Nr.43 - Økonomisk Orientering - Februar 2013

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering for februar 2013 fremlægges til orientering 

Sagsfremstilling og økonomi

I denne første økonomiske orientering for 2013 er der foretaget to ændringer i forhold til de økonomiske orienteringer for 2012.
For det første er navngivningen ændret så orienteringen navngives efter den seneste måned den dækker. Denne økonomiske orientering hedder således økonomisk orientering for februar, da den dækker forbruget ultimo februar.
For det andet er periodiseringen af budgettet ændret, så budgettet nu er fordelt efter forbrugets fordeling over året i 2012. Hvis der i februar 2012 var forbrugt 20 pct. af det samlede forbrug, svarer det periodiserede budget for februar 2013 til 20 pct. af det korrigerede budget.
I 2012 var periodiseringen baseret på tre år 2009-11.

En udfordring ved periodiseringen primo 2013 er, at der kan være forskydninger mellem betalingerne i de første måneder af 2012 grundet opstarten med nyt økonomisystem pr. 1.1.2012. Når vi når et par måneder længere ind i 2013 forventes periodiseringen på baggrund af 2012 at give et mere korrekt grundlag for sammenligning.
 

Økonomisk orientering giver en status på drifts og anlægsbudgettet  

·        De samlede driftsudgifter var ultimo februar 356 mio. kr. hvilket svarer til merforbrug på 41 mio. kr.(svarende til 1,8 pct. af det korrigerede budget)

·         Merforbruget på de samlede driftsudgifter er sammensat af et merforbrug på de rammestyrede udgifter på 8 mio. kr.(0,6 pct.) og et merforbrug på de indsatstyrede udgifter på 32 mio. kr.(3,4 pct.)

·        En stor del af merforbruget på det rammestyrede område findes på politikområde 1. På politikområde 1 tyder periodiseringen på et merforbrug på 7,7 mio. kr. Det store merforbrug skyldes dog at der er en skævhed i periodiseringen. I februar 2012 var der fejlagtigt bogført en stor indtægt på politikområde 1. Dette medfører at der ligeledes forventes en stor indtægt i februar 2013. Ser man bort fra denne skævhed er forbruget normalt på politikområde 1

·        På de rammestyrede udgifter under udsatte børn og unge ses et mindreforbrug på 3,4 mio. kr.(10, 7 pct.) Politikområdet er ved budgetrevision 30-11-12 blevet tilført budget for 21 mio. kr. fra skoleområdet til at dække udgifter vedrørende specialpædagogisk team og PPR. Forbruget er dog endnu ikke bogført korrekt på det nye politikområde. Dette giver anledning til et mindreforbrug på udsatte børn og unge.

·         For 2013 er der afsat et samlet anlægsbudget på 100 mio. kr.
Ultimo februar er der frigivet 86 mio. kr. og forbrugt 4 mio. kr.


Likviditet
Kommunens gennemsnitlige likviditet var per 25. februar 102 mio. kr., dette er 6 mio. kr. mere end forventet i likviditetsprognosen fra vedtagelsen af budget 2013
        
Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Orienteringen taget til efterretning.