Nr.48 - Kommunal- og regionsrådvalg i 2013.

Sagsnr.: 12/28631

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til en række spørgsmål i forbindelse med det kommende kommunal- og regionsrådvalg den 19. november 2013: 

 1. Antallet af stillere til kandidatlisterne
 2. Valg af valgstyrere
 3. Valg af formænd for valgstyrerne  
 4. Udpegning af tilforordnede vælgere 
 5. Ændrede regler for valgdiæter
 6. Brevstemmeafgivning
 7. Initiativer for øget valgdeltagelse  
 8. Valgcafe på valgaftenen
 9. Optælling af personlige stemmer på valgaftenen
 10. Fintælling
 11. Exit polls og indsamlinger til velgørende formål
 12. Øvrige informationer

Sagsfremstilling og økonomi

1. Antal stillere

En kandidatliste til kommunalvalg skal valgloven være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere. Byrådet kan dog beslutte at forhøje mindstetallet af stillere til højst 50. Ved valget for 4 år siden var antallet sat til 25 stillere.


Det anbefales, at antallet af stillere fastsættes til mindst 25.


2. Valgstyrere

Ved de tidligere valg i Fredensborg Kommune har antallet af valgstyrere været 5 på hvert af de 9 valgsteder. Det er lagt til grund, at dette er uændret.

Valgstyrerne vælges ved forholdstalsvalg efter d´Hondts metode jf. styrelsesloven, med mindre andet aftales i Byrådet.

Den forholdsmæssige fordeling vil efter d´ Hondts metode blive:


A: 15, B: 3, C: 5, F: 7, L: 1, O: 1, V: 12 og Borgernes Stemme: 1.


Det anbefales, at der udpeges 5 valgstyrere til hvert af de 9 valgsteder, som fordeles efter d´Hondts metode.


3. Valg af formænd for valgstyrerne

Der skal udpeges en formand blandt valgstyrerne på hvert valgsted. Formændene vælges efter d´Hondts metode, med mindre andet aftales i Byrådet.

Fordeling efter d´Hondts metode er følgende:

A: 4, C: 1, F: 1, V: 3Det anbefales, at der udpeges en formand for hvert valgsted fordelt efter d´Hondts metode.
4. Tilforordnede vælgere

Der udpeges et antal tilforordnede vælgere. Ved folketingsvalget i 2011 blev der udpeget 11 personer pr. valgsted, dog kun 6 personer i Karlebo.

Erfaringerne med indførelsen af digitale valglister ved folketingsvalget viser at der er behov for færre tilforordnede i løbet af dagen, hvorfor det foreslås at der kun udpeges 8 tilforordnede pr. valgsted (Karlebo 4), som møder fra morgenstunden. Der indkaldes yderligere 3 tilforordnede pr. valgsted fra kl. 17.00 (Karlebo 2), da der på det tidspunkt er travlt på valgstederne og der fortsat er behov for tilforordnede til at sortere stemmesedler m.m. ved stemmeoptællingen efter kl. 20.00


Der vedlægges et bilag med forslag til fordeling af valgstyrere og tilforordnede pr. parti på valgstederne.


Det anbefales, at der udpeges 11 tilforordnede pr. valgsted, dog 6 tilforordnede til Karlebo, hvoraf 3 henholdsvis 2 tilforordnede først indkaldes fra kl. 17.00 på valgdagen. Det indstilles at de tilforordnede vælges efter forholdstalsmetoden, hvorefter fordelingen bliver som følger:

A: 28, B: 7, C: 11, F: 14, L: 3, O: 3, V: 25 og Borgernes Stemme: 3


Det anbefales endvidere, at der tilbydes 1 plads til hvert af de partier, der er opstillet til valget, men som ikke er repræsenteret i Byrådet. Disse tilforordnede placeres på de valgsteder, hvor der er størst behov for yderligere hjælp.
5. Ændrede regler for valgdiæter.

Regler for udbetaling af valgdiæter er ændret. Byrådet har nu mulighed for inden for nærmere rammer at fastsætte en højere eller lavere valgdiætsats end de hidtil gældende regler.


Såfremt byrådet godkender, at nogle af de tilforordnede først møder ind kl. 17.00 på valgdagen, indstilles det, at der ydes 1.000 kr. til de valgstyrere/tilforordnede, som deltager på hele valgdagen, samt 500 kr. til de valgstyrere/tilforordnede som møder ind kl. 17.00.


Alternativt fastholdes de hidtidige regler således at der udbetales en valgdiæt på 780 kr. til samtlige valgstyrere/tilforordnede.


Udgiften til diæter vil være af samme størrelsesorden som ved tidligere valg, uanset hvilken ordning man vælger.Det anbefales, at der ydes 1.000 kr. i diæt til valgstyrere/tilforordnede som deltager på hele valgdagen, og 500 kr. i diæt til de tilforordnede, som møder kl. 17.00 på valgdagen.


6. Brevstemmeafgivning

Regler om brevstemmeafgivning er ændret fra tidligere. Der er ikke længere et krav om, at man skal være forhindret i at møde frem på valgdagen for at kunne brevstemme, ligesom der ikke længere er en stedlig betegnelse for, hvor brevstemmeafgivningen kan foregå.

Der er således åbnet for, at kommunen kan gennemføre en række initiativer til at øge valgdeltagelsen ved at udvide mulighederne for at brevstemme, jf. også nedenfor i pkt. 7.


Byrådet har endvidere fået mulighed for at fastsætte en senere frist for ansøgning om at brevstemme i hjemmet. De gældende frister for ansøgning om at brevstemme er 12 dage før valget.


Til at modtage brevstemmer fra vælgerne på plejecentre, beskyttede boliger, ældreboliger, samt i vælgernes eget hjem udpeges 3 tilforordnede som deles om opgaven. Byrådet kan bestemme, at den ene af de tilforordnede udpeges blandt personale ansat i kommunens forvaltning.Det anbefales,


at fristen for ansøgning om at brevstemme i hjemmet fastsættes som hidtil af hensyn til planlægningen, men at administrationen tilstræber, at alle som ønsker at brevstemme, får mulighed for dette - også selvom ansøgningsfristen er overskredet.


at der udpeges 3 tilforordnede til at modtage brevstemmer forud for valget. A og V udpeger hver en tilforordnet og den tredje udpeges blandt personalet ansat i kommunens forvaltning.


at brevstemmeafgivning i ældreboliger – i lighed med tidligere – sker efter reglerne om brevstemmeafgivning i vælgernes eget hjem.7. Initiativer for øget valgdeltagelse

Byrådet har i forbindelse med budgettet for 2013 afsat 500.000 kr. til initiativer for at øge valgdeltagelsen. De foreslåede initiativer forventes at kunne holdes indenfor det afsatte budget.

Initiativerne som er uddybet i vedlagte notat skitseres her kort:


7.a Annoncering om valget på togstationer og på bus-læskure

Ud over almindelig annoncering i den lokale presse og på kommunens hjemmeside foreslås at benytte ”outdoor annoncering” op til valget.


Annonceringen sker på centralplacerede bus-læskure og på togstationerne i kommunen. Der udarbejdes tre forskellige budskaber – alle med det formål at gøre opmærksom på valget og mulighederne for at stemme. Budskaberne vil alene handle om at opfordre til at stemme ved valget og således selvsagt være helt partipolitisk neutralt. Annoncefarverne vil ligeledes være i en farve, der ikke kan associeres med bestemte partier.


Der er indhentet tilbud på annoncering på 10 forskellige steder i 3 uger og  med 3 forskellige budskaber. Udgiften beløber sig til 125.000 kr.


7.b Udvidet mulighed for at brevstemme

Regler om brevstemmeafgivning er ændret fra tidligere. Der er ikke længere et krav om, at man skal være forhindret i at møde frem på valgdagen for at kunne brevstemme, ligesom der ikke længere er en stedlig betegnelse for, hvor brevstemmeafgivningen kan foregå. Økonomi- og Indenrigsministeren har yderligere i brev af 7. marts til landets borgmestre særskilt opfordret til, at kommunerne overvejer muligheden for at foranstalte brevstemmeafgivning på steder, hvor der er let tilgængelighed for offentligheden.


På den baggrund foreslås, at muligheden for at brevstemme på rådhuset udvides til at kunne foregå på alle hverdage indtil kl. 18.00 de sidste 14 dage inden valget, samt at der er i lighed med tidligere valg holdes ekstraordinært åbent de sidste tre lørdage inden valget.

Endvidere foreslås, at det også bliver åbnet mulighed for at brevstemme på bibliotekerne i hele deres åbningstid og ikke kun, når den mobile borgerservice er til stede de sidste 3 uger op til valget. I vedlagte notat fremgår de præcise åbningstider for Borgerservice på Rådhuset og for bibliotekerne.

Ud over kommunens almindelige annoncering om muligheden for at brevstemme vil der også blive opsat skiltning i områderne omkring bibliotekerne med oplysning om muligheden for at brevstemme.


7.c Valginformationer på fredensborg.dk

På kommunens hjemmeside vil der op til valget blive lagt alle nødvendige oplysninger om valget.


Det foreslås endvidere, at de opstillede partier får mulighed for at præsentere sig kortfattet og med mulighed for at linke videre til partiernes egne hjemmesider.


7.d Samarbejde med erhvervslivet

På erhvervsrådsmøde i maj er der et punkt på dagsordenen om muligheden for at samarbejde med erhvervslivet om arrangementer i byerne i ugerne op til valget.


7.e Samarbejde med boligforeninger/grundejerforeninger

Det foreslås, at kommunen i samarbejde med de boligforeninger, grundejerforeninger o.lign. som ønsker det, via opslag m.m. giver informationer i boligområderne om kommunalvalget og om åbningstiderne for brevstemmeafgivning.


7.f Initiativer for vælgere med anden etnisk herkomst

Det foreslås, at der i lighed med sidste valg uddeles pjecer i de bebyggelser, hvor der bor mange beboere med anden etnisk herkomst. Pjecen ”Det er dit valg” er udarbejdet af Rådet for Etniske Minoriteter og er på 5 forskellige sprog.


7.g Førstegangsvælgere

Det foreslås, at administrationen udsender personlige breve til kommunens førstegangsvælgere med opfordring til at stemme.


7.h Gøre de unge ”valgparate”

I undervisningen i de ældste klasser i folkeskolen sættes der fokus på det kommunale selvstyre og kommunalvalget. Dette kan eventuelt ske ved inddragelse af de lokale politikere.


Endvidere er Center for Skole og Dagtilbud i gang med planlægning af afholdelse af prøvevalg på skolerne, ligesom ved sidste kommunalvalg.


Det foreslås endvidere, at byrådet retter henvendelse til de omkringliggende gymnasier o.lign. med opfordring om, at de sætter kommunalvalget på dagsordenen i skoleundervisningen.7.i Valghyggedag på plejecentrene

På plejecentrene arrangeres en dag i samarbejde med plejecentret, hvor der er valghygge med kaffe og kage, og hvor alle beboerne får mulighed for at stemme på plejecentret.


7.j Kommunalt vælgermøde

Der foreslås, at der i lighed med sidste kommunalvalg afholdes et kommunalt vælgermøde i rådhuskælderen den 4. november og at det afholdes som en paneldebat med ordstyrer – f.eks. en kendt politisk journalist.


7.k Gratis kørsel til valgstedet for gangbesværede m.fl.

Som hidtil vil der blive tilbudt gratis bustransport til ældre og gangbesværede til og fra valgstedet.


7.l Gratis kørsel for alle

Det har været drøftet med Movia om muligheden for en ordning, hvor alle vælgerne mod f.eks. fremvisning af deres valgkort el.lign. kan køre gratis med bussen til og fra valgstedet på valgdagen. Umiddelbart er der ikke mulighed for dette, men det undersøges fortsat.


7.m  Flytning til andre valglokaler samt rammerne på valgstederne

På to af kommunens valgsteder foreslås valglokalet flyttet til et bedre egnet lokale. På valgsted Baunebjerg (Humlebæk Skole) flyttes fra samlingssalen til fællesrum II. Der er en lettere adgang til dette valglokale og lokalet fremstår lysere og venligere. Samtidig er det tilstødende lokale velegnet til at byde vælgere på gratis kaffe og kage. På samme måde foreslås det, at valgsted Fredensborg (Endrupskolen) flyttes fra Endruphallen til fælleshuset. Dette lokale er mindre, hyggeligere og adgang til lokalet er lettere for vælgerne. Man undgår endvidere problemer med kulde o.lign. Der er et lokale overfor fælleshuset, som er egnet som lokale, hvor vælgerne kan hygge med kaffe og kage.


De fysiske rammer på alle valgstederne – både udvendigt og indvendigt – gøres mere indbydende. Der bliver bedre skiltning osv.


7.n Gratis kaffe og kage

For at gøre valgdagen til en hyggelig og festlig dag inviteres vælgerne til gratis kaffe og Fredensborg-valgkage på valgstedet. Der vil endvidere være skåle med frugt og chokolade m.m.Det anbefales, at de ovenfor foreslåede initiativer gennemføres.8. Valgcafe på valgaftenen

Det anbefales, at der i lighed med sidste kommunalvalg oprettes en valgcafe på valgaftenen i Rådhuskælderen, hvor de opstillede kandidater, øvrige partimedlemmer, administrationen og pressen har mulighed for at følge valgresultaterne i takt med at disse indløber fra kommunens valgsteder.9. Optælling af personlige stemmer på valgaftenen

Det anbefales, at der i lighed med tidligere foretages en foreløbig optælling af liste- og personstemmer for kommunalvalget på valgaftenen. Administrationen vil i samråd med valgstyrerformændene indkalde et passende antal medarbejdere pr. valgsted


10. Fintælling

Fintællingen for kommunal- og regionsrådsvalget foregår dagen efter valget, den 20. november fra kl. 8.30 i Egedalshallen.
 11. Exit polls og indsamlinger til velgørende formål

Det anbefales, at der gives tilladelse til Exit Polls, idet det præciseres at de først må henvende sig efter vælgeren har stemt og at det foregår udenfor valglokalet. Valgstyrerformanden skal sikre på valgdagen, at Exit Polls foregår uden at forstyrre valghandlingen.

Det anbefales, at borgmesteren i lighed med tidligere valg, bemyndiges til at afgøre ansøgninger om tilladelse til indsamling på valgstederne og andre forespørgsler omkring velgørende formål. Det forudsættes, at indsamlinger i givet fald foregår ubemandet uden for valglokalet.


12. Øvrige informationer.

Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager har i en pressemeddelelse af 17. december 2012 orienteret om, at en personlig repræsentant for ministeren tager på rundtur til landets kommuner for at undersøge demokratiets tilstand. Samtidig gennemføres der en spørgeskemaundersøgelse blandt borgerne, om deres oplevelse af det lokale demokrati. Rundturen og undersøgelsen munder ud i en rapport som forventes offentliggjort i juni 2013. Rapporten vil blive forelagt Byrådet med eventuelle forslag til yderligere initiativer, hvis rapporten peger på dette.

Endvidere har ministeren den 7. marts 2013 fremsendt brev til landets borgmestre, med opfordring til at kommunerne overvejer muligheden for at foranstalte brevstemmeafgivning på steder, hvor der er let tilgængelighed for offentligheden.


Pressemeddelelsen og borgmesterbrevet vedlægges som bilag.


Bevilling

Der er i budgettet for 2013 afsat 607.000 kr. til valg. Herudover afsat 500.000 kr. til initiativer for øget valgdeltagelse. Ovenstående initiativer afholdes indenfor den samlede ramme.

Retsgrundlag

Valgloven samt Styrelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1. at antallet af stillere til kandidatlisterne fastsættes til mindst 25.


2. at der udpeges 5 valgstyrere til hvert af de 9 valgsteder, som fordeles efter d´Hondts metode.


3. at der blandt valgstyrerne udpeges en formand for hvert valgsted


4. at der udpeges 11 tilforordnede pr. valgsted, (Karlebo 6), hvoraf de 3 tilforordnede på hvert valgsted (Karlebo 2) først møder ind kl. 17.00 på valgdagen


5. at der ydes 1.000 kr. i diæt til valgstyrere/tilforordnede som deltager på hele valgdagen og 500 kr. i diæt for de tilforordnede som møder kl. 17.00 på valgdagen


6.  at fristen for at ansøge om at brevstemme i eget hjem fastsættes som efter de hidtil gældende regler,

     at A og V hver udpeger en tilforordnet til at modtage brevstemmer forud for valget og den tredje udpeges blandt personalet ansat i kommunen og

     at brevstemmeafgivning i ældreboliger - i lighed med tidligere - sker efter reglerne om brevstemmeafgivning i vælgernes eget hjem


7. at de foreslåede initiativer gennemføres med det formål at øge valgdeltagelsen


8. at der oprettes en valgcafe i rådhuskælderen på valgaftenen


9. at der sker en foreløbig optælling af liste- og personlige stemmer på valgaftenen


10. at fintællingen finder sted den 20. november i Egedalshallen


11. at der gives tilladelse til Exit Polls, samt borgmesteren bemyndiges til at afgøre ansøgninger om indsamlinger til velgørende formål


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Anbefaler administrationens indstilling, dog således at valgdiæterne fastsættes til det maksimale.


Administrationen anmodes derudover om:

 • at undersøge muligheden for at brevstemme på kommunens stationer.
 • at der gives mulighed for at brevstemme på bibliotekerne de sidste to lørdag inden valget.
 • at der rettes henvendelse til ungdomsuddannelserne i nærområdet med henblik på at afdække mulighederne for at brevstemme på disse. Henvendelsen koordineres med beliggenhedskommunerne.