Nr.101 - Vedtagelse af tillæg til spildevandsplan 2011-2020

Sagsnr.: 12/39375

 

Beslutningstema

Vedtagelse af tillæg nr. 3 til kommunens spildevandsplan 2011-2020.


Sagsfremstilling og økonomi

Et tillæg til kommunens spildevandsplan for 2011-2020 har været i offentlig høring og skal nu endelig vedtages. Med vedtagelsen, bliver en mindre del (godt 300m) af det offentlige vandløb Asminderødgrøften "nedlagt" og overdraget til Fredensborg Forsyning som kloakteknisk anlæg. Fredensborg Forsyning vil herefter rørlægge vandløbsstrækningen og etablere et forsinkelsesbassin, der skal mindske oversvømmelserne af vandløbet. Vandløbsstrækningen, der skal rørlægges, er i dag en grøft, som ofte løber tør for vand. Vandløbet har derfor meget ringe naturmæssig værdi.


Der er indkommet 2 høringssvar, fra henholdsvis Fredensborg Golf og Danmarks Naturfredningsforening. Høringssvarene er positive, men der anmodes om, at der gøres yderligere for at nedsætte antallet af oversvømmelser af vandløbet og for at nedbringe udledningen af næringsstoffer til Esrum sø. Siden tillægget blev sendt i høring er forudsætningerne ændret, således at forsinkelsesbassinet forventes, at blive større end først antaget. Derved nedsættes antallet af overløbshændelser og dermed også udledningerne til Esrum Sø. Høringsforslagene vurderes dermed at være imødekommet.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Høringen har været annonceret i Uge-Nyt og på kommunens hjemmeside.

Endelig vedtagelse af tillæg 3 til spildevandsplan 2011-20 annonceres på kommunens hjemmeside.


Indstilling

  1. At tillæg nr. 3 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 vedtages.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 02-05-2013

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Claus Birkelyng (L) og Carsten Wulff (V)

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (A) deltog i sagens behandling, jf. styrelseslovens §31a.

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-05-2013

Anbefaler Miljø -og Teknikudvalgets indstilling.Fraværende: Hans Nissen (A)