Nr.8 - Køb af plejeboligpladser i Hørsholm 2014-2016

Sagsnr.: 12/52433

 

Beslutningstema

Beslutning om indgåelse af aftale med Hørsholm kommune om køb af plejeboligpladser på Louiselund i perioden 2014-2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget blev den 13-09-2012 (sagsnr. 12/36496) orienteret om muligheden for køb af plejeboligpladser på Louiselund i Hørsholm. Med køb af 15 pladser etapevis over perioden 2014 til 2016 forventes det at Fredensborg Kommune kan udskyde en udvidelse af plejeboligkapaciteten fra 2015 til 2017.


En opdatering af plejeboligprognosen pr. november 2012 har ikke ændret på behovet for udvidelse af plejeboligkapaciteten i 2015 ved enten at bygge nye plejeboliger eller køb af plejeboligpladser i anden kommune.

Plejeboligprognosen er stort set uændret i forhold til den prognose der blev brugt ved den seneste orientering af udvalget. Plejeboligprognosen 4 år frem er dog behæftet med stor usikkerhed. Fredensborg kan derfor stå med en kapacitetsudfordring i 2016 trods eventuelt køb af pladser i Hørsholm.


Administrationen har nu modtaget et aftaleudkast om overdragelse af visitationsret til 15 plejeboliger på Louiselund (se bilag). I det følgende vil hovedpunkterne i aftaleudkastet blive præsenteret.


Ikrafttrædelse og varighed.

Aftalen omfatter visitationsret til 5 plejeboliger fra 1. juni 2014, yderligere 5 plejeboliger fra 1. januar 2015 og yderligere 5 plejeboliger fra 1. januar 2016. Fredensborg skal være klar til at overtage boligerne indenfor en tidsmargen på 3 måneder før og efter den aftalte overdragelsesdato.

Fra 1. juni 2016 ophører Fredensborgs visitationsret og udfasningen af de 15 plejeboliger starter. Udfasningen sker ved fraflytning og vil derfor strække sig over en ikke kendt periode.


Aftalen kan kræves genforhandlet af en af parterne hvis væsentlige forudsætninger ændres grundet lovændringer eller ændringer foranlediget af andre overordnede myndigheder.


Aftalen kan opsiges af begge parter med et års varsel dog tidligst til ophør den 31. december 2015.


Økonomi

Fredensborg afregner månedligt for plejen af Fredensborgs borgere. Der afregnes efter en fast døgntakst på 1.500 kr. pr. døgn svarende til 547.500 kr. årligt.


Fredensborg borgerne indgår lejekontrakt med DAB om plejeboligerne efter almen boliglov. Borgeren har efter kontrakten ansvaret for lejeforholdet, herunder for den faste månedlige husleje samt betaling af indskud ved indflytning. Nedenfor sammenlignes priser på plejeboliger i Louiselund med plejeboliger i Fredensborg Kommune.
Plejeboliger på Louiselund vs. plejeboliger på plejecentre i Fredensborg

Plejebolig

Husleje fra

Husleje til


Indskud Fra

Indskud til


Aconto varme

Aconto vand


M2 fra

M2  til

Louiselund, Hørsholm Kommune

8.030

9.189


44.338

50.735


288-329

 -


81,00

93,00

Benediktehjemmet

6.169

6.429


27.100

27.600 -


70,26

73,47

Asmundshøj

6.35214.420

14.505


657

 -
Lystholm

8.303

8.351


29.900

30.100 -


74,00

74,44

Øresundshjemmet

5.365

7.327


15.600

20.600 -


46,80

61,90

Mergeltoften

6.936

9.452


13.217

25.800


502-808

 -


62,00

88,60

Egelunden

6.89027.730461

 -


65,10Det skal til ovenstående tabel bemærkes at der til plejeboligerne på Louiselund hører en overdækket altan som indgår i de angivne m2. 


Fredensborg borgere bosat på Louiselund får fast adresse i Hørsholm Kommune. Dette indebærer bl.a. at Hørsholm har ansvaret for medfinansiering, hvis borgeren bliver indlagt på sygehus.


Fredensborg afholder udgiften til tomgangshusleje for de plejeboliger, som indgår i aftalen. Hvis Fredensborg har overkapacitet af boliger på Louiselund, kan Hørsholm på forespørgsel overtage og visitere til den tomme bolig, hvis behovet foreligger. Hvis boligen fraflyttes indenfor aftaleperioden går visitationsretten til boligen tilbage til Fredensborg. Såfremt ingen Fredensborg-borgere ønsker at bo på Louiselund og Hørsholm ikke har behov for boligerne vil Fredensborg Kommune skulle betale en samlet tomgangshusleje på 1,4 mio. kr. indtil den 31. december 2015 hvor kontrakten tidligst kan opsiges. Det må dog formodes at en del af de ledige boliger vil kunne benyttes til midlertidige pladser.


Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. at der ingås aftale med Hørsholm om køb af plejeboligpladser i perioden 2014-2016.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 07-01-2013

Anbefaler den administrative indstilling.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V)Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling vedtaget, idet det præciseres, at der tale er om visitation til de pågældende boliger.