Nr.3 - Økonomisk orientering januar 2013

Sagsnr.: 11/20112

 

Beslutningstema

Økonomisk orientering for januar 2013.


Sagsfremstilling og økonomi

Denne økonomiske orientering er en opgørelse af forbruget ultimo december 2012. Forbruget er opgjort den 8. januar 2013. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at skelne fuldstændigt mellem december og supplementperioden, opgørelsen vil derfor indeholde en del forbrug som ellers ville ligge i supplementsperioden.
Sagen giver en status på drifts- og anlægsbudgettet

  • De samlede driftsudgifter var ultimo december 2.264 mio. kr. hvilket svarer til et mindreforbrug på 35 mio. kr.(svarende til 1,5 pct. af årets budget) i forhold til det periodiserede budget
  • Mindreforbruget er stort set på niveau med forbruget i økonomisk orientering for december, hvor det var 32 mio. kr.(1,4 pct.)
  • Mindreforbruget på de samlede driftsudgifter er sammensat af et mindreforbrug på det rammestyrede område og et merforbrug på det indsatsstyrede område
  • Mindreforbruget på de rammestyrede udgifter var 77 mio. kr.(5,4 pct.) sammenlignet med 80 mio. kr.(5,7 pct.) i økonomisk orientering for december
  • Merforbruget på de indsatsstyrede udgifter var 41 mio. kr.(4,3 pct.) sammenlignet med 48 mio. kr.(5 pct.) ved den seneste økonomiske orientering
  • Forventningen til regnskab 2012 i budgetrevision 30.11.12, jf. særskilt dagsordenspunkt, er et mindreforbrug på driften for året som helhed på godt 30. mio. kr. svarende til det normale niveau for overførsler mellem årene.
  • Økonomisk orientering i december viste for det indsatstyrede forbrug på beskæftigelsesområdet, et merforbrug på 43 mio. kr., dette er reduceret til 24 mio. kr.
  • Administrationen forventer på området et merforbrug for året på ca. 6 mio. kr. jf. ansøgningen om en tillægsbevilling på førtidspensionsområdet i budgetrevision 30.11.12

Likviditet
Kommunens gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af december 116 mio. kr. Dette er 9 mio. kr. bedre end forventet i likviditetsprognosen fra budget 2013.


Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2013

Orienteringen taget til efterretning.