Nr.6 - Lånegaranti 2012

Sagsnr.: 12/51233

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om der skal gives lånegaranti til Fredensborg Spildevand A/S og Fredensborg Vand A/S i forbindelse med deres låneoptagelse 2012.

Lånegarantien påvirker ikke Fredensborg kommunes låneramme 2012.


Sagsfremstilling og økonomi

Efter udskillelsen og omdannelse til aktieselskab har Forsyningen A/S via lovændringer fået ret til lånefinansiering af de årlige anlægsudgifter. Kommunens rolle i forbindelse med disse lån er at føre tilsyn med, at lånene ikke overstiger de faktiske anlægsudgifter. Opfyldes dette krav kan kommunen give den ønskede garanti. Lånegarantien påvirker ikke kommunens låneramme.


Administrationen har gennemgået anlægsbudgettet 2012 for Forsyningen A/S og har konstateret, at der er det nødvendige match mellem anlægsudgifter og lån for hvert selskab. Der er taget udgangspunkt i det senest korrigerede anlægsbudget for 2012.


De lån som Forsyningen er berettiget til at optage jf. Vandsektorloven kan kommunen yde garanti for. Fredensborg Forsyning kan optage disse lån i Kommunekredit, hvis Fredensborg Kommune afgiver en lånegaranti inden 31. marts efter budgetåret.


Det anlægsbudget, der ligger til grund for ansøgningen om kommunegaranti, er tidligere besluttet af selskabets bestyrelse og repræsentantskab. Denne sag vedrører således alene den finansielle håndtering. En kommunegaranti giver Forsyningen de bedst mulige lånebetingelser og dermed lavere låneomkostninger og alt andet lige lavere takster, end hvis kommunen ikke stiller en garanti.


På opstillingen vist nedenfor fremgår de låneberettigede udgifter for hvert selskab. Der er tale om forventede beløb ud fra budget 2012.

I denne sag ønskes den principielle stillingtagen til garantien. Hvis regnskab 2012 afviger fra budget reguleres lånebeløbetFredensborg Vand A/S

Budget 2012

Resultat før skat

Kr. 2.925.950

Planlagte anlægsinvesteringer

Kr. 10.200.000

Muligt låneoptag

Kr. 10.200.000

Ønsket låneoptag

Kr. 10.200.000

+ = overskud; - = underskud

Fredensborg Spildevand A/S

Budget 2012

Resultat før skat

Kr. 233.524

Planlagte anlægsinvesteringer

Kr. 72.300.000

Muligt låneoptag

Kr. 72.300.000

Ønsket låneoptag

Kr. 41.000.000

+ = overskud; - = underskud


Samlet vil Fredensborg Forsyning kunne optage lån for i alt 51,2 mio.kr. (10.2 mio.kr. + 41 mio. kr.)


Fredensborg Kommune kan yde garanti for dette lån, hvis forbruget afspejler budgettet. I februar 2013 fremsender Fredensborg Forsyning A/S de endelige tal for afholdte anlægsudgifter i 2012 og beløbene nævnt ovenfor reguleres eventuelt.


Bevilling

Ingen.

Retsgrundlag

Vandsektorloven og Lånebekendtgørelsen.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Ingen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At der stilles lånegaranti for i alt 41 mio.kr. til Fredensborg Spildevand A/S og 10,2 mio. kr. til Fredensborg Vand A/S

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2013

Anbefaler administrationens indstilling.