Nr.110 - Ansøgning om genforhandling af brugsaftale for Humlebækvej 64 - Dauglykke Skytteforening

Sagsnr.: 13/13266

 

Beslutningstema

Dauglykke Skytteforening søger om genforhandling af brugsaftalen for Humlebækvej 64, 3480 Fredensborg. Der skal tages stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøgningen

Dauglykke Skytteforening søger om genforhandling af brugsaftalen for Humlebækvej 64, 3480 Fredensborg.


Fredensborg Kommune ejer grunden matrikel nummer 8 a Søholm By, Asminderød, ”Kejserdal”. Dauglykke Skytteforening ejer bygningen på nævnte grund på baggrund af brugsaftalen fra den 8. august 1985.


Formand Kirsten Petersen skriver, at Dauglykke Skytteforening står over for investeringer i de nuværende bygninger. Dette indebærer eksempelvis miljørenoveringer m.m. for at fremtidssikre skydebanen.


I forbindelse med investeringerne ønsker Dauglykke Skytteforening at låne midlerne gennem foreningens landsorganisation.


Lokalformand Kirsten Petersen skriver, at landsorganisationen ikke vil låne midlerne til foreningen, da brugsaftalen med Fredensborg Kommune udløber d. 1. maj 2018. Dauglykke Skytteforening ønsker derfor at genforhandle den nuværende brugsaftale.


Hele ansøgningen findes i bilag 1.


Det juridiske grundlag

Ejendommen på matr. nr. 8 a, Søholm ejerlaug (Kejserdal) er tinglyst som en landbrugsejendom. Ejendommen er derfor underlagt landbrugslovens regler, jf. landbrugslovens § 2, stk. 2.


Der er som udgangspunkt frie rammer for forpagtning i landbrugsloven.


Der er i lovgivningen stadig en tidsbegrænsning på forpagtningsaftaler og brugskontrakter på maksimum 30 år af gangen, jf. landbrugslovens § 28, stk. 1.


Hvis Fredensborg Kommune vælger at opsige Skytteforeningens brugsret på et givent tidspunkt skal Fredensborg Kommune betale et beløb svarende til værdien af bygninger og anlæg. Dette findes udspecificeret i en ny tillægskontrakt til brugskontrakten.


Kommunen har mulighed for at genforhandle brugskontrakten med Dauglykke Skytteforening, således at brugsretten forlænges med yderligere 30 år, indtil år 2043. Der vil blive udfærdiget et nyt tillæg til brugskontrakten, der efterfølgende skal tinglyses, såfremt der foreligger en politisk godkendelse. En tinglysningsafgift med tilhørende deklaration beløber sig på 1.450 kr.


Det nye tillæg til brugskontrakten findes i bilag 2.


Brugskontrakten findes i bilag 3.


Administrationens vurderinger og anbefaling

Administrationen vurderer, at genforhandlingen af brugsaftalen for Humlebækvej 64, 3480 Fredensborg er i overensstemmelse med den juridiske lovgivning på området.


Administrationen anbefaler, at brugsaftalen bliver genforhandlet i henhold til den juridiske vurdering, hvorved den nye brugsaftale vil gælde indtil 1. maj år 2043.


Administrationen anbefaler derudover, at udgiften på 1.450 kr. for tinglysningsafgiften samt den medfølgende deklaration afholdes af Dauglykke Skytteforening, da kontrakten genforhandles på deres foranledning.


Administrationen gør opmærksom på, at sagen såfremt indstillingen vedtages af udvalget, bliver lagt over i Økonomiudvalget til endelig godkendelse.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Landbrugsloven.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

 

Kompetence

Fritids- og Erhvervsudvalget indstillingspunkt nr. 1

Økonomiudvalget indstillingspunkterne nr. 2 og nr. 3Indstilling

1.      At Fritids- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget, at indstillingerne punkt nr. to og nr. tre godkendes.

2.      At brugsaftalen med Dauglykke Skytteforening for Humlebækvej 64, 3480 Fredensborg forlænges med 30 år til maj 2043 i henhold til den juridiske vurdering.

3.      At udgiften til tinglysning samt deklaration afholdes af Dauglykke Skytteforening.

Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 13-05-2013

Administrationens indstilling punkterne 1 - 3 vedtaget. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Økonomiudvalget godkender administrationens indstilling nr. 2 og 3.Fraværende: Hans Nissen (A)