Nr.49 - Status på frikommuneforsøg

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om status på frikommuneforsøget.


Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommuner er frikommune i årene 2012-2015. 4. og sidste formelle ansøgningsrunde var 1. november 2012, hvor Fredensborg Kommune ansøgte om 10 forsøg. I 2013 har frikommunerne mulighed for at ansøge om kopi- og samarbejdsforsøg.


Svar på 4. rundes forsøg

I februar modtog frikommunerne svar fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om, hvilke forsøg fra 4. ansøgningsrunde, der er godkendt. Frikommunerne vil snarest modtage en samlet oversigt over afgørelser på samtlige ansøgninger i fjerde runde, herunder begrundelser for afslag.


Tilbagemeldingen fra 4. rundes ansøgning ser ud som følger for Fredensborg Kommune:


Helt eller delvist imødekomne forsøg:

·         Flytning af enker/enkemænd fra ægteparbolig på plejecenter

·         Uddannelsesvejledning for de 24-29–årige

·         Udvidet praktik er vejen til uddannelse

·         Udvidelse af virksomhedspraktikperiode fra 4-26 uger

·         Informeret samtykke til sundhedssamtaler på skoler


Afviste eller til videre behandling:

·         Indhentning af oplysninger uden samtykke

·         Kvalitetssikring af bevilling af høreapparater

·         Motivationsydelse til unge

·         Flere praktikpladser til de unge


Listen over samtlige forsøg fra frikommunerne, der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget er vedlagt som bilag.


Med fem forsøg godkendt fra 4. runde, har Fredensborg Kommune dermed følgende status på frikommuneforsøget:


38 forsøg er godkendt (de fem af forsøgene afventer dog endelig vedtagelse af lov om ændring af frikommuneloven, som forventes at træde i kraft 1. juli 2013)

22 forsøg afventer endeligt svar

14 forsøg er afvist

74 forsøg indsendt i alt


Størstedelen af de forsøg, vi afventer svar på er kopiforsøg indsendt ultimo januar 2013, og vi kan således forvente, at hovedparten bliver godkendt. De forsøg, vi stadig afventer svar på fra de andre ansøgningsrunder, følger vi løbende op på overfor Økonomi- og Indenrigsministeriet. Typisk er det fordi fagministeriebehandlingen trækker ud.

Samarbejdsforsøg

De ni frikommuner og relevante ministerier har i efteråret 2012 samarbejdet om udvikling af nye tværgående forsøg inden for seks overordnede forsøgstemaer. Samarbejdet har resulteret i 39 forsøgsforslag, hvoraf regeringen har valgt at imødekomme 24. Frikommunerne kan herefter beslutte, hvilke af de 24 forsøgsforslag, man hver især ønsker at gennemføre. 15 forsøgsforslag imødekommes via ny lovhjemmel i den kommende ændring af frikommuneloven. 13 forsøgsforslag imødekommes efter gældende forsøgsbestemmelser eller inden for gældende regler.


Listen over nye frikommuneforsøg udviklet i samarbejde mellem frikommuner og ministerier er vedlagt som bilag.


Ændring af lov om frikommuner 

For at imødekomme forsøg fra 4. runde samt samarbejdsforsøgene, har Økonomi- og Indenrigsministeriet sendt udkast til lov om ændring af frikommuneloven i høring. Lovforslaget forventes fremsat og behandlet i løbet af foråret med endelig ikrafttrædelse 1. juli 2013. De 16 samarbejdsforsøg, der kræver ny hjemmel i frikommuneloven, skal derfor afvente, at ændringen af loven træder i kraft. Se høringsbrev og udkast til lovændring vedlagt som elektronisk bilag.


Administrationen arbejder i øjeblikket på et høringssvar med høringsfrist 12. marts 2013.


Plan for det videre forløb

Inden udgangen af 2013 skal alle ansøgninger om kopi- og samarbejdsforsøg være indsendt til ministeriet.


For at sikre at forsøgene som minimum kan løbe i to år, ansøger Fredensborg Kommune om kopi- og samarbejdsforsøg allerede her i foråret. Se nedenstående tabel for tidsplan.


Administrationen vurderer derfor i april måned de andre frikommuners godkendte forsøg fra 4. runde med henblik på at udvælge relevante kopiforsøg. Derudover skal relevante forsøg, der er udviklet i samarbejde med de andre frikommuner også identificeres og vurderes. En samlet ansøgning med kopi- og samarbejdsforsøg indstilles herefter til politisk behandling, hvorefter ansøgningen kan indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Derved kan forsøgene igangsættes allerede i sensommeren/efteråret 2013, når frikommuneloven er vedtaget, og de formelle godkendelser modtaget.


  

Tid

Handling

12. marts

Høringssvar til udkast til lov om ændring af lov om frikommuner

18. Marts

Orienteringssag på ØK med tids- og procesplan for politisk behandling af kopi- og samarbejdsforsøg

April

Administrationen vurderer samarbejds- og kopiforsøg fra 4. ansøgningsrunde

Maj

Kopi- og samarbejdsforsøgsansøgning behandles politisk i diverse fagudvalg, råd og MED-udvalg forud for endelig godkendelse i Byrådet 27. maj.


Ansøgning indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet herefter.

Juli

Frikommuneloven ikrafttræder

August/september

Forsøg forberedes og igangsættes

31. december 2013

Sidste frist for ansøgning af kopi- eller samarbejdsforsøg


Kommunikation om frikommuneforsøg

Der gøres meget ud af at fortælle om vores frikommuneforsøg til kommunens borgere. Dette sker både via kommunens hjemmeside med en opdateret side om frikommuneforsøget og i form af pressemeddelelser om de enkelte konkrete forsøg.


Den planlagte frikommuneavis som var planlagt her i foråret som indstik til Ugenyt foreslås sammentænkt med den pjece over Byrådets arbejde, som påtænkes husstandsomdelt efter sommerferien.


Udover at kommunikere om forsøgene og kvalificerere de enkelte forsøgs implementering har administrationen ligeledes fokus på forberedelsen af forsøgenes evaluering. Et af frikommuneforsøgets mål er netop at kunne drage landspolitiske erfaringer af frikommuneforsøgene, hvilket kræver systematiske evalueringer af forsøgenes resultater. Vi bliver løbende kontaktet af pressen, som netop spørger ind til de første resultater af forsøgene, hvorfor vi har stort fokus på dette. I takt med at de første resultater viser sig af de enkelte frikommuneforsøg, vil disse historier blive kommunikeret ud til borgere og andre interessenter. 


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 


Retsgrundlag

Lov om frikommuner og udkast til lov om ændring af frikommuneloven.


Kompetence

Økonomiudvalget

Kommunikation

Medarbejderne orienteres om frikommuneforsøget via bl.a. medarbejderportalen, E-næbet, nyhedsbreve, MED-organisationen og på personalemøder.


Borgerne orienteres om frikommuneforsøget løbende i lokalpressen og via kommunes hjemmeside. Status på igangværende og afsluttede frikommuneforsøg kan findes i frikommunevedtægten på kommunens hjemmeside.


Der udarbejdes i løbet af sommeren en pjece over Byrådets arbejde, hvor også flere af frikommuneforsøgene vil blive beskrevet. 

Elektroniske bilag

Indstilling

1.     At orienteringen tages til efterretning.

2.   At Økonomiudvalget godkender, at den planlagte frikommuneavis tænkes sammen med den pjece over Byrådets arbejde, der planlægges husstandsomdelt i efteråret 2013.Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Indstillingens 1. at: Orienteringen taget til efterretning

Indstillingens 2. at: Administrationens indstilling godkendt.