Nr.98 - Godkendelse af medborgerskabspolitik

Sagsnr.: 13/4301

 

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget skal træffe beslutning om godkendelse af en medborgerskabspolitik for Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Medborgerskabspolitikken afløser Fredensborg Kommunes integrationspolitik (2007-2012). Medborgerskabspolitikken har til formål at sikre, at Fredensborg Kommunes borgere oplever sig selv og hinanden som medborgere, der søger indflydelse og bidrager aktivt til udviklingen i kommunen.


Justeringer på baggrund af drøftelse i Byrådet

På baggrund af Byrådets behandling af medborgerskabspolitikken den 2. april 2013 er medborgerskabspolitikkens forord blevet justeret. Konkret er der blevet foretaget en præcisering af begrebet respekt. Det er også blevet præciseret, at respekt for love, regler og demokratiske spilleregler er en forudsætning for at være en del af fællesskabet i Fredensborg Kommune. Endelig er det også blevet præciseret, at en positiv politik ikke skal dække over at sociale problemer, uroligheder og kriminalitet findes i kommunen, men at disse udfordringer opfanges af andre politikker og strategier.


Justeringer af teksten i politikkens forord er markeret med kursiv. Den tidligere udgave af medborgerskabspolitikken er vedlagt som bilag.


En strategi som supplement til medborgerskabspolitikken

Som et supplement til medborgerskabspolitikken vil der blive udarbejdet en strategi, som indeholder beskrivelser af indsatsområder samt anvisninger til, hvordan der kan arbejdes med at håndtere problemstillinger inden for de udvalgte indsatsområder.


Lokale interessenter som allerede tager ansvar og udviser aktivt medborgerskab vil blive inviteret til at bidrage til strategien, eksempelvis Fædreklubben i Nivå.


Når Byrådet har vedtaget medborgerskabspolitikken, vil Børne- og Skoleudvalget på et af de kommende udvalgsmøder få en sag om strategien for medborgerskabspolitikken. Udvalget vil ved samme lejlighed blive bedt om at komme med input til strategien.


Baggrund

Politikformuleringsprocessen har set ud som følger:

·        Den 2. oktober 2012 var Børne- og Skoleudvalget inviteret til kick-off arrangement, hvor temaer og standpunkter til den nye medborgerskabspolitik blev debatteret og prioriteret.

·        Den 22. oktober 2012 blev der afholdt dialogmøde på Nivå Bibliotek og Medborgercenter, hvor et bredt udvalg af interessenter debatterede og kommenterede et udkast til medborgerskabspolitikken.

·        Den 26. november 2012 havde Byrådet en temadrøftelse, hvor et høringsudkast til medborgerskabspolitikken blev debatteret, godkendt og efterfølgende sendt i høring.

·        Den 15. december 2012 til 15. januar 2013 var medborgerskabspolitikken var i offentlig høring.

·        Den 26. februar 2013 indstillede Børne- og Skoleudvalget medborgerskabspolitikken til godkendelse i Byrådet den 2. april 2013. Her blev det besluttet at sende politikken tilbage til ny behandling i Børne- og Skoleudvalget.

  

Høring og inddragelse

Medborgerskabspolitikken var i offentlig høring i perioden 15. december 2012 til 15. januar 2013. Høringsmaterialet blev sendt direkte til udvalgte foreninger i alle fire bysamfund, Frivilligcenter Fredensborg, Fritidsforum, Det Lokale Beskæftigelsesråd, Erhvervsrådet, Seniorråd, Handicapråd, Nordsjællands Brandvæsen, faglige organisationer og de tre boligsociale helhedsplaner i Fredensborg Kommune. Høringsmaterialet blev også offentliggjort på fredensborg.dk.


Der er modtaget ét skriftligt høringssvar. Det kom fra Erhvervsrådet, som bakker op om de overordnede målsætninger for medborgerskabspolitikken.


Forud for høringen var et bredt udvalg af interessenter blevet inddraget i politikformuleringen på et dialogmøde på Nivå Bibliotek og Medborgercenter den 22. oktober 2012. Der var bred opbakning til politikkens standpunkter, som efterfølgende blev justeret og konkretiseret på baggrund af mødedeltagernes kommentarer.


Medborgerskabspolitikkens standpunkter 

Følgende tre standpunkter med handlingsanvisende punkter er prioriteret i medborgerskabspolitikken:


1. I Fredensborg Kommune fremmes dialog og fællesskaber


Vi fremmer dialog og fællesskaber ved at:

  • skabe rum, hvor borgerne kan mødes om fælles interesser og aktiviteter
  • skabe mulighed for aktiviteter både lokalt og på tværs af bysamfund
  • sikre en åben dialog i udviklingen af fælles aktiviteter med borgerne

2. I Fredensborg Kommune skabes rammer for alle borgeres aktive deltagelse i samfundslivet


Vi skaber rammer for alle borgeres aktive deltagelse ved at:

  • arbejde for, at flest mulige borgere kan deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i kultur- og fritidslivet
  • tage godt imod nye borgere og inkludere dem i fællesskabsaktiviteter
  • sikre økonomi og rammer for aktiviteter

3. Fredensborg Kommune møder alle borgere med anerkendelse og respekt, og samarbejder bredt og tværfagligt om at styrke medborgerskabet


Vi viser anerkendelse og respekt og sikrer tværfagligt samarbejde ved at:

  • udvikle og udbrede tværfaglige samarbejdsformer
  • styrke og udvikle samarbejdet med frivillige foreninger
  • sikre en åben og respektfuld dialog med borgerne

Implementering af medborgerskabspolitikken

En implementeringsplan for medborgerskabspolitikken er under udarbejdelse. Implementeringsaktiviteterne vil blive iværksat fra september 2013, såfremt medborgerskabspolitikken bliver godkendt i Byrådet inden sommerferien.


Succeskriterierne for forløbets konkrete output er følgende:

·        Udarbejdelse af en strategi for medborgerskabspolitikken. Strategien vil indeholde beskrivelser af indsatsområder samt anvisninger til, hvordan der kan arbejdes med at håndtere problemstillinger inden for strategiens indsatsområder.


Succeskriterierne for forløbets proces er følgende:

·        At opnå fælles fodslag i Fredensborg Kommune vedrørende medborgerskabspolitikken og dens værdier, samt hvordan disse værdier kan praktiseres konkret.

·        At styrke eksisterende indsatser i Fredensborg Kommune ved at skabe en kultur, hvor der fokuseres på succesmønstre og ressourcetænkning.

·        At skabe netværk på tværs af organisationen, så der sikres en optimal videndeling og tværfaglighed.


Aktiviteterne omfatter:

·       En medborgerskabskonference: Som startskud på implementeringsforløbet afholdes en konference, som har til formål at synliggøre medborgerskabspolitikken og at debattere, hvordan alle kan bidrage til at styrke medborgerskabet. Der vil være workshops og både eksterne og interne oplægsholdere. Målgruppen er borgere, foreninger, politikere, medarbejdere og samarbejdspartnere.


·        Kompetenceudvikling af medarbejdere: Et bredt udvalg af medarbejdere i kommunen vil blive inviteret til at deltage i et kompetenceudviklingsforløb med fokus på:

-         Medborgerskab og værdierne i kommunen

-         Kulturforståelse og kulturmødet

-         Medarbejderen som kultur og værdibærer

-         Interkulturel kommunikation

-         Personligt lederskab

-         Værdier i praksis


Der er afsat 250.000 kr. til implementering af medborgerskabspolitikken i Fredensborg Kommunes partnerskabsaftale om ungestrategier med Social- og Integrationsministeriet i 2013. Fredensborg Kommune vil blive holdt udgiftsfri, men der må påregnes et ressourcetræk i form af medarbejdertimer.


Administrationen forventer at indgå aftale med firmaet Con3bute om gennemførsel af dele af implementeringsforløbet. Con3bute har erfaring med lignende opgaver fra andre kommuner, ministerier, boligforeninger og fagbevægelsen.


Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Medborgerskabspolitikken udtrykker de målsætninger, Fredensborg Kommune har for et øget medborgerskab.


Kompetence

Byrådet.


Kommunikation

Der vil blive udsendt en pressemeddelelse, når Byrådet har godkendt medborgerskabspolitikken. Medborgerskabspolitikken vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside og på medarbejderportalen. Den vil også blive distribueret til institutioner og samarbejdspartnere i trykt form. Der vil endvidere blive udsendt pressemeddelelser om borgermøder og det omvendte mentorskab, som indgår i implementeringen.

Indstilling

1.     At udvalget indstiller medborgerskabspolitikken til godkendelse i Byrådet.

2.     At udvalget godkender, at der bliver udarbejdet en strategi for medborgerskabspolitikken.


Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 30-04-2013

Ad 1: Børne- og Skoleudvalget besluttede at indstille medborgerskabspolitikken til godkendelse i Byrådet med de af udvalget anførte bemærkninger. 

Ad 2: Udvalget godkendte, at der bliver udarbejdet en strategi for medborgerskabspolitikken.  


Fraværende: Charlotte Sander (A)

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefales med de faldne redaktionelle bemærkninger. Revideret forord vedlægges som bilag til byrådsdagsordenen.Fraværende: Hans Nissen (A)