Nr.47 - Regnskab 2012

Sagsnr.: 13/4470

 

Beslutningstema

Administrationen fremlægger regnskab 2012 med henblik på godkendelse i Byrådet samt administrationspolitisk beretning til orientering.  


Sagsfremstilling og økonomi

Regnskab 2012 viser et overskud på den primære drift på 15,5 mio. kr.


Anlægsregnskabet viser nettoanlægsudgifter på knap 99 mio. kr. Det svarer nogenlunde til det oprindeligt vedtagne budget (på knap 95 mio. kr.) og overførslerne på anlægsområdet ud af 2012 svarer dermed stort set til overførslerne ind i året.


Samlet resultat for drift og anlæg er et kassetræk på 83,3 mio. kr. Det er væsentligt mindre end forudsat i det korrigerede budget, hvilket primært skyldes overførsler fra 2012 til 2013. Kassetrækket har været planlagt og finansieres i vidt omfang af opsparede midler.  


ØKONOMI
Regnskabsresultat 2012

(1.000 kr., løbende priser)Oprindeligt Budget 2012


Korrigeret Budget 2012


Regnskab 2012

 I. Drift og anlæg (Det skattefinansierede område)
 Skatter, tilskud og udligning-2.370.362


-2.362.198


-2.365.813

 Driftsvirksomhed inkl. Statsrefusion2.324.751


2.372.364


2.330.718

 Renter og kursregulering-1.834


11.509


19.570

 Primært driftsresultat-47.445


21.675


-15.526

 Anlægsvirksomhed94.731


157.138


98.868

 Samlet resultat af drift og anlæg47.286


178.813


83.342

II. Lån og balanceforskydninger
 Optagne lån (alm. drift)-32.900


-32.900


-56.976

 Afdrag på lån44.463


43.416


40.690

 Balanceforskydninger-3.055


-3.055


-21.438

 Resultat i af lån og balanceforskydninger8.508


7.461


-37.724

Ændringer af likvide aktiver *)55.794


186.274


45.618


Anlæg viser et regnskab, der ligger på niveau med oprindeligt budget og overførslerne til 2013 ligger ligeledes på niveau med overførslerne mellem 2011 og 2012.


Den gennemsnitlige kassebeholdning har været solid gennem hele 2012 med et gennemsnit på 116 mio. kr.


Netto er den langfristede gæld øget med knap 12 mio. kr. i 2012. Der blev i 2012 optaget lån for i alt 57 mio. kr. Det var 25 mio. kr. mere end oprindeligt budgetlagt. Den ekstraordinære låntagning skal modgå det likviditetstræk, som overdragelsen af Udbetaling Danmark medfører. Den yderligere låntagning afdrages i årene 2015-2018 og øger således gældsafviklingen i disse år.

Samlet set har der været et kassetræk (forbrug af likvide midler) på knap 46 mio. kr., hvilket er mindre end oprindeligt budgetteret (56 mio. kr.) og et markant mindreforbrug af likvider i forhold til det korrigerede budget, hvor der var budgetteret med 186 mio. kr.


For yderligere uddybning af regnskabsresultatet henvises til regnskabsberetningen i regnskab 2012 (udkast).


Den administrationspolitiske beretning vedlægges sammen med regnskab 2012, idet denne beretning fremover tænkes ind i beretningen for regnskabet. Den administrationspolitiske beretning er en uddybelse af, hvordan året er gået samt et blik fremad.


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.Retsgrundlag

Lov om Kommuners Styrelse.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Regnskab 2012 vil være tilgængeligt på Fredensborg Kommunes hjemmeside efter Byrådets godkendelse.

Indstilling

  1. At Byrådet godkender regnskab 2012. 

  2. At den administrationspolitiske beretning tages til efterretning, og at det godkendes at denne fremadrettet indgår som en del af regnskabet. 


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Administrationens anbefaling anbefales med de faldne bemærkninger og de justeringer, som udsendes med byrådsdagsordenen.