og respektfuld dialog med borgerne

Implementering af medborgerskabspolitikken

En handlingsanvisende implementeringsplan for medborgerskabspolitikken er under udarbejdelse. Medarbejdere fra et bredt udsnit af organisationen samt institutioner og enkelte eksterne samarbejdsparter deltager i processen. Implementeringsplanen forventes færdig i foråret 2013. Selve implementeringsprocessen forventes igangsat inden sommerferien 2013.


Arbejdet med at implementere medborgerskabspolitikken tager udgangspunkt i, at der er tale om en værdibaseret politik. I 2013 vil implementeringsindsatsen handle om at udbrede kendskabet til politikken og dens værdier. Det forventes, at der vil blive iværksat specifikke indsatser for hver af de grupper, som tilsammen udgør medborgerskabspolitikkens målgruppe; medarbejdere, borgere, foreninger og erhvervsliv.


Indsatserne kan allerede nu beskrives i deres hovedtræk:


Medarbejdere:

Fokus for implementeringen er refleksion og udvikling af praksis. Medarbejdere fra alle relevante dele af organisationen inviteres til såkaldte fællesseminarer. Fællesseminarerne er et selvstændigt projekt under Fredensborg Kommunes partnerskabsaftale om ungestrategier med Social- og Integrationsministeriet, som har til formål at synliggøre kommunens medborgerskabsindsats. På fællesseminarerne vil medarbejderne blive bedt om at komme med input til, hvordan medborgerskabspolitikken fremadrettet kan realiseres i form af projekter og indsatser. Fællesseminarerne vil også tjene som forum for at udbrede kendskabet til medborgerskabspolitikkens værdier samt refleksion over, hvordan disse værdier kan praktiseres med udgangspunkt i eksisterende fagligheder.


Borgere:

Fokus for implementeringen er information og ”den gode historie”. Medborgerskabspolitikken skal formidles til borgerne i Fredensborg Kommune. Det kan ske i samarbejde med et lokalt medie, hvor der bringes artikler om, hvordan medborgerskab allerede praktiseres i kommunen.


Foreninger og erhvervsliv:

Fokus for implementeringen er information og dialog. Foreninger og erhvervsliv informeres om medborgerskabspolitikken og inviteres til dialog om, hvordan den kan realiseres. Foreningerne kan inddrages via Fritidsforum og erhvervslivet kan inddrages via Det Lokale Beskæftigelsesråd eller Erhvervsrådet.


Bilaget ”Implementering af medborgerskabspolitikken” viser, hvilke budgetområder der skal bidrage til at realisere medborgerskabspolitikken.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 


Retsgrundlag

Intet at bemærke. 


Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Medborgerskabspolitikken udtrykker de målsætninger, kommunen har for et øget medborgerskab.
Kompetence

Byrådet. 


Kommunikation

Medborgerskabspolitikken vil være at finde på medarbejderportalen FREDE og kommunens hjemmeside. Formidling af medborgerskabspolitikken til den bredere offentlighed vil være et element i arbejdet med at implementere politikken.


Indstilling

1.      At medborgerskabspolitikken godkendes.


Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 26-02-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Børne- og Skoleudvalget ønsker, at implementeringsplanen forelægges for udvalget på mødet 8. april. 


Fraværende: Charlotte Sander (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling.