Nr.107 - Godkendelse af projekt Strukturdebat på institutionsområdet.

Sagsnr.: 13/14153

 

Beslutningstema

Fremlæggelse af anlægsregnskab - projekt nr. XA-0060102028 – Strukturdebat på institutionsområdet.

Sagsfremstilling og økonomi

Anlægsprojekt nr. XA-0060102028 – Strukturdebat på institutionsområdet er afsluttet ved udgangen af 2012Brutto


Netto i alt


Udgift

Indtægt


Anlægsbevilling i alt

2.999.457

0

2.999.457

Afholdte udgifter

2.514.265

0

2.514.265

Merforbrug til projekt nr. XA-0060102032- bygningsvedligeholdelse - Jellerød Børnegård.


7.258

0

7.258

Mindre forbrug

-477.934

0

-477.934


Som det fremgår af regnskabet har der været et mindre forbrug på kr. 485.192. Ligeledes har der været et merforbrug på projekt nr. XA-0060102032- bygningsvedligeholdelse - Jellerød Børnegård på kr. 7.258,-, som dækkes at dette projekt.


Det samlede overskud lægges i kassen.


Projektet havde til formål at optimere udnyttelsen af en række institutioner ved flytning og sammenlægninger.


Regnskabet foreligger afstemt med kommunens hovedbog.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Kommunens håndbog for økonomistyring.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At regnskabet godkendes.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 08-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Hans Nissen (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Plan - og Klimaudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)