Nr.7 - Fredensborg Frikommune - Ansøgning om kopiforsøg

Sagsnr.: 11/21189

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ansøgning om kopiforsøg.


I denne forsøgsansøgning indsendes kopiforsøg, som andre frikommuner har fået godkendt.


Forsøgsansøgningen behandles forud for byrådsmødet den 28. januar i de relevante fagudvalg. Fagudvalgene forelægges sagen til orientering, og drøfter de forsøgsbeskrivelser, som ligger inden for eget fagområde.


Kopiforsøgene behandles i de relevante MED-udvalg samt Handicaprådet, Seniorrådet og Det Lokale Beskæftigelsesråd i løbet af januar.


Sagsfremstilling og økonomi

Den 6. april 2011 blev Fredensborg Kommune udpeget som en af i alt ni frikommuner i årene 2012-2015. Formålet med frikommuneforsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve helt nye måder at løfte og styre den kommunale opgaveløsning på.


Der har været mulighed for at indsende frikommuneforsøg i fire runder:


1.      juli 2011

1.      november 2011

1.      maj 2012

1.      november 2012


Status på forsøg
Status på Fredensborg Kommunes forsøg i de første fire forsøgsrunder er følgende:

 

·         59 ansøgte forsøg

·         33 forsøg imødekommet

·         14 forsøg afvist

·         12 forsøg afventer afgørelse


Statusmøde om frikommuneforsøget
Fredensborg Kommune var den 22. november 2012 sammen med borgmestre og kommunaldirektører fra de andre frikommuner inviteret til statusmøde om det første år som frikommune hos Økonomi- og Indenrigsministeriet. Økonomi- og indenrigsministeren roste her frikommunerne for det store engagement og kreativitet, frikommunerne har udvist i ansøgningerne.


Økonomi- og Indenrigsministeren var meget optaget af frikommunernes foreløbige erfaringer med at inddrage borgere, medarbejdere, organisationer og andre interessenter i arbejdet med at føre frikommuneforsøgene ud i virkeligheden og den løbende opfølgning herpå.


Borgmester Thomas Lykke ytrede, opfordret af Byrådet, ønske om at få flere ansøgningsrunder, og at det fremover skulle være muligt for alle landets kommuner at indsende idéer til forsøg. Ministeren understregede den tidligere udmelding om, at der af hensyn til implementeringen og den efterfølgende evaluering af frikommuneforsøgene, ikke kommer flere ordinære ansøgningsrunder. Frikommunerne har dog helt frem til 31. december 2013 mulighed for at ansøge om kopiforsøg.


I forhold til at give alle landets kommuner mulighed for at indsende forsøg, henstillede ministeren til, at kommunerne stadig kan benytte sig af udfordringsretten.


Frikommunevedtægt

Jf. Lov om frikommuner er Fredensborg Kommunes igangsatte og afsluttede forsøg samlet i en frikommunevedtægt, som kan findes på kommunens hjemmeside.


Under afsluttede forsøg findes forsøg, som Fredensborg Kommune har fået godkendelse til, men har valgt at afbryde inden implementering.


Temaforsøg

Fra sommer til november 2012 har frikommunerne og ressortministerierne samarbejdet i arbejdsgrupper om at udvikle temaforsøg indenfor seks udvalgte temaer.


De seks temaer er:


·         Nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats

·         Øget inddragelse af civilsamfundet

·         Digitalisering

·         En mere sammenhængende og effektiv sundheds- og forebyggelsesindsats

·         Nye løsninger i folkeskolen

·         Kommunerne og vækstdagsordenenPå baggrund af arbejdsgruppernes arbejde skal Økonomi- og Indenrigsministeriet orientere frikommunerne om, hvilke temaforsøg regeringen gerne ser afprøvet i frikommuneforsøget. Denne orientering har været forsinket, men forventes på nuværende tidspunkt ultimo januar. Administrationen i centrene vil herefter vurdere de enkelte temaforsøg og indstiller temaforsøg til godkendelse i Byrådet.


Hjemler til 4. rundes forsøg samt temaforsøgene forventes tilvejebragt ved en ændring af lov om frikommuner med ikrafttræden 1. juli 2013. 


Kopiforsøg

Fredensborg Kommune følger løbende med i, hvilke forsøg de andre frikommuner får godkendt, for at hente inspiration til lignende forsøg. Frikommunerne er forskellige og har forskellige lokale kontekster og prioriteringer, hvorfor ikke alle forsøg, der har relevans for én kommune nødvendigvis er attraktiv at implementere for en anden kommune.


De forsøg, de andre frikommuner får godkendt, har Fredensborg Kommune mulighed for at kopiere og iværksætte med mindre forsøget af særlige årsager er forbeholdt den oprindelige ansøgerkommune.

  

I bilagte inspirationskatalog er de øvrige frikommuners forsøg fra 1., 2. og 3. ansøgningsrunde og status på disse oplistet. I bilagte vurderingsskema fremgår administrationens vurdering af de enkelte forsøgs relevans for Fredensborg Kommune.


Inspirationskataloget er udarbejdet den 9. november 2012, og der tages derfor forbehold for eventuelle ændringer i forsøgenes status. Der vil være yderligere kopiansøgningsrunder i løbet af 2013, hvor forsøg godkendt senere vil blive vurderet.


Administrationen i centrene har vurderet alle mulige kopiforsøg fra 1., 2. og 3. ansøgningsrunde, og indstiller på den baggrund følgende forsøg til behandling i de relevante fagudvalg forud for godkendelse i Byrådet:Økonomiudvalg


·         Fritagelse for halvårsregnskab

·         Reklamer på kommunens hjemmeside og subsites


Børne- og skoleudvalget


·         Ændring af fravalgsperiode

·         Tilkøbsydelser på kommunal mad


Arbejdsmarkedsudvalget:


·         Transportgodtgørelse

·         Uddannelsespålæg til alle unge under 30 år

·         Ensretning af reglerne for udbetaling til personer i aktive tilbud

·         Modernisering af årlig opfølgning på fleksjob

·         Individuelle kontaktforløb for personer omfattet af integrationsloven


Miljø- og Teknikudvalget:


  • Opdatering af beskyttede vandløb

Plan- og klimaudvalget:


·         Muliggøre generelle dispensationer fra lokalplaner

·         Hæve grænsen for lokalplanpligt

·         Midlertidige aktiviteter som mulighed i lokalplaners anvendelsesbestemmelser

·         Uddelegering af projektgodkendelsen for kollektive varmeforsyningsanlægSocial- og sundhedsudvalget:


·         Beboere i botilbuds mulighed for at afholde ferie med kendte ledsagere

·         Manglende fleksibilitet i centrenes anvendelse af de afgiftsfrie busser

·         Styrke arbejdet med socialt bedrageri ved lettere adgang til offentlige registre

·         Udstedelse af registreringsbeviserBevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Retsgrundlag

Lov om Frikommuner og Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Medarbejderne orienteres om frikommuneforsøget via bl.a. medarbejderportalen, E-næbet, nyhedsbreve, MED-organisationen og på personalemøder.


Borgerne orienteres om frikommuneforsøget løbende i lokalpressen og via kommunes hjemmeside. Status på igangværende og afsluttede frikommuneforsøg kan findes i frikommunevedtægten på kommunens hjemmeside.


Der udarbejdes i løbet af foråret 2013 en kommuneavis om frikommune som indstik til UgeNyt Fredensborg.


Elektroniske bilag

 Inspirationskatalog over de andre frikommuners godkendte og afventende ansøgninger fra 1., 2., og 3. ansøgningsrunde:

http://www.fredensborgintranet.net/files/Frikkommune/Ansøgninger/Ny_Inspirationskatalog%20over%20de%20andre%20frikommuners%20godkendte%20forsøg.pdf


Indstilling

1.      At ansøgningen godkendes og sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 07-01-2013

Administrationens indstilling godkendt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalg den 08-01-2013

Anbefaler administrationens indstilling, idet forsøget vedrørende tilkøbsydelser på kommunal mad udgår.

Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 09-01-2013

Administrationens indstilling anbefales.


Fraværende: Hans Nissen (A) og Ole Bergmann (F).

Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den 15-01-2013

Udvalget anbefaler aministrationens indstilling.

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 16-01-2013

Administrationens indstilling anbefales.Fraværende: Preben Goth (V), Carsten Wulff (V)

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 17-01-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Carsten Wulff (V).

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2013

Anbefaler Børne- og Skoleudvalgets indstilling, idet forsøget vedrørende reklame på kommunens hjemmeside og subsites skal forelægges Økonomiudvalget som en selvstændig sag på et senere tidspunkt.