Nr.12 - EU-Life projekt om Usserød å

Sagsnr.: 12/41464

 

Beslutningstema

Beslutning om bemanding af styregruppen fælleskommunalt EU-Life projekt om Usserød Å.

Sagsfremstilling og økonomi

Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner modtog i juni 2012 knap 1 mio Euro fra EU-Life til at videreudvikle det fælleskommunale klimatilpasningsprojekt på tværs af Usserød å. Med et samlet budget på næsten 19 millioner kroner er LIFE+ projektet Danmarks pt. største tværkommunale klimatilpasningsprojekt og vejen er banet for et projekt der vil få stor betydning, ikke mindst for Usserød å, men også for generering af viden og erfaring til brug i fremtidens tværkommunale samarbejder i hele Europa.


I de kommende år skal Usserød å gennemanalyseres og der skal implementeres hydraulisk systemer og styringsredskaber, så oversvømmelser kan undgås i fremtiden. Derudover skal der i Hørsholm anlægges to nye vådenge omkring Blårenden og Svenstrupgård, der skal virke som bufferzoner ved ekstremregn og samtidig øge de naturmæssige værdier.


Siden d. 1. november 2012 har kommunerne ansat en fælles projektleder, som skal styre projektet frem til sin officielle afslutning i 2016.


Et vigtigt element i LIFE+ projektet er, at der skal udvikles og implementeres en officiel fælles organisation (en komite) omkring Usserød å. Denne "politiske" komité (The stream of Usserød Political Commitee (SUPC)), skal består af politikere fra de tre kommunalbestyrelser og bestyrelsesmedlemmer fra de tre forsyningsselskaber.


Komitéen (SUPC) har ansvaret for den overordnede styring og ledelse af de projekter, som igangsættes på tværs af kommunerne og skal fremlægge årlige handleplaner og strategidokumenter, som udvikles i det tværorganisatoriske samarbejde.


Medlemmerne af SUPC vil blive samarbejdets repræsentanter i de enkelte organisationer og vil fungere som ambassadører for de fælles projekter.


Sammenfattende er SUPC opgaver:

-                     Diskutere og vedtage årlige handlingsplaner indenfor de økonomiske rammer, som er stillet til rådighed,

-                     Diskutere og indstille til bestyrelserne fælles strategi og vision for området omkring Usserød Å,

-                     Træffe overordnede beslutninger i forhold til igangsatte projekter,

-                     Udbrede kendskabet til samarbejdet,

-                     Fungere som ambassadører i de enkelte bestyrelser,

-                     Prioritere og vælge de aktiviteter og projekter, som skal gennemføres,

-                     Kommunikere med politikere, borgere og andre interesserede parter


Det er vigtigt, at komitéen ikke bliver for stor, men har en operationel størrelse. På den baggrund foreslår administrationen i alle kommuner en sammensætning af repræsentanter fra hver kommune bestående af: 1 repræsentant fra kommunalbestyrelsen (f.eks. formanden for MTU) og 1 repræsentant fra bestyrelsen i vandselskabet.

Foruden repræsentanterne, skal direktørerne med ansvar for det tekniske område fra de tre kommuner deltager i SUPC´s møder, der afholdes 2 gange årligt.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Byrådet


Indstilling

1.      At der udpeges en repræsentant til den politiske repræsentation i projektet ”The Stream of Usserød Political Committee”, og at der sendes en anmodning til Fredensborg Forsyning A/S´s bestyrelse om at udpege en repræsentant.


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 17-01-2013

Det indstilles, at formanden for Miljø- og Teknikudvalget udpeges til den politiske repræsentation med næstformanden for udvalget som stedfortræder, og at Fredensborg Forsyning A/S også anmodes om at udpege en repræsentant.


Fraværende: Carsten Wulff (V).

Beslutning i Økonomiudvalget den 21-01-2013

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.