Nr.91 - Økonomisk orientering - april 2013

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering for april 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo april 2013. Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet. Orienteringen viser status før budgetrevisionen per 30. april 2013.

  • De samlede driftsudgifter var ultimo april 702 mio. kr. hvilket svarer til et mindreforbrug i forhold til det periodiserede budget på 47 mio. kr. (svarende til 2 pct. af årets budget). Ultimo marts var der samlet set et mindreforbrug på 6 mio. kr. (0,2 pct.)
  • Mindreforbruget på de samlede driftsudgifter består af et mindreforbrug på de rammestyrede udgifter på 42 mio. kr. (3 pct.) og på 5 mio. kr. (0,6 pct.) på de indsatsstyrede udgifter
  • April måned var præget af konflikten på skoleområdet. På de rammestyrede udgifter på PO 6 Skole er der et mindreforbrug på 16 mio. kr. (5,4 pct.) ved udgangen af april, sammenlignet med et merforbrug på 4 mio. kr. (1,3 pct.) ved udgangen af marts
  • På politikområde 3 Veje og Trafik er der ved udgangen af april et merforbrug på 7 mio. kr. (9,3 pct.) Merforbruget skyldes at busdrift og vejbelysninger er betalt for første halvår samt at udgiften til vintertjeneste har været forholdsvis høj.
  • På politikområde 7 Unge og Integration er der ved udgangen af april måned et mindreforbrug på 5 mio. kr. (20 pct.), dette er på niveau med status ultimo marts, hvor der var et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. (19,5 pct.). En del af forklaringen på mindreforbruget er en ikke budgetlagt indtægt på 1,6 mio. kr. vedr. en partnerskabsaftale. Indtægten vil blive medtaget i budgetrevisionen per 30. april 2013
  • På anlægsområdet er der ved udgangen af april et samlet budget 151 mio. kr. hvoraf 134 mio. kr. er frigivet og 13 mio. forbrugt svarende til 10 pct. af det frigivne budget.    

Likviditet
Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var ved udgangen af april måned 78 mio. kr., den gennemsnitlige likviditet er således faldet med 12 mio. kr. i forhold til status ved udgangen af marts. Den gennemsnitlige likviditet er 11 mio. bedre end skønnet i budget 2013


Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.


Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Orienteringen taget til efterretning.Fraværende: Hans Nissen (A)