Nr.90 - Processen frem til budgetseminaret i august

Sagsnr.: 13/2915

 

Beslutningstema

Med denne sag sker den formelle vedtagelse af beslutningerne på budgetseminaret 3. maj 2013 vedr. budget 2014-17.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 3. maj 2013 var årets første budgetseminar vedr. budget 2014-17. Administrationens budgetvurdering dannede grundlag for de politiske drøftelser.


I forhold til den videre proces blev der aftalt på budgetseminaret: 

 • At administrationens anbefalinger 1- 8 danner grundlag for budgetoplægget til august.
 • At fagudvalgene i maj/juni drøfter perspektivnotaterne for politikområderne, herunder de fremlagte udfordringer. På fagudvalgsmøderne skal fagudvalgene også drøfte mulige effektiviseringer, omprioriteringer og besparelser på områderne.
 • At budgetmaterialerne sendes i høring i Handicapråd og Seniorråd.

 • At augustseminaret i lighed med sidste år tilrettelægges, så der allerede på budgetseminaret skabes grundlag for og rum til egentlige politiske forhandlinger om budget 2014-2017.

Endvidere blev det aftalt, at budgetmaterialet til augustseminaret skulle indeholde følgende:


 • Et notat om demografimodellerne og de beregninger, der ligger bag demografireguleringen.
 • At der i relevante budgetnotater indarbejdes en oversigt over personaleeffekter.
 • En undersøgelse af, hvilke boligtyper erhvervsaktive borgere ønsker.
 • At det i demografinotaterne præciseres, hvor mange børn der er pr. familie og udviklingen heri. 
 • Et notat om, hvad 1000 flere erhvervsaktive borgere vil bidrage med i skatteprovenu
 • En oversigt over ikke udmøntede poster i Budget 2013-16
 • At der i budgetvurderingen blev indarbejdet nye udfordringer og sker en kvalificering af eksisterende udfordringer   (kollektivtrafik, seniorjob, udfordring på SSU)
 • At der udarbejdes et kommissorium til foranalyse lokaleoptimering 
 • Materialet udvides med et egentlig sparekatalog på 20 mio. kr. årligt.

Det blev aftalt, at partierne kan fremsende bestillinger på yderligere notater frem til den 15. maj 2013.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget godkender de aftalte bestillinger og den videre proces frem til augustseminaret.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Administrationens indstilling godkendt, idet anbefaling 5 udgår, således at de ekstraordinære afdrag fastholdes i administrationens budgetvurdering til august, jf.det vedtagne budget 2013-2016.

Fraværende: Hans Nissen (A)