27-05-2013 kl. 17:30
Harmonikaen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Hans Nissen

Lars Simonsen

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Thomas Elgaard

Afbud

Ingen

27-05-2013 kl. 17:30
Harmonikaen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Hans Nissen

Lars Simonsen

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Thomas Elgaard

Afbud

Ingen

Nr.116 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-05-2013

Dagsorden godkendt.

Nr.117 - Kvalitetsstandarder handicap og socialpsykiatri 2013

Sagsnr.: 13/11479

 

Beslutningstema

Godkendelse af  to nye kvalitetsstandarder vedrørende Brugerstyret Personlig Assistance (BPA), støtte i eget hjem  (LSS § 85) samt godkendelse af revideret udgave af kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med Masterplan for handicap og socialpsykiatri, er der udarbejdet forslag til to nye kvalitetsstandarder vedrørende brugerstyret personlig assistance (BPA) og støtte i eget hjem samt revision af eksisterende kvalitetsstandard vedrørende særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Effekten af initiativerne er afhængig af nedenstående kvalitetsstandarder og denne sag skal således ses i sammenhæng med sagen om justeret masterplan.


Kommunen fastlægger selv kvalitetsstandarder på en række områder. Kvalitetsstandarder er udtryk for Kommunens serviceniveau på et bestemt område, med andre ord, Kommunens udmøntning af lovgivningen.


Alle bevillinger skal foretages ud for en individuel, konkret vurdering.

Fælles for kvalitetsstandarderne er, at serviceniveauet lægges på et minimum inden for lovgivningens grænser.


Brugerstyret Personlig Assistance (BPA)


Lovgivningen vedrørende BPA omhandler borgere, som er fyldt 18 år med betydelig og har varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgerne har et omfattende behov, der gør det nødvendigt at yde ganske særlig støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse. Borgeren skal kunne opbygge eller fastholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundslivet.


Ydelsen kan tildeles borgere, som i høj grad er afhængig af andres hjælp, og som kan befinde sig i hjælpeløse situationer uden den givne hjælp.


Det overordnede formål med reglerne om BPA er, at skabe grundlag for fleksible ordninger. Borgere der kan og ønsker at modtage tilskud til selv at ansætte hjælpere får tilbudt en ordning, der tager udgangspunkt i borgerens selvbestemmelse, og som dermed kan tilpasses borgernes ønsker og behov. Meningen med BPA ordningen er at personer med omfattende funktionsnedsættelser kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv.


Formålet er samtidig at skabe mulighed for helhedsorienteret hjælp for borgere med et omfattende hjælpebehov.


Som udgangspunkt er loven rettet mod borgere med mere massive og sammensatte hjælpebehov, hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig omsorg efter servicelovens øvrige paragraffer (personlig- og praktisk hjælp, støtte mv.)


Ydelsen udmåles efter funktionsudredning og deraf behov for antal timer til hjælp i løbet af døgnet.

Timepriserne fastsættes efter laveste lønniveau.


Loven betyder, at borgeren kan vælge at fungere som arbejdsleder, hvilket vil sige at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for sine hjælpere.


Borgeren kan også vælge at fungere som arbejdsgiver. Det indebærer, at borgeren har ansvaret for at administrere ydelsen med de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med arbejdsgiverrollen, og at modtage et kontant tilskud til BPA.


Såfremt borgeren måtte ønske det, kan den administrative del af arbejdsgiveransvaret videregives til en nærtstående, kommunen eller en forening. Der afregnes administrative udgifter forbundet hermed. Serviceniveauet lægges på et minimum for denne opgave.


Loven åbner desuden mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan udbetale ydelsen til nærtstående, dvs. ægtefælle, børn, søskende eller forældre, som passer den pågældende borger. Disse kan også fungere som både arbejdsgiver, arbejdsleder og arbejdstager. Det vil sige at være leder af støtte og plejeopgaverne for sig selv som arbejdstager eventuelt med opgaverne fordelt mellem andre nærtstående.


I forhold til den nuværende praksis præciseres der, at udbetaling af ydelser til nærtstående som udgangspunkt ikke kan overskride en tilsvarende udgift til et botilbud indenfor borgerens målgruppe.


Kvalitetsstandarden er ny.


Støtte i eget hjem


Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Støtten ydes uafhængig af boform.


Den socialpædagogiske bistand vil således kunne ydes til beboere i botilbud, bofællesskaber, opgangsfællesskaber, boligafdelinger for socialt udsatte, borgere i selvstændig bolig mv.


Formålet med indsatsen er, at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen eller i relation til omgivelserne.


Indsatsen tager således sigte på, at den enkelte kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.   


Socialpædagogisk bistand skal medvirke til at sætte borgeren i stand til at leve så selvstændigt et liv som muligt.


Hjælpen bevilges udmålt antal timer om ugen. Udmålingen af timer baseres på funktionsudredning, med hyppig opfølgning. Bevilgede timer overskrider som udgangspunkt ikke et prisniveau på linje eller over en plads i et bofællesskab eller botilbud.


Kvalitetsstandarden er ny.Særlige tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)


Formålet med STU er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse

Uddannelsen en berammet til 3 år. Den unge kan modtage tilbud om ungdomsuddannelsen umiddelbart efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuelt fortsat undervisning i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. Uddannelsen kan påbegyndes indtil det fyldte 25. år.


Uddannelsen kan maksimalt strække sig over 5 år.


Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Øresund) har initiativpligten og det overordnede ansvar for, at alle i målgruppen modtager information og vejledning om uddannelsen.


UU-Øresund laver indstillingen efter samråd med den unge og forældrene/værgen. Der skal peges på alternativer. Indstillingen skal indeholde pris på de foreslåede uddannelsestilbud.


Som udgangspunkt kan udgiften til et uddannelsesforløb højst udgøre 250.000,- årligt.


Justeringen af standarden betyder, at såfremt den unges fremmøde på uddannelsesstedet er 50 % eller derunder, kan uddannelsen sættes i bero eller afsluttes.


Kvalitetsstandarderne har været til høring i Danske Handicaporganisationers Fredensborg afdeling. Høringssvaret, som omhandlede forslag til sproglige rettelser, er indarbejdet i standarderne.


Til illustration af effekten af de nye standarder er der vedlagt et lukket bilag med borger cases. 


Retsgrundlag

Lov om Social Service.

Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Kommunikation

Kvalitetsstandarderne har været i høring hos DH- medlemmerne. Høringssvarene er indarbejdet i kvalitetsstandarderne.

Indstilling

  1. at ny kvalitetsstandard for BPA godkendes
  2. at ny kvalitetsstandard for støtte i eget hjem godkendes
  3. at justeret kvalitetsstandard for STU godkendes

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 15-04-2013

Sagen udsat.


Fraværende: Christian de Jonquieres (C).

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 06-05-2013

Følgende blev sat til afstemning :

ad.1. Administrationens indstilling godkendes under forudsætning af, at borgerens timer i anden aflastning/uddannelsesordning fratrækkes i BPA tilskuddet.

ad.2. Administrationens indstilling godkendes. Udvalget ønsker en statusopfølgning med eksempler på sager.

ad 3. Administrationens indstilling godkendes.

Den årlige skønnede økonomiske effekt af kvalitetsstandarderne fra 2013 og frem er jf. den økonomiske masterplan: (1) 0,5-1 mio. kr., (2) 2-2,5 mio. kr. og (3) 0,5-1 mio. kr.

For dette stemte Hans Nissen (A), Pia Bødker (A), Charlotte Sander (A), Christian de Jonquieres (C), Lars Søndergaard (V), Thomas Elgaard (V)

Imod stemte Kristian Hegaard (B) 

Kristian Hegaard begærede sagen i Byrådet.

Kommentarer fra DH-medlemmerne i Handicaprådet indgik i sagens behandling.

Fraværende: Susan Daoud (F) og Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Sagen udsættes til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. maj 2013 inden det ordinære byrådsmøde.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-05-2013

Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 3,5 mio kr. i 2013 samlet set på sag 117 og 118. For så vidt angår 2014 overgår sagen til budgetforhandlingerne. De 3,5 mio. kr. finansieres af driftsreserven.

Social - og Sundhedsudvalget anmodes om at tilpasse serviceniveauet i 2013 herefter.

Nr.118 - Økonomisk masterplan 2013 - Handicap og Socialpsykiatri

Sagsnr.: 13/6626

 

Beslutningstema

Godkendelse af økonomisk masterplan 2013 for politikområde 14 Handicap og socialpsykiatri.

Sagsfremstilling og økonomi

Handicap og Socialpsykiatri omhandler indsatser til borgere med særlige behov, herunder: Botilbud, dagtilbud, støtte i eget hjem, hjemløse, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), brugerstyret personlig assistance (BPA), misbrugsbehandling samt aktivitetsbestemt medfinansiering til ambulant og stationær indlæggelse på psykiatrisk hospital.


Den økonomiske masterplan har til formål at fastlægge de indsatser, der skal gennemføres for at overholde de økonomiske rammer på den indsatsstyrede del af politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri.


Effekt at tidligere økonomiske masterplaner

Der har været en betydelig økonomisk effekt af de hidtidige indsatser på området. I 2010 havde Fredensborg Kommune en netto driftsudgift pr. 18-64 årige på kr. 8.438. Denne faldt til kr. 7.438 i 2011. I 2010 havde Fredensborg Kommune et udgiftsniveau, der lå 31 % højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden. I 2011 faldt dette til at være 16 % højere. For 2012, hvor revisiteringerne blev fuldt gennemført, forventes dette at have tilnærmet sig gennemsnittet yderligere. Antallet af modtagere i 2010 var 22,1 pr. 1000 18-64 årige. I 2011 udgjorde det 24,9. Der er således sket et betydeligt fald i gennemsnitsudgifterne, men også i samme periode sket en stigning med ca. 12% i antallet af brugere.


Økonomisk masterplan 2013 – handicap og socialpsykiatri

Masterplanen (bilag 2) indeholder for det første en beskrivelse af de indsatser der allerede er i gang, og for det andet indstilling til hvilke nye indsatser der skal igangsættes, for at budgettet på området kan overholdes i 2013. Der er både tale om indsatser der er rene effektiviseringer af området, og indsatser der påvirker serviceniveauet og derfor beror på politisk beslutning før igangsættelse.


Det samlede budget 2013 er 221,659 mio. kr. på den indsatsstyrede del af politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri. Som den fremgår af den økonomiske redegørelse i bilag 1, forventes der uden nye indsatser, en budgetoverskridelse på 6,7 til 8,7 mio. kr. i 2013. Der er således behov for at igangsætte nye indsatser, for at budgettet kan forventes at holde i 2013.


De allerede igangværende indsatser er indregnet i dette, og de forbedrer resultatet med 7-9 mio. kr. Uden de igangværende indsatser, ville den forventede budgetoverskridelse således være større.


Forslagene til nye indsatser i den økonomiske masterplan 2013 forventes at have en økonomisk effekt på 6,0 til 8,6 mio. kr. Gennemføres indsatserne som indstillet i sagen, vil det forventede regnskab for 2013 være mellem et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. og et merforbrug på 3,2 mio. kr.


Som bilag til masterplanen er vedlagt en økonomisk redegørelse, der gennemgår regnskab 2012, udviklingen i antallet af borgere, udviklingen i enhedspriser samt forudsætningerne for budget 2013.


Den økonomiske prognose for området er behæftet med usikkerhed, dels ift. den præcise effekt af de nye og igangværende indsatser, dels i kraft af, at ganske få enkeltsager kan forrykke billedet væsentligt. Årsagen til usikkerheden i den økonomiske effekt af indsatserne er herud over, at kvalitetsstandarderne beror på individuelle skøn og at kvalitetsstandarderne gennemgående vil nærme sig det borgerne har krav på efter lovgivningen. Det må derfor forventes at det sociale nævn vil have særlig opmærksomhed på afgørelser i disse sager.


Som led i masterplanen vil der bliver medtaget en ansøgning om tillægsbevilling vedrørende området for hjemløse på 2,3 mio. kr. i 2013 i budgetrevisionen 30/4 og for overslagsårene på 1,8 mio. kr. i budgetvurderingen til Byrådets budgetseminar i maj.


Området er især udfordret af et stigende antal brugere på hjemløseområdet og handicappede med personlige hjælpere i eget hjem. Men også misbrugsområdet er udfordret, trods et mærkbart fald i gennemsnitsomkostninger pr. behandling. Kommunens mulighed for at styre udgifterne på området for Handicap og Socialpsykiatri ligger i:

·         At visitere, og løbende revisitere, til det tilbud der på billigste måde leverer det borgeren har behov for og dermed krav på efter lovgivningen, på det givne tidspunkt.

·         At yde en forebyggende og om muligt rehabiliterende indsats, der hjælper borgeren til at fungere bedst muligt i eget liv, med mindst muligt behov for hjælp.

Visitationen beror i høj grad på politisk besluttede kvalitetsstandarder. Der fremlægges derfor særskilte sager på dagsordenen vedrørende Godkendelse af  to nye kvalitetsstandarder vedrørende Brugerstyret Personlig Assistance (BPA), støtte i eget hjem  (LSS § 85) samt godkendelse af revideret udgave af kvalitetsstandard for Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Masterplanen skal derfor ses i sammenhæng med disse kvalitetsstandarder.Budget 2014 og frem

Det indstilles at afvente effekterne af de indsatser, der igangsættes med den økonomiske masterplan for 2013, før der foretages yderligere dispositioner ift. den bevillingsmæssige håndtering af årene 2014-17, ud over området for hjemløse. Her skal det også tages i betragtning, at to af indsatserne i masterplanen først vil have effekt i 2014 eller senere. Det drejer sig om:

·         Ændret værestedsstruktur, med en mulig effekt på budgettet på 1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

·         Tværkommunalt samarbejde om det specialiserede socialområde, med en forventet effekt i 2015 og frem på 2-3 mio. kr.


Disse indsatser vil medvirke til at skabe balance i budgettet i overslagsårene. Da budgettet hænger meget tæt sammen med hvordan udviklingen vil være i antallet af brugere, er det vanskeligt at skønne nærmere, hvor stort udgiftspresset af den årsag vil være på længere sigt. Det er administrationens vurdering, at der vil være behov for at begge ovenstående indsatser gennemføres.


Masterplanens konsekvenser i konkrete borgersager er beskrevet i cases som bilag til sag om ændrede kvalitetsstandarder.Kompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomisk masterplan 2013 for Handicap og Socialpsykiatri godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 15-04-2013

Sagen forelægges på ny med beskrivelse af konsekvenser af Masterplanens forslag.


Fraværende: Christian de Jonquieres (C). 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 06-05-2013

1. Den økonomiske masterplan godkendt, med undtagelse af følgende to indsatser:

a.       Botilbud – Arbejdet vedrørende revisitationer fortsættes samt revisitation og flytning af borgere som bor i kommunens egne botilbud, og hvor behovet har ændret sig. Økonomisk effekt 3-4 mio kr. årligt fra 2013 og frem.

b.      Ændring af værestedsstruktur – Politisk stillingtagen omkring den fremtidige udvikling af værestedsstruktur. Økonomisk effekt 1 mio. kr. årligt fra 2014 og frem.

2. Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på finansiering af de indsatser der ikke gennemføres, dvs. 3,5 mio. kr. i 2013 og 4,5 mio. kr. i 2014 og frem.

For dette stemte Hans Nissen (A), Pia Bødtker (A), Charlotte Sander (A), Christian de Jonquieres (C), Lars Søndergaard (V), Thomas Elgaard (V)

Imod stemte Kristian Hegaard (B), idet Radikale Venstre ikke kan tilslutte sig besparelserne på støtte i eget hjem og BPA.

Kommentarer fra DH-medlemmerne i Handicaprådet indgik i sagens behandling.

Fraværende: Susan Daoud (F) og Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Sagen udsættes til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. maj 2013 inden den ordinære byrådsmåde.Fraværende: Hans Nissen (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-05-2013

Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 3,5 mio kr. samlet set på sag 117 og 118. For så vidt angår 2014 overgår sagen til budgetforhandlingerne. De 3,5 mio. kr. finansieres af driftsreserven.


Social - og Sundhedsudvalget anmodes om at tilpasse serviceniveauet i 2013 herefter.

Nr.119 - Sag behandlet på lukket møde

Beslutningstema

Sag nr.120  Klage til Tilsynet fra Venstres byrådsgruppe

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-05-2013

Venstre har besluttet at trække klagen til Tilsynet over administrationens deltagelse ved møder i budgetforligskredsen.


Økonomiudvalget noterer sig med tilfredshed Venstres beslutning og anmoder administrationen om, at der som led i det almindeligvis gode samarbejde i Byrådet tilføjes følgende i kodeks for ”Samarbejdet i Byrådet og mellem de politiske partier”:


Såfremt et eller flere medlemmer i Byrådet finder anledning til en eventuel klage til Tilsynet, er der enighed om, at dette forinden søges løst i mindelighed i en dialog med Borgmesteren og/eller i Byrådet som helhed.


Med baggrund i Venstres beslutning meddeles Tilsynet dette og Tilsynets svar afventes, inden der foretages videre i sagen.