Nr.42 - Overførsler fra 2012 til 2013 (drift og anlæg)

Sagsnr.: 13/891

 

Beslutningstema

Der er fem temaer i sagen


Drift

§         Beslutning om de automatiske overførsler fra 2012 til 2013

§         Stillingtagen til dispensationsansøgninger fra områder og institutioner om ekstraordinære overførsler ud over de automatiske overførsler      

§         Stillingtagen til redegørelser fra områder og institutioner, hvor de gældende overførselsregler ikke har været overholdt 


Anlæg

§         Stillingtagen til automatiske overførsler fra 2012 til 2013

§         Stillingtagen til overførsel af rådighedsbeløb for 2012, der endnu ikke er frigivet  

Sagsfremstilling og økonomi

Overførselssagen på driften viser indenfor områderne med automatisk overførselsadgang et samlet mindreforbrug i 2012 på 53,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, heraf anbefales det, at der overføres 48,7 mio. kr. til 2013.  På anlægsområdet er der et samlet mindreforbrug i 2012 på 49,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlægsområdet anbefales det, at der overføres 47,4 mio. kr. til 2013.


Til sammenligning var overførslerne ind i 2012 (fra 2011) på driften på 60,6 mio. kr. og på anlæg på 35,4 mio. kr. Faldet i overførslerne på driftsområdet var ventet, da det i 2011 ikke var muligt at overføre underskud, hvilket gav anledning til ekstra forsigtighed. At faldet ikke har været større tilskrives, at der i 2012 har været en opmærksomhed på ikke at nedbringe overførslerne for meget af hensyn til likviditeten. 


Driftsområdet

I Fredensborg Kommunes Håndbog om Økonomistyring skelnes mellem tre typer af overførselsadgang på driftsområdet:


+/- 5 pct. overførsel

På de rammestyrede områder bliver der automatisk overført mindreforbrug op til 5 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbrug over 5 pct. skal forklares i en redegørelse og overføres som udgangspunkt ikke.


Det er tilladt at have et merforbrug på op til 5 pct., idet merforbruget skal indhentes/nulstilles i det efterfølgende år. Merforbrug over 5 pct. skal forklares i en redegørelse. Al merforbrug overføres til næste regnskabsår.


De automatiske overførsler indenfor +/- 5 pct. overførselsadgang udgør fra 2012 til 2013 i alt 26,6 mio. kr. (se evt. bilag 1 og 2).


100 pct. overførsel

Der er 100 pct. overførsel for visse puljer og projekter (ofte med ekstern finansiering). Der er her tale om betingede bevillinger, hvilket vil sige, at bevilling og overførsel kun kan anvendes til det vedtagne formål.

De automatiske overførsler med 100 pct. overførselsadgang udgør fra 2012 til 2013 i alt 22,2 mio. kr. (se evt. bilag 1 og 5).


Ingen overførsel

Der er ingen overførsel på de indsatsstyrede områder, hvor det i overvejende grad er udefra kommende omstændigheder som fx konjunkturer og mængder, der bestemmer forbruget.


Områder med ingen overførsel har i 2012 et merforbrug på 16,6 mio. kr. (se bilag 1 og 6). 


Ansøgninger om overførsel ud over de automatiske overførsler

Det er indeholdt i den gældende overførselsmodel, at der er adgang til at ansøge om at overføre budgetbeløb udover de automatiske overførsler. Der har således været en proces på alle områder hvor institutioner og områder har fået mulighed for at ansøge om yderligere overførsel fra 2012 til 2013.


De gældende regler med mulighed for overførsel af op til 5 pct. af budgettet giver ganske vide rammer for de enkelte områder/institutioner. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke gives dispensation herfor. Eneste undtagelse er en teknisk dispensationsansøgning, hvor der lægges 58.000 kr. i kassen. 


I to af dispensationsansøgningerne søges pengene overført til finansiering af mulige meromkostninger i 2013. Heller ikke disse anbefales imødekommes. Sagerne må tages op på normalvis ved  budgetrevisionen 30/4, hvis merudgifterne ikke kan imødegås (jf. bilag 4).


Det bemærkes , at venskabsbykomiteen har anmodet om en dispensation fra de gældende regler og har oversendt denne til behandling i Kultur og Turismeudvalget. Heller ikke her finder administrationen grundlag for at dispensere for de gældende regler. Det anbefales, at såfremt det politiske udvalg ønsker at serviceniveauet for venskabsbysamarbejdet fremadrettet skal hæves, så bringes dette op på normal vis i forbindelse med budgetdrøftelserne.


Endelig kan det bemærkes, at merforbrug på 3,6 mio. kr. på den selvejende institutioner Johannes Hages Hus er overført fuldt ud til 2013 i overensstemmelse med de gældende overførselsregler (se også særskilt sag herom på Social og Sundhedsudvalgets møde 4. marts)


Samlet set er der modtaget ansøgninger om ekstraordinære overførsler udover de automatiske på 4,6 mio. kr. mio. kr. Heraf anbefales -58.000 kr. til ekstraordinær overførsel. Oversigt over dispensationsansøgninger fremgår af bilag 4.

  

Oversigt over overførslerne på de tre typer af overførselsadgange fremgår af bilag 1. 

1.000 kr.

Forbrug
2012

Korr. budget
2012

Rest. korr.
budget
2012

Overførsel i alt

100 %

21.989

44.168

22.179

22.179

+/- 5 %

1.574.716

1.606.440

31.724

26.558

Ingen overførsel

734.013

717.368

-16.645

0

Anbefalede ansøgninger
-58

 I alt

2.330.718

2.367.976

37.258

48.679


 Anlægsområdet


Automatiske overførsler
Jf.  kommunens Håndbog om Økonomistyring gælder det på anlægsområdet at allerede frigivne uforbrugte anlægsmidler automatisk kan overføres til næste år og derpå kan anvendes i det nye år uden forudgående anmodning.


Delvist frigivne rådighedsbeløb
På anlægsprojekter, hvor kun en del af rådighedsbeløbet er frigivet, skal der søges dispensation om overførsel af det resterende rådighedsbeløb. 

Overførte anlægsprojekter som endnu ikke er frigivet, følger kommunens vedtagne økonomistyringsprincip på anlægsområdet, hvor anmodninger om frigivelse af rådighedsbeløb skal behandles i forbindelse med budgetrevisionerne, før bevillingen kan tages i anvendelse.


Opsummerende bemærkninger til overførsel af anlægsprojekter fra 2012 til 2013
Af bilag 7 ”Anlægsprojekter til overførsel” fremgår alle anlægsprojekter for 2012 der søges overført til 2013 samt en liste over afsluttede projekter der ikke skal overføres. Anlægsprojekterne er opdelt på:


-             Anlægsprojekter hvor hele rådighedsbeløbet er frigivet.

Disse anlægsmidler kan overføres automatisk uden dispensationsansøgning jf. kommunens økonomistyringsprincipper. Indenfor denne kategori søges der om overførsel af samlet 35,8 mio. kr.


-             Anlægsprojekter hvor rådighedsbeløbet er delvis frigivet.

For disse projekter er der kun automatisk overførselsadgang for den del af budgettet der allerede er frigivet af byrådet. For denne kategori søges der om overførsel af samlet 12,3 mio. kr.. Heraf er der anlægsmidler på 1,4 mio. kr. der ikke er frigivet. De 1,4 mio. kr. vedrører midler til nedrivning af pavillonerne ned på den gamle skolegrund. Nedrivningen er igangsat

-             Anlægsindtægter 2012.

For 2012 budgetteredes med anlægsindtægter for samlet 7,8 mio. kr., af disse er der realiseret 4,9 mio.kr. De resterende anlægsindtægter forventes realiseret i 2013 og søges derfor overført. På anlægsindtægterne figurerer en indtægt på 5,6 mio. kr. fra projektet ”Forbedring af hjælpemiddeldepotet”, som ikke er bruttobudgetteret. Budgettet for dette projekt er oprindeligt budgetlagt som en nettoudgift og merindtægten er derfor fratrukket i det merforbrug der ses på projektets udgifter. Således skal denne indtægt indgå i nettobeløbet på udgifterne i forbindelse med overførslen til 2013.


1.000 kr.

Forbrug
2012

Korr. budget
2012

Rest. korr.
budget
2012

Overførsel i alt

Anlægsprojekter hvor hele rådighedsbeløbet er frigivet

99.650

137.553

37.903

37.902

Anlægsprojekter hvor rådighedsbeløbet er delvis frigivet

2.510

16.527

14.017

12.301

Anlægsindtægter 2012

-4.875

-7.695

-2.820

-2.820

Afsluttede anlægsprojekter

1.583

2.420

837

0

I alt

98.868

148.805

49.937

47.383Bevilling

1.000 kr.

2013

2014

2015

2016


Drift 

100 %

22.179

0

0

+/- 5 %

26.558

0

0

Anbefalede ansøgninger

-58

0

0

Drift i alt (netto)

 48.679

0

0


Anlæg

Anlægsprojekter hvor hele rådighedsbeløbet er frigivet

37.902

0

0

Anlægsprojekter hvor rådighedsbeløbet er delvis frigivet

12.301

0

0

Anlægsindtægter 2012

-2.820

0

0

Anlæg i alt (netto)

 47.383

0

0


I alt

 96.062

0

0

0Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

Drift

  1. Godkender de automatiske overførsler.
  2. Godkender de administrative anbefalinger vedr. ansøgninger om ekstraordinære overførsler
  3. Tager de modtagne redegørelser for områder og institutioner til efterretning

Anlæg

  1. Godkender anbefalingerne i bilag 7 om overførsel af anlægsprojekter fra 2012 til 2013
  2. Godkender anbefalingen om at allerede frigivne anlægsmidler i 2012 på overførte anlægsprojekter, fortsat er frigivet og til disposition i 2013.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-03-2013

Anbefaler administrationens indstilling, dog således at Venskabsbykomitéen og Trafiksikkerhedsudvalget får 100 pct. overførselsadgang fra 2012-2013.


Økonomiudvalget ønsker et skærpet fokus på anlægsstyringen.