Nr.5 - Budgetrevision pr. 30.11.12

Sagsnr.: 12/41360

 

Beslutningstema

Godkendelse af budgetrevision 30. november 2012 for årene 2012-2016.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Budgetrevisionen samlet

Budgetrevisionen pr. 30. november 2012 omfatter alle politikområderne, det vil sige såvel anlæg som finansiering og drift. Herved skabes et helhedsbillede af kommunens budget, forbrug og forventet regnskab for 2012. Budgetrevisionen omhandler perioden 2012-2016.


Tabel 1. Resultat af budgetrevisionen pr. 30.11.12 


2012

2013

2014

2015

2016

Total drift

4.241

2.392

2.385

2.159

2.147

Total anlæg

-9.833

10.400

-300

0

0

Total finansiering

-7.009

0

0

0

0

I alt

-12.601

12.792

2.085

2.159

2.147

+ for merudgift og - for mindreudgift


De ansøgte tillægsbevillinger fremgår af bilag 1.


Samlet  lægges der med budgetrevisionen 12,6 mio. kr. i kassen i 2012, mens der tages et tilsvarende beløb op i 2013 primært som følge af, at der flyttes anlægsudgifter (10 mio. kr.) vedr. den ny skole mellem årene.


Ses der bort fra anlægsforskydningerne, lægges der ved denne budgetrevision 2,9 mio. kr. i kassen i 2012, mens der tages 2,8 mio. kr. op af kassen i 2013. I perioden 2014 til 2016 er der merudgifter på i alt 6,7 mio. kr. hvilket primært skyldes genopretning af budgettet ved Park og Vej. Administrationen har ikke anvist finansiering heraf.


De primære forhold i budgetrevisionen er:

·         Korrektion af budgetter vedr. Park og Vej (1,5 mio. kr. i 2013 stigende til 1,8 mio .kr. i 2016)

·         Stigning i gennemsnitspriserne på førtidspensionsområdet (5,7 mio. kr. i 2012)

·         Mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 3,7 mio. kr. i 2012.

·         Ikke budgetlagt afkast på aktiver på ca. 5 mio. kr. i 2012.

·         Overførsel af anlægsmidler til skole på 10 mio. kr. fra 2012 til 2013


Vedtages budgetrevisionen som planlagt viser det korrigerede budget et samlet resultat i 2012 på minus 175 mio. kr. jf. tabel 2. Tages der højde for forventede overførsler fra 2012 til 2013 vil regnskab 2012 som forventet vise et samlet kassetræk på godt 100 mio. kr. Underskuddet har været planlagt og der har været sparet op hertil, jf. opbygningen af kommunens kassebeholdning.


2. Årets resultat, bevillingsreserven mv.


Nedenfor er med denne sidste budgetrevision for 2012 gjort lidt grundigere rede for budgetrevisionens betydning for årets resultat, udgifter under servicerammen, driftsbevillingsreserven mv.


Tabel 2 viser de samlede ændringer i resultatet fra vedtaget budget til korrigeret budget.


Tabel 2 Budgetrevision pr. 30.11.12 og dennes påvirkning af det samlede resultat

1.000 kr.

2012

2013

2014

2015

2016

Vedtaget budget

55.794

7.393

-11.716

-25.851

-36.164Tillægsbevillinger


Budgetrevision 30.11.11

39.370

Budgetrevision 30.04.12 

2.841

Budgetrevision 30.06.12

-3.009

Budgetrevision 30.11.12

-12.601

12.792

2.085

2.159

2.147I alt ex. overførsler

94.996

Overførsler, drift og anlæg

92.370Budget efter budgetrevision 30.11.12

174.765

20.185

-9.631

-23.692

-34.017

Note: Negativt fortegn er overskud/kasseopbygning. Positivt fortegn er underskud/kassetræk.

  

Alle politikområderne er anmodet om at se på det forventede regnskab. Det forventede regnskab fordelt på de enkelte politikområder fremgår af bilag 1.


Tabel 3. Samlet forventet regnskab 2012 (opgjort pr. 30.11.12)


Vedtaget Budget 2012

Korrigeret Budget 2012

Forbrug pr. 30.11.12

Forventet regnskab 2012

Drift

2.305.733

2.372.364

2.066.666

2.344.239

Finansiering

-2.400.464

-2.529.502

-2.161.514

-2.536.511

Anlæg

94.731

157.138

76.912

118.372

Drift, finansiering og anlæg, i alt


0

0


-17.936-73.900Samlet set forventes det pr. 30.11.12, at regnskab 2012 vil resultere i et mindreforbrug på 73,9 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.


Den samlede budgetrevision vil som fremlagt reducere de budgetlagte udgifter på serviceramme i 2012 med ca. 4 mio. kr. (for nærmere herom henvises til bilag 1).  


Status for driftsbevillingsreserven fremgår af nedenstående tabel 4.


Tabel 4 Bevillingsresserve (drift)

Bevillingsreserve (drift)

2012

2013

2014

2015

2016

Oprindeligt budget

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Budgetrevision 30.4.12

-1.041

-430

-430

-430

-430

Opbygning af bevillingsresserve

0

430

430

430

430

Prioriteringsbidrag (budgetforlig 2013-2016)

0

-216

-270

-404

-538

Rest bevillingsreserve (drift)

8.959

9.784

9.730

9.596

9.4623. Budgetrevisionens virkning på drift, anlæg og finansiering


driftsområdet ses merudgifter på 4,2 mio. kr. i 2012 og i perioden 2013-2016 samlet merudgifter på 9,1 mio. kr. Merudgifterne på driftsområdet vedrører primært:


§         Stigning i gennemsnitspriserne på de enkelte sager i 2012 på førtidspensionsområdet. Merudgifterne udgør ca. 5,7 mio. kr.

§         På grund af fejl i det først udmeldte beskæftigelsestilskud for 2012 har Arbejdsmarkedsstyrelsen udsendt en tabel, der løfter Fredensborg Kommunes beskæftigelsestilskud med ca. 2 mio. kr. i 2012. Der er usikkerhed om det endelige forbrug. Det anbefales, at området tilføres midlerne som en tillægsbevilling samtidig med at finansieringsområdet (politikområde 17) opreguleres med samme beløb.

§         Der forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i 2012 på det indsatsstyrede område under politikområde Pleje og Omsorg. Mindreforbruget vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering, og skyldes delvist en ændring i medfinansieringsmodellen.


På skoleområdet (politikområde 6) er der indgået en aftale om intern leasing. Der er indgået aftale om, at Fredensborg Skole kan låne 1,5 mio. kr. Lånet er øremærket til indkøb af møbler til den nye skole i Vilhelmsro, og skal afdrages i perioden 2013-2016. 


finansieringsområdet ses merindtægter på ca. 5 mio. kr. i 2012, hvilket skyldes ikke budgetlagte obligationsafkast.


anlægsområdet nedjusteres udgifterne i 2012 og 2014 med henholdsvis 9,8 mio. kr. og 0,3 mio. kr. mens udgifterne øges i 2013 med 10,4 mio.kr.
Den primære årsag hertil er, at der flyttes budget for 10 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedr. den nye skole ved Vilhelmsro. Det samlede resultat for perioden 2012 til 2016 er en kasseopbygning på 0,3 mio. kr.


Frigivelse af anlægsmidler.  

Der skal endvidere søges om frigivelse af anlægsmidler. I denne budgetrevision søges om frigivelse af anlægsudgifter i 2012 for 1,85 mio.kr. samt -0,44 på indtægtssiden. Ud af det samlede budget på 100 mio. kr. for 2013 søges om frigivelse på 85 mio. kr. Anlægsprojekterne kan igangsættes efter denne frigivelse. I bilag 2 findes en komplet liste over ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler.


Alle frigivelser vedrører politisk godkendte anlægsprojekter. 


De enkelte fagudvalg har i januar måned behandlet budgetrevisionen pr. 30.11.12 indenfor de enkelte udvalgs politikområder. Fagudvalgenes indstillinger fremgår nedenfor (for enkelte udvalgs vedkommende er møderne så sent i januar måned, at disse først vil blive fremlagt på Økonomiudvalgets møde).Fagudvalgenes indstillinger 


Social- og Sunhedsudvalget (møde den 7. januar 2013)

1. Budgetrevisionens resultat drøftet på udvalgets politikområde.

2. Budgetrevisionen indstilles til godkendelse på udvalgets politikområde.


Børne- og Skoleudvalget (møde den 8. januar 2013)

Administrationens indstilling vedtaget  

Plan- og Klimaudvalget (møde den 9. januar 2013)

Administrationens indstilling anbefales.

Fraværende: Hans Nissen (A) og Ole Bergmann (F).


Fritids-  og Erhvervsudvalget (møde den 14. januar 2013) 

1.                  Budgetrevisionens resultat på udvalgets området drøftet.

2.                  Anbefaler administrationens indstilling.

Fraværende: Preben Goth (V)Arbejdsmarkedsudvalget (møde den 15. januar 2013)

Udvalget anbefaler administrationens indstilling med følgende bemærkninger:

1) Udvalget har modtaget redegørelse om budget 2012 og har via budgetrevisioner kendt til risikoen for merforbrug på førtidspensionsområdet på politikområde 11  

2) Udvalget hæfter sig ved, at merforbruget på politikområde 11 udgør 2,7 pct.  

3) Udvalget afventer DUT reguleringer på førtidspension i forhold til konsekvensvurdering i 2013 og overslagsår. DUT regulering skyldes ny aftale om reform af fleksjob og førtidspension, der trådte i kraft den 1. januar 2013. Uden ændringer i antallet af modtagere, forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. på førtidspension i 2013 med nuværende lovgivning.   

 Kultur- og Turismeudvalget (møde den 16. januar 2013)

Vil foreligge til mødet

Fraværende: Pernille Solvig Graux (V)


Kultur- og Turismeudvalget (møde den 16. januar 2013)

Budgetrevisionen på udvalgets politikområde anbefales.

Fraværende: Preben Goth (V), Carsten Wulff (V)Miljø- og Teknikudvalget (møde den 17. januar 2013)

Anbefaler administrationens indstilling. 

Fraværende: Carsten Wulff (V).


Der gøres opmærksom på, at der er sket enkelte redaktionelle rettelser i bilag 1 ift. det, som blev fremlagt på fagudvalgsmøderne. Rettelserne består bl.a. af tekstmæssige justeringer. Derudover er der sket enkelte øvrige rettelser uden bevillingsmæssige konsekvenser.
Bevilling

Bevillingstabel


2012

2013

2014

2015

2016

Drift

4.241

2.392

2.385

2.159

2.147

Anlæg

-9.833

10.400

-300

0

0

Finansiering

-7.009

0

0

0

0

I alt

-12.601

12.792

2.085

2.159

2.147

Negativt fortegn er indtægt (fx betyder -100, at der er en besparelse på 100.000 kr.)Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1.      At budgetrevisionen drift, anlæg og finansiering, godkendes som fremlagt med de for budget 2012 planlagte underskud.

2.      At anlægsbudgettet frigives

3.      At den uforbrugte bevillingsreserve for 2012 (som det skete i 2011) lægges i kassen.


Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2013

  1. Anbefaler administrationens indstilling godkendt
  2. Merbevilling på 50.000 kr. til dramaskolen i 2013 finansieres af driftsbevillingsreserven i 2013.
  3. Der overføres 280.000 kr. af den uforbrugte driftsbevillingsreserve i 2012 til finansiering af forsøg med morgenmadsordning på Kokkedal skole i skoleåret 2013/14 (120.000 kr. i 2013 og 160.000 kr. i 2014)
  4. Den resterende uforbrugte bevillingsreserve for 2012 på 8.629, lægges i kassen med budgetrevisionen.
  5. Merudgifter på 2,085 mio. kr. i 2014, 2.159 mio. kr. i 2015 og 2.147 mio. kr. finansieres af driftsbevillingsreserven i disse år.