Nr.94 - Forslag til Kommuneplan 2013

Sagsnr.: 11/25975

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til Forslag til Kommuneplan 2013 og den videre politiske behandling med henblik på endelig godkendelse og beslutning om offentlig fremlæggelse af kommuneplanforslaget.


Sagsfremstilling og økonomi

En kommuneplan dækker en 12-årsperiode, men skal revideres hvert fjerde år. Processen følger byrådsperioden og der skal derfor vedtages en ny kommuneplan inden udgangen af 2013. Revisionsmetode og hovedlinjerne for indholdet af kommuneplanrevisionen fastlægges i planstrategien, som udarbejdes i første halvdel af en byrådsperiode.


Byrådet vedtog den 29. maj 2012 Planstrategi 2011-14. Forslag til Kommuneplan 2013 udgør en væsentlig del af opfølgningen og konkretisering af planstrategien.


I forbindelse med Planstrategi 2011-14 har Byrådet besluttet, at Kommuneplan 2013 skal være en delvis revision (temarevision) ud fra de målsætninger og handlinger, som strategien beskriver for hvert af indsatsområderne Humlebæk Syd, Klima, Sundhed og Natur.


Kommuneplan 2013 skal derudover opfylde en række statslige krav som fremgår af ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”. Hovedparten af disse temaer er fuldt opfyldt i den nuværende Kommuneplan 2009, men andre temaer er nye.


Endelig har der fra politisk hold og i administrationen været ønsker til en række mindre ændringer og præciseringer i kommuneplanen, som primært skal tjene til at forbedre kommuneplanen som administrationsgrundlag og skabe et aktuelt grundlag for den fremadrettede planlægning.


Følgende del-elementer indgår som følge heraf i Forslag til Kommuneplan 2013:

1.      Ny hovedstruktur samt nye retningslinjer og rammebestemmelser som følge af Byrådets mål og handlinger i Planstrategi 2011-14.

2.      Nye temaer samt retningslinjer som følge af ny lovgivning.

3.      Nye temaer samt retningslinjer og rammebestemmelser som følge af konstaterede mangler eller uhensigtsmæssigheder i Kommuneplan 2009 eller som følge af tidligere trufne politiske beslutninger eller tilkendegivelser.

4.      De dele af Kommuneplan 2009 som stadig er aktuelle.


Del-elementer under punkt 1-3 er gennemgået nærmere i bilag ”Oversigt over nye temaer i Kommuneplan 2013”.


Foruden nævnte del-elementer er der foretaget en generel gennemgang og opdatering og tilretning af kommuneplanens redegørelsesdel.


Kommuneplanens rækkefølgebestemmelser for bebyggelse og ændret anvendelse af arealer til byformål er endvidere blevet revideret – se ”Rammer for lokalplanlægningen”.


I relation til Humlebæk Syd henvises til vedlagte bilag med dagsorden med beslutning fra Plan- og Klimaudvalgets behandling af helhedsplanen for Humlebæk Syd den 8. maj 2013.


Det skal bemærkes, at Forslag til kommuneplan 2013 er udsendt separat til Byrådets medlemmer.


Læsevejledning til kommuneplanforslaget

Kommuneplanen består af en hovedstrukturdel som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen. Desuden består den af en retningslinje- og redegørelsesdel for arealanvendelsen (såvel i byerne som det åbne land) samt af en rammedel med konkrete bestemmelser for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. Kommuneplanen redegør endvidere for den forudsatte rækkefølge for planens gennemførelse, samt for forholdet til Planstrategi 2011-14, nabokommunernes planlægning og den overordnede (regionale/statslige) planlægning.


For at sikre sammenhæng mellem Planstrategi 2011-14 og Kommuneplan 2013 er de 4 indsatsområder i planstrategien videreført som strukturgivende for kommuneplanens hovedstrukturdel.


Strukturen og kapitlerne for retningslinje– og redegørelsesdelen i kommuneplan 2009 er bevaret i Kommuneplan 2013. Relevante mål og handlinger fra Planstrategi 2011-14 er således indarbejdet i de eksisterende kapitler, enten som nye afsnit eller som ændringer til eksisterende afsnit. Det samme gør sig gældende for nye temaer afledt af ny lovgivning/nye statslige krav.


De retningslinjer som enten er nye eller ændret i forhold til Kommuneplan 2009 er synliggjort med følgende tekst ud for retningslinjenummeret ”Ny ift. KP09” eller ”Ændret ift. KP09”. For de kommuneplanrammer som enten er nye eller ændret i forhold til Kommuneplan 2009 er rammenummeret markeret med rød.


Den videre proces

Administrationen anbefaler, at Forslag til Kommuneplan 2013 (med Økonomiudvalgets kommentarer) sendes til behandling i Plan- og Klimaudvalget den 29. maj og Miljø- og Teknikudvalget den 30. maj. Forslag til Kommuneplan 2013 videresendes herefter (med fagudvalgenes kommentarer) til endelig behandling i Økonomiudvalget den 17. juni og Byrådet den 24. juni med henblik på fremlæggelse i offentlig høring i perioden ultimo juni til ultimo august med borgermøde den 12. august kl. 17-19.30.Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser 


Retsgrundlag

Planloven 


Kompetence

ØkonomiudvalgetElektroniske bilag

 (Forslag til Kommuneplan 2013 er fremsendt separat til Byrådets medlemmer) 


Indstilling

1)     At forslag til Kommuneplan 2013 drøftes med henblik på eventuelle kommentarer.

2)     At den videre proces for behandling af Forslag til Kommuneplan 2013 godkendes, som beskrevet ovenfor


Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Indstillingens punkt 1 udgår, da denne starter i Plan - og Klimaudvalget.


Økonomiudvalget godkender den foreslåede proces for Kommuneplan 2013 jf. indstillingens punkt 2.Fraværende: Hans Nissen (A)