18-02-2013 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Hans Nissen

Lars Simonsen

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Thomas Elgaard

Afbud

Ingen

18-02-2013 kl. 17:30
Byrådssalen

Medlemmer

Thomas Lykke Pedersen

Ulla Hardy-Hansen

Hans Nissen

Lars Simonsen

Hanne Berg

Per Frost Henriksen

Hossein Armandi

Ole Bergmann

Flemming Rømer

Thomas Bak

Thomas Elgaard

Afbud

Ingen

Nr.20 - Godkendelse af dagsordenen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Dagsordenen godkendt.

Nr.21 - Status for implementering af budget 2013-2016

Sagsnr.: 13/3891

 

Beslutningstema

Status for implementering af budget 2013-2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet vedtog den 1. oktober kommunes budget for 2013-2016, og i den forbindelse udarbejder administrationen en implementeringsplan, der sikrer at budgetforligets initiativer og intentioner gennemføres. 


Der vedlægges som bilag 1 implementeringsplan for budgetforligets delelementer, hvor der samtidigt angives en status for disse.


Der vil blive fremlagt særskilte sager i de tilfælde, hvor de politiske udvalg skal høres. Denne implementeringsplan følger alene op på, hvorvidt sagerne har været til politisk behandling.  


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. At orienteringen om status for implementeringen af budgetforlig 2013-16 tages til efterretning.


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.22 - Godkendelse af program til budgetseminar i maj 2013

Sagsnr.: 13/2915

 

Beslutningstema

Godkendelse af program til budgetseminaret i maj 2013 og indholdsfortegnelse til budgetmappe.

Sagsfremstilling og økonomi

Til dette dagsordenspunkt er der vedlagt et udkast til et program til budgetseminaret i maj. Ligesom til aprilseminaret sidste år er der disponeret med, at administrationens oplæg holdes før frokost. Der er i programmet opsat to forslag til oplæg henholdsvis med en intern og en ekstern oplægsholder. Eftermiddagen er friholdt til politiske diskussioner. I programmet lægges der op til, at budgetseminaret slutter kl. 17.30. Dvs. at der ikke er efterfølgende middag.


Der er også vedlagt en indholdsfortegnelse til dagsordenspunktet som viser, at der i store træk udarbejdes de samme oplæg til Budget 2014-17 som til aprilseminaret sidste år og Kl´s foreløbige tidsplan for budget- og regnskabssamarbejdet.


Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget godkender program til budgetseminar i maj 2013 og indholdsfortegnelse til budgetmappen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Administrationens indstilling vedtaget.

Nr.23 - Den økonomiske politik og anlægspolitikken

Sagsnr.: 12/11396

 

Beslutningstema

Godkendelse af den Økonomiske Politik og Anlægspolitikken.

Sagsfremstilling og økonomi

I foråret 2012 igangsattes en revision af samtlige kommunens politikker. Politikkerne behandles i de relevante fagudvalg. Som led heri er også sket en opdatering af den Økonomiske Politik og Anlægspolitikken som nu forelægges til politisk godkendelse. Økonomiudvalget er fagudvalg på de to politikker, der efterfølgende skal godkendes endeligt i Byrådet.


Den Økonomiske Politik og Anlægspolitikken angiver de overordnede politiske målsætninger for kommunens økonomi. Alle undersøgelser af kommunernes økonomistyring peger på, at en centralt vedtaget og solidt forankret økonomisk politik er af helt afgørende betydning for kommunens samlede økonomistyring. De overordnede politikker er i dagligdagen understøttet af kommunens håndbog for god økonomistyring (kasse og regnskabsregulativet), der ligeledes er opdateret og behandles som særskilt dagsordenspunkt.


De opdaterede politikker indeholder ikke nye politiske standpunkter, men er en opsamling på den økonomiske politik som den er formuleret i de senere års budgetvedtagelser.


BevillingKompetence

Byrådet

Kommunikation

Politikkerne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

 1. At Den Økonomiske Politik godkendes
 2. At Anlægspolitikken godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Økonomiudvalget drøftede sagen. Sagen forelægges Økonomiudvalget på ny i marts måned med de faldne bemærkninger.

Nr.24 - Godkendelse af revideret Håndbog om Økonomistyring

Sagsnr.: 11/49987

 

Beslutningstema

Revideret udgave af Håndbog for Økonomistyring.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har revideret Håndbog om Økonomistyring.


Såvel politisk som administrativt arbejdes der løbende med udviklingen af kommunens økonomistyring herunder at sikre et fortsat fokus på god økonomistyring. Revideringen af Håndbog om god økonomistyring (kommunens kasse- og regnskabsregulativ) afspejler det kontinuerlige arbejde med økonomistyringen og implementerer ændringer som følge af ny lovgivning. Herudover er håndbogen opdateret med de nye arbejdsgange som er sket med implementeringen af det nye økonomisystem; OPUS.


Der er sket skriftlige justeringer i både håndbogens hovedkapitel og i alle bilag. Endvidere er udarbejdet 2 nye bilag: Bilag 19 om håndtering af fonds- og puljemidler og bilag 20 som beskriver regler og rammer for lån og garantier.Bevilling

Ingen

Retsgrundlag

Styrelsesloven.

Kompetence

Byrådet

Indstilling

 1. At Byrådet godkender Håndbog om Økonomistyring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.25 - Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 12/52493

 

Beslutningstema

Orientering om regnskabstekniske afskrivninger af beløb foretaget i 2012.


Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Håndbog om Økonomistyring er den budgetansvarlige bemyndiget til at godkende afskrivning af beløb i sager, hvor beløbet enten er:

·          under 20.000 kr.

·          hvor der i boet ikke findes midler til dækning, eller

·          hvor der lovgivningsmæssigt er hjemmel til afgangsførelse, eller

·          hvor andre offentlige myndigheder har resolveret afskrivning


Økonomiudvalget skal orienteres én gang årligt om afskrivningerne foretaget i det netop afsluttede kalenderår. Afskrivningerne i denne sag er afskrevet løbende over balancen i løbet af 2012.


Afskrivningerne vedrører de områder, der fremgår af tabellen nedenfor.

Område

Beløb

Center for Borgerservice (75 sager)

415.603,09

Center for Ældre og Handicap (1 sag)

15,00

I alt

414.618,09


Der foretages en afskrivning, hvis et tilgodehavende ikke kan inddrives eller en restance (et skyldigt beløb) bortfalder af den ene eller den grund. Det kan dog også være bogføringsfejl eller tekniske fejl i systemer, som ikke kan rettes op på anden måde.


Størstedelen af afskrivningerne som Center for Borgerservice har foretaget, skyldes dødsbo-udlæg dvs. der er ingen dækning i boet.


Afskrivningerne i denne sag vedrører allerede bogførte tilgodehavender og restancer, som er indtægts- eller udgiftsført, og har dermed ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Alle afskrivningssagerne er tekniske korrektioner i økonomisystemet. Det vil sige, at når afskrivningerne er indberettet, står tilgodehavender og restancer korrekt i økonomi og fagsystemerne.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget


Indstilling

1.       At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Orienteringen taget til efterretning.

Nr.26 - Fremskaffelse af boliger til kommunal anvisning

Sagsnr.: 13/4960

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fremskaffelse af boliger til kommunal anvisning i forbindelse med kondemneringssager på Toftegårdsvænget i Fredensborg.


Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2013 at nedlægge forbud mod beboelse i samtlige boliger i Toftegårdsvænget afd. B, da der er konstateret skimmelsvamp i bygningernes gulve og vægge i et sådant omfang, at det udgør en sundhedsfare. Den generelle frist for fraflytning blev fastsat til 31. oktober 2014.


Det er blevet aktuelt, at en del af beboerne skal flytte inden for 3-6 måneder, hvis de ønsker det eller hvis de har helbredsmæssige gener relateret til skimmelsvamp.


Kommunen kan derfor snart komme i den situation, at man er forpligtet til at genhuse en række beboere - enten i form af en permanent genhusning (byfornyelseslovens § 61) eller en midlertidig genhusning (byfornyelseslovens § 63). 


Kommunen er i dialog om genhusningsmuligheder med boligselskabet som administrerer Toftegårdsvænget. Kommunen er også blevet kontaktet af et andet boligselskab, som har tilbudt at hjælpe med genhusning, hvis der er behov for det. De nuværende muligheder for at skaffe erstatningsboliger i nærheden af Toftegårdsvænget anses alligevel ikke for at være tilstrækkelige.


Det følger af byfornyelseslovens § 64, at Byrådet kan bestemme, at almene boligorganisationer med afdelinger i kommunen skal stille indtil hver 3. ledige lejlighed i disse afdelinger til rådighed som erstatningsbolig efter §§ 61 og 63. Det er en forudsætning, at kommunen samtidig bestemmer, at halvdelen af ledige lejligheder i kommunen egne beboelsesejendomme stilles til rådighed som erstatningsbolig efter §§ 61 og 63.


Kommunen kan tidsbegrænse en sådan beslutning, ligesom kommunen kan begrænse udstrækningen, hvis der skønnes ikke at være behov for at anvende lejligheder i nærmere fastlagte kvarterer eller områder i kommunen eller boligsociale hensyn i øvrigt taler derfor. 


Byrådets beslutning skal bekendtgøres i Statstidende og i den lokale presse. Efter en frist, som fastsættes af Byrådet, og som skal være på mindst 3 måneder fra bekendtgørelsen i Statstidende, skal udlejeren anmelde indtil hver 3. ledige bolig til kommunen.


Senest 2 uger efter, at udlejer har anmeldt boligen til kommunen, skal kommunen meddele udlejer, om boligen ønskes benyttet. Kommunen afholder udlejers eventuelle lejetab i forbindelse med anvisningen.


Er der tale om en permanent anvisning og er huslejen i den nye bolig større end i den bestående bolig, har lejeren ret til tilskud i form af indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen. Indfasningsstøtten ydes i 10 år og nedtrappes med 1/10 hvert år.


Er der tale om midlertidig genhusning, betaler lejer fortsat leje for den fraflyttede bolig, medens kommunen betaler lejen i den midlertidige bolig.


Lejerne har også ret til godtgørelse af rimelige flytteudgifter.


Kommunens udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af erstatningsboliger kan refunderes af staten med 50 %, i det omfang det ligger inden for den ramme, som kommunen er tildelt.


Hvis en bolig på grund af bygningsfornyelsen vil være ubeboelig i mere end 6-12 måneder, har lejeren krav på at blive permanent genhuset. En husstand, der anvises en permanent erstatningsbolig, har fortrinsret til de boliger, der anvises i det samme boligkvarter som den fraflyttede bolig eller et tilstødende boligkvarter. Der er derfor et særligt behov for boliger i Fredensborg by.


Ved permanent genhusning skal erstatningsboligen enten have ét rum mere end antallet af husstandsmedlemmer eller samme rumantal som den tidligere bolig.


Boligerne på Toftegårdsvænget er alle på 3 eller 4 værelser. Det anses derfor for hensigtsmæssigt, at kommunen begrænser de ledige boliger, som skal tilbydes kommunen, til at være ledige 3 eller 4 værelses-boliger.


Det anbefales på den baggrund, at Byrådet træffer beslutning om,

-         at de almene boligselskaber med afdelinger i Fredensborg By skal stille hver tredje ledige bolig i disse afdelinger til rådighed som erstatningsbolig efter byfornyelseslovens §§ 61 og 63

-         at kommunen dog alene ønsker at få tilbudt ledige 3 eller 4 værelsesboliger

-         at halvdelen af ledige lejligheder i kommunens egne beboelsesejendomme samtidig stilles til rådighed som erstatningsbolig efter byfornyelseslovens §§ 61 og 63

-         at ordningen begrænses til en periode fra bekendtgørelsen i Statstidende og 1 år frem


En liste over de berørte boligafdelinger vedlægges som bilag.


Spørgsmålet om økonomiske og/eller bevillingsmæssige konsekvenser forelægges så snart der er konkrete oplysninger i forbindelse med de individuelle afgørelser.


Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt, jf. sagsfremstillingen.


Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Afgørelsen skal bekendtgøres i Statstidende, i Ugenyt og på kommunens hjemmeside. Endvidere vil der blive orienteret om sagen på kommunens årlige møde den 19. februar 2013 med boligselskabernes forretningsførere.

Indstilling

1.     at de almene boligselskaber med afdelinger i Fredensborg By skal stille hver tredje ledige bolig i disse afdelinger til rådighed som erstatningsbolig efter byfornyelseslovens §§ 61 og 63

2.     at kommunen dog alene ønsker at få tilbudt ledige 3 og 4 værelsesboliger

3.     at halvdelen af ledige boliger i kommunens egne beboelsesejendomme stilles til rådighed som erstatningsbolig efter byfornyelseslovens §§ 61 og 6.

4.      at ordningen begrænses til perioden fra bekendtgørelsen i Statstidende og 1 år frem
Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.27 - Niverød III - ansøgning om individuelle køkkenmoderniseringer

Sagsnr.: 08/3518

 

Beslutningstema

Stillingtagen til Fredensborg Boligselskab ansøgning om lejeforhøjelser i forbindelse med individuelle køkkenmoderniseringer.


Sagsfremstilling og økonomi

Med mail af 28. januar 2013 ansøger Fredensborg Boligselskab, afdeling 5401, Niverød III om Byrådets godkendelse af lejeforhøjelser for de beboere, der ønsker at gennemføre individuelle køkkenmoderniseringer i deres bolig.


Boligselskabet oplyser, at afdelingsmødet den 1. november 2012 vedtog at tilbyde individuelle køkkenmoderniseringer til beboerne, forudsat at mindst 10 beboere tilmeldte sig ordningen. Siden da har 19 beboere tilmeldt sig.


Boligselskabet forudsætter, at hver moderniseringssag koster ca. 75.000 kr.


For at kunne finansiere køkkenmoderniseringen for de 19 beboere, der har tilmeldt sig, ønsker boligselskabet at optage et 20-årigt fastforrentet banklån på ca. 1.425.000 kr.


Da der ikke er friværdi i ejendommen, optages banklånet uden pant og uden kommunegaranti. Lånet har en anslået rente på 7,03 % pa. Byrådet skal under de foreliggende omstændigheder ikke tage stilling til selve låneoptagelsen.


Byrådet skal til derimod tage stilling til den lejeforhøjelse, der vil blive konsekvensen for de beboere, der har tilmeldt sig køkkenmoderniseringen. For disse vil der blive tale om en lejeforhøjelse på ca. 9 %. Lejeforhøjelser for forbedringer på mere end 5 % kræver Byrådets godkendelse.


Niverød III består af 61 boliger med 2 rum (62 m2), 28 boliger med 3 rum (96 m2) og 193 boliger med 5 rum (125 m2). Den nugældende lej pr. m2 udgør 704,13 kr. Efter køkkenmoderniseringen vil lejen pr. m2 udgøre 767,81 kr.


For 2-rums boliger vil lejen pr. måned stige fra 3.638 kr. til ca. 3.967 kr.

For 3-rums boliger vil lejen pr. måned stige fra 5.633 kr. til ca. 6.142 kr.

For 5-rums boliger vil lejen pr. måned stige fra 7.334 kr. til ca. 7.998 kr.


Det kan oplyses, at afdelingen i 2010-2011 gennemførte en tilsvarende sag med individuel køkkenmodernisering af 20 boliger. Boligselskabet betegner denne sag som en succes.


Administrationen kan på det foreliggende grundlag anbefale at lejeforhøjelsen godkendes og at køkkenmoderniseringerne for de tilmeldte beboere igangsættes.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.


Retsgrundlag

Lov om almene boliger.


Kompetence

Byrådet.


Indstilling

1.      At Byrådet godkender, at der iværksættes individuelle køkkenmoderniseringer for ca. 75.000 kr. i de boliger, hvor lejerne ønsker det, og at der for disse boliger gennemføres en lejeforhøjelse på ca. 9 %.


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler administrationens indstilling.

Nr.28 - Aftale om anvisning af to ungdomsboliger hos Asminderød Boligselskab.

Sagsnr.: 13/1637

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om kommunen skal indgå en aftale om udvidet anvisningsret til to af Asminderød Boligselskabs ungdomsboliger på Lillevangsvej. 


Sagsfremstilling og økonomi

Center for Familie, Unge og Integration har været i dialog med DAB, der administrerer Asminderød Boligselskabs ungdomsboliger i afdelingen Lillevang på Lillevangsvej i Fredensborg. Administrationen ønsker at kunne disponere over to ungdomsboliger, som i givet fald skal anvendes som ”udslusningslejligheder” for unge, der kommer fra anbringelse i Ungeboliger, plejefamilier, opholdssteder eller døgninstitutioner, og som nu har brug for at lære at klare sig selv, men stadig under kommunens tilsyn.


Kommunen og Asminderød Boligselskab har i januar 2011 indgået en anvisningsaftale, der gælder frem til 1. maj 2014, og som giver kommunen ret til at anvise hver fjerde ledigblevne bolig i afdelingerne Toftegårdsvænget, Toftegårdsvænget B, Lystholmvænget og Lillevang.


Den aftale, der ønskes indgået, er således en udvidelse af den eksisterende anvisningsaftale, dog med den praktiske forskel, at det vil være Center for Familie, Unge og Integration, der direkte anviser de unge til lejlighederne. I dag anvises boligerne af Borgerservice.


Anvisningen af boligerne vil, i lighed med hvad der gælder for anden kommunal anvisning, indebære, at kommunen hæfter for lejebetalingen, fra lejligheden er ledig og indtil indflytning sker. Kommunen hæfter ligeledes for lejerens forpligtelser til at istandsætte lejemålet i forbindelse med fraflytning.


Når den ene unge er klar til at flytte ud og helt klarer sig selv, satses der på, at den næste er klar, således at der ikke opstår tomgang.


Boligselskabet har tilkendegivet, at man er interesseret i at indgå den skitserede aftale med kommunen.


Udgifterne til Ungeboligerne vil holdes inden for Politikområde 10, Udsatte Børn og Unges budget.


Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om almene boliger § 59. 


Kompetence

Byrådet. 


Indstilling

1.      AtByrådet bemyndiger administrationen til at indgå aftale med Asminderød Boligselskab om anvisnings- og dispositionsret til to ungdomsboliger i afdelingen Lillevang.


2.      Atudgifterne til husleje mv. afholdes inden for Politikområde 10, Udsatte Børn og Unges budget. 


Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 04-02-2013

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Nr.29 - Udlejningsaftale mellem Fredensborg Kommune og Humlebæk Boligselskab, afd 405 Båstrupvej

Sagsnr.: 12/46996

 

Beslutningstema

Byrådet skal godkende ny udlejningsaftale mellem Fredensborg Kommune og Humlebæk Boligselskab, afd. 405 Båstrupvej.

Sagsfremstilling og økonomi

I dag har Fredensborg Kommune anvisningsret til 25 pct. af de almene boliger i afdelingen Båstrupvej, jf. Almenboligloven § 59, stk. 1. For afdelingens 1-rumsboliger (15 stk.) og 2-rumsboliger (15 stk.) gælder, at kommunen har 100 pct. anvisningsret, jf. Almenboligloven § 59, stk. 2.


Humlebæk Boligselskab har opsagt aftalen om 100 pct. anvisning til 1-rums og 2-rumsboligerne pr. 1. marts 2013, da boligselskabet ønsker at indgå en ny aftale med Fredensborg Kommune, hvor den kommunale anvisning er mindre end 100 pct.


Humlebæk Boligselskab har været tilfredse med at have en aftale, hvor Fredensborg Kommune har anvisningsret til mere end 25 pct. af 1-rums og 2-rumsboligerne. De ønsker ikke at fortsætte med 100 pct. anvisningsret til kommunen, da afdelingen ønsker, at det også skal være muligt at få en af de små boliger i afdelingen via venteliste.


Fredensborg Kommune så gerne en fortsættelse af 100 pct. anvisning til afdelingens 1-rums og 2-rumsboliger, da kommunen oplever stor efterspørgsel på de små boliger.


Efter en drøftelse mellem Fredensborg Kommunes administration og repræsentanter for Humlebæk Boligselskab, afdelingen Båstrupvej, er man blevet enige om, at kommunen i en ny aftale skal have anvisningsret til 75 pct. af 1-rums og 2-rumsboligerne i stedet for de i dag 100 pct.


Derudover er man blevet enige om, at der i aftalen skrives en hensigtserklæring om, at kommunens anvisning sker på baggrund af en vurdering af den boligsøgendes behov og beboersammensætningen i afdelingen samt efter forudgående dialog med afdelingens udlejningsmedarbejder i boligselskabet.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Aftalen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

1.     At Byrådet godkender ny udlejningsaftale mellem Fredensborg Kommune og Humlebæk Boligselskab vedr. afdeling 405 Båstrupvej.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 04-02-2013

Den administrative indstilling anbefales.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Nr.30 - Ændring af Sundhedsloven pr. 1.1.2013 - konsekvenser på tandplejeområdet.

Sagsnr.: 13/1849

 

Beslutningstema

Folketinget har vedtaget en revision af sundhedsloven på tandplejeområdet medio december 2012 med virkning pr. 1. januar 2013. Byrådet har vedtaget serviceprofil for tandplejen 2013 og kvalitetsstandarden for omsorgstandpleje 2013. De to dokumenter er på baggrund af lovrevisionen konsekvensrettet. Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget har vedtaget en revision af Sundhedsloven pr. 1.1.2013.


Konsekvenser af lovændringen på tandplejeområdet:


Børn og unge 0 – 15 år 

Fritvalgsordningen for de 0-15 årige ophæves. Der er således pr. 1.1.2013 100 pct. egenbetaling for denne gruppe børn og unge, hvis de fortsat ønsker at modtage tandplejetilbuddet i privat praksis. Tidligere var egenbetalingen 35 pct.


Pr. 31.12.2012 modtog fireogtres 0-15 årige det kommunale tandplejetilbud i privat praksis.


De pågældende børns forældre er informeret om lovændringen pr. brev. De pågældende børn tilknyttes og indkaldes frem over på de kommunale klinikker med mindre forældrene kontakter tandplejen med et ønske om at fortsætte i privat praksis med 100 pct. egenbetaling.


Tandplejen har ligeledes informeret de privat praktiserende tandlæger om lovændringen.


Børn, der er i gang med tandreguleringsbehandling i privat praksis, kan afslutte tandreguleringsforløbet med 35 pct. egenbetaling.


Den interkommunale udligningsordning ophæves pr. 1.1.2013 for de børn og unge, der tidligere har modtaget det kommunale tandplejetilbud i en anden kommunes tandpleje, og det er således ikke længere muligt for behandlerkommunen at modtage betaling fra bopælskommunen.


Undtaget herfor er særlige tilfælde, hvor det fagligt set må anses for hensigtsmæssigt, at der tilbydes tandpleje uden for bopælskommunen, eller hvor der er tale om børn eller unge, der har ophold på døgninstitution omfattet af § 67 i Lov om Social Service.


Pr. 31.12.2012 behandlede Fredensborg Tandpleje 49 børn og unge med bopæl i andre kommuner, mens 183 børn og unge med bopæl i Fredensborg Kommune modtog det kommunale tandplejetilbud i en anden kommune.


Tandplejen informerer både forældre til børn og unge, der ikke længere kan modtage tandplejetilbuddet i Fredensborg Tandpleje, og forældre til børn og unge, der vil blive tilknyttet Fredensborg Tandpleje, når aftalen om behandling i  andre kommuner ophører.


Tandplejen forventer en netto tilgang af patienter på 134.


Tandplejen har ved udarbejdelse af denne dagsorden medio januar ikke modtaget egentlige klager fra forældre på baggrund af lovrevisionen. Enkelte forældre har meddelt tandplejen, at de ønsker at deres børn fortsat går i privat praksis og derfor afholder udgiften selv.


Omsorgstandpleje 

Fritvalgsordningen for borgere tilmeldt omsorgstandplejen ophæves pr. 1.1.2013. Omsorgstandpleje tilbydes herefter udelukkende i den kommunale tandpleje. Ønsker borgerne at benytte privat praktiserende tandlæge, gælder de almindelige regler vedrørende voksentandpleje. Det vil sige, at borgerne på lige fod med andre voksne over 18 år selv afholder udgifterne til tandpleje med refusion fra sygesikringen.


På nuværende tidspunkt har ingen af de borgere, der er tilmeldt omsorgstandplejen, valgt at modtage tilbuddet hos privat praktiserende tandlæge.


Lovændringen medfører en opdatering af Serviceprofilen for Tandplejen (bilag 1) samt af Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje (bilag 2).Retsgrundlag

Sundhedsloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Den opdaterede serviceprofil 2013 og kvalitetsstandard for omsorgstandpleje offentliggøres på www.fredensborg.dk

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 04-02-2013

Det anbefales at tage orienteringen til efterretning.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Nr.31 - Indstilling til godkendelse af 3 politikker efter høring

Sagsnr.: 12/18412

 

Beslutningstema

Godkendelse af Ældrepolitik, Handicappolitik og  Psykiatri- og Misbrugspolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 3. december 2012 (sag nr. 138 ) første udkast til tre nye politikker på Handicap-, Psykiatri- og Misbrugs- samt Ældreområdet. Udkastene har været i høring fra 11. december 2012 til 9. januar 2013. Høringen har været annonceret i Uge-Nyt, på Fredensborg Kommunes hjemmeside samt sendt til Seniorrådet, Handicaprådet, interessenter, medarbejdere og ledere.


Der er indkommet høringssvar fra Ældresagen og en borger vedrørende Ældrepolitikken. Der er modtaget et høringssvar fra en borger vedrørende Psykiatri- og Misbrugspolitikken og ingen høringssvar vedrørende Handicappolitikken. Høringssvarene fremgår af bilag.


Administrationen finder ikke at høringssvarene giver anledning til ændringer i politikkerne. Hvert år vil der i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet blive opstillet mål og indsatser med henblik på at konkretisere om implementere politikkerne. Disse mål og indsatser vil blive præciseret i perspektivnotaterne som efterfølgende omsættes i årsplanerne.     


Til hver af de 3 politikker er der tilføjet forord.


Efter godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget skal de 3 politikker godkendes i Økonomiudvalget inden endelig vedtagelse i Byrådet.Handicaprådet har givet følgende høringssvar på deres møde den 24. januar 2013:

Ældrepolitik: Bullits under aktive borgere, bør udfoldes. I . Under demens bør nævnes alkoholdemens, samt nævne Demenscenter Fredensborg. Velfærdsteknologi:  1. og 2. bullit dækker over det samme, bør omformuleres. 

Psykiatri- og misbrugspolitik: Aktive borgere: Bullit 2 bør opdeles i tre hvor den ene omhandler beskæftigelse, omkring uddannelse og den tredje aktiviteter. Frivillighed: Der bør indføjes mulighed for uddannelse af frivillige til denne særlige gruppe. Bullit 1 bør omformuleret til; Vise respekt for og skabe gode rammer for det frivillige arbejde.

Handicappolitik: Aktive borgere, bullit 5: bør tilføjes....på lige fod med andre. Ny bullit: Synliggøre tilbud til handicappede. Frivillighed: Synliggøre tilbud om handicappedes mulighed for at yde frivilligt arbejde / handicappedes mulighed for at få støtte af frivillige. 

Tilgængelighed: Ny bullit: Kommunikere relevante oplysninger ud til alle borgere, således at alle har mulighed for at holde sig orienteret ex. gennem lydavis 
Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende Ældrepolitikken, Handicappolitikken og Psykiatri- og Misbrugspolitikken.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 04-02-2013

Administrationens indstilling anbefales, idet bemærkningerne fra Handicaprådet indarbejdes i de tre politikker.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Nr.32 - Lokalplan H105 - Boliger på Slettenhus - endelig behandling

Sagsnr.: 11/40505

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan H105, Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009, samt udbygningsaftalen der er udarbejdet i forbindelse med plandokumenterne skal vedtages endeligt. Herunder om den offentlige høring giver anledning til ændringer.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Byrådet besluttede 1. oktober 2012 at offentliggøre forslag til lokalplan nr. H105 for boliger på Slettenhus samt forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009, samt godkende det udkast til udbygningsaftale der er udarbejdet i forbindelse med planforslagene.


Planforslagene giver mulighed for omdannelse af Slettenhus i Humlebæk fra erhverv til boligformål gennem ny- og ombygning.


Ændringer

Den offentlige høring er nu gennemført og administrationen har udarbejdet et kommenteret resumé af høringssvarene og borgermødet – se bilag. Efter høringen har bygherre desuden på opfordring fra administrationen fået foretaget supplerende opmålinger på ejendommen, samt bearbejdet fordelingen af kviste på nord- og sydfløjen. På baggrund af høringssvarene, borgermødet og de supplerende opmålinger og bearbejdninger indstiller administrationen, at der gennemføres følgende justeringer af plandokumenterne.


·         Opmålingen af nordfløjen indsættes som bilag i lokalplanen, så det fremgår tydeligt hvor høje nord- og sydfløjen må være. Kvistfordelingen på nord- og sydfløjen ændres til en mere harmonisk løsning. Et tegningsbilag vedrørende døre, vinduer og kviste forenkles og tydeliggøres.


·         Opmålingen af det bevaringsværdige solitærtræ og oplysning om at det er en Ahorn indsættes i lokalplanens bilag. Da træets drypzone har vist sig at være større og tættere på nybyggeriet end først antaget, åbnes der mulighed for at der kan ske terrænregulering i en lille del af drypzonen, hvis det er nødvendigt for at sikre handicapadgang til boligerne. Til gengæld sløjfes en stiforbindelse og der indsættes en vejledende tegning vedrørende placering af byggepladshegn, for at påvirkningen af drypzonen bliver mindst mulig. Desuden tilføjes, at der ikke må ske oplag i den resterende del af drypzonen.


·         Der indsættes krav om mindstestørrelser for de erstatningstræer som skal plantes hvis bevaringsværdige træer går ud eller er til fare for omgivelserne.


·         Der gives mulighed for at afskærme miljøstationen bedre, med fast hegn omgivet af hæk. Lokalplanen justeres desuden, så den ikke er til hinder for at miljøstation og cykelparkering alternativt kan placeres i eksisterende bygninger eller den nye sydfløj, og depotrum kan placeres andetsteds (i eksisterende bygninger eller den nye sydfløj) end i kælderen under bygning C.


·         Der indsættes forbud mod facadebelysning.


·         Grundejer- / ejerforeningens forpligtelser suppleres med kystsikring.


·         Teksten rettes, så det fremgår tydeligt, at der ikke skal oprettes et nyt bevaringsudvalg, men at det er det eksisterende Bevaringsudvalg for Sletten som fortsætter sin rolle i den nye lokalplan. En fejl i afgrænsningen af den eksisterende lokalplan H19 på et kort rettes. Strandbeskyttelseslinjen tilføjes på kort.


Udbygningsaftale

Ejerne af Slettenhus anmodede i forbindelse med lokalplanforslaget om en udbygningsaftale i overensstemmelse med planlovens regler herom. Udbygningsaftalen sikrer, at ejer/bygherre betaler for de nødvendige vejomlægninger mv., der måtte knytte sig til realisering af lokalplanforslaget. Udkast til udbygningsaftalen blev offentliggjort sammen med lokalplanforslaget. Byrådet skal nu godkende udbygningsaftalen i sin endelig form.


Miløvurdering

Byrådet besluttede samtidig med offentliggørelsen af planforslagene, at forslagene ikke var omfattet af krav om miljøvurdering. Denne beslutning er blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er fortsat administrationens vurdering, at der ikke er krav om miljøvurdering, og klagesagen er ikke til hinder for at Byrådet vedtager plandokumenterne endeligt.


Bilag til sagen

Kommenteret resumé af høringssvarene er vedlagt. Der arbejdes fortsat med færdiggørelse af den endelige lokalplan H105, med de indstillede ændringer indføjet. Lokalplanen samt udbygningsaftalen forventes udsendt til udvalget den 28. januar 2012.


Fremgangsmåde i forhold til ændringer

Ændringer i en lokalplan ved den endelige vedtagelse kan, afhængig af ændringernes omfang, enten udføres uden videre, eller forudsætte høring af væsentligt berørte parter, eller forudsætte gennemførelse af ny offentlig høring.


I dette tilfælde er det administrationens vurdering, at der kan argumenteres for at de indstillede ændringer har et omfang som forudsætter høring af væsentligt berørte parter, men at den eneste part som kan siges at være væsentligt berørt er ejer/bygherre. Ejer/bygherre er derfor så vidt muligt løbende blevet orienteret om ændringerne og vil få tilsendt de endelige bilag til kommentering i takt med at de bliver færdiggjort.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.      At Byrådet vedtager Lokalplan nr. H105 samt Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2009 endeligt med de ændringer som fremgår af sagsfremstilling og bilag.


2.      At Byrådet godkender udbygningsaftalen endeligt. 


Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 30-01-2013

SF stillede forslag om, at § 6, stk. 2 ændres til "Der kan opsættes solenergianlæg på nye bygninger, såfremt dette ikke bryder afgørende med æstetiske hensyn i lokalområdet".


Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 2: F og B.  I mod stemte 7: A, C og V. Forslaget blev dermed nedstemt.


Udvalget anbefaler dermed administrationens indstilling,

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling, idet Økonomiudvalget også anbefaler, at § 6, stk. 2 ændres til "der kan opsættes solenergianlæg på nye bygninger, såfremt dette ikke bryder med æstetiske hensyn i lokalområdet". 

Nr.33 - Identitet og moderne byliv i det centrale Fredensborg

Sagsnr.: 12/52815

 

Beslutningstema

Plan- og Klimaudvalget skal orienteres om oplæg til projekt for en bymidtekonkurrence med støtte fra Realdania samt tage stilling til budgetmæssige justeringer i 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Udviklingen i Fredensborg de seneste år og dens betydning for by-identiteten, har igennem det seneste års tid været debatteret i lokalområdet såvel som i byrådet, herunder Plan- og Klimaudvalget. I sensommeren 2012 ledte et lokalt initieret borgermøde til stiftelsen af Fredensborg Borgerforening. Dette skete parallelt med at Fredensborg Byråd afsatte budgetmidler i 2013 og 2014 til at arbejde med sammenhængen i bymidten ud fra en vision om:

 • At bymidten bruges – at de oplevelsesrige rammer gøres aktive – både i og udenfor butikkernes åbningstid.

Visionen knytter sig op på at det centrale Fredensborg rummer en række udviklingspotentialer, som understøtter Byrådets mål i Planstrategi 2011-14, herunder kommunens indsats på sundhedsområdet:


·         At forbindelserne på tværs af bymidten og til de attraktive destinationer understøttes

·         At flere byrum gøres til aktive mødesteder

·         At flere byrum understøtter det grønne præg og indbyder til ophold


Administrationen har i løbet af efteråret 2012 indledt en dialog med Realdania i lyset af de erfaringer fonden har med projekter i byer i andre dele af landet, fx i Aabenraa og Bording. Efter aftale med Økonomiudvalget blev der i december 2012 sendt en ansøgning til Realdania som på denne baggrund d. 17. dec. 2012 har bevilget støtte til et forprojekt og en bymidtekonkurrence i Fredensborg. Ansøgning der er vedlagt denne sag som bilag 1.


Formål med projektet

Helt centralt for projektet vil det være at søge at skabe synergi mellem Fredensborg By’s identitet som hjemsted for hoffet og det attraktive miljø omkring Fredensborg Slot – og udviklingen af Fredensborg By ned omkring bymidten. Synergien vil potentielt kunne revitalisere bylivet ved at skabe byrum og forløb ud fra en samlet identitet, og derfra skabe rammerne om et attraktivt moderne byliv solidt forankret i byens historie.


Delformål

·         At styrke byens unikke identitet gennem en dialogproces med lokale aktører

·         At give de lokale aktører medejerskab for byens udvikling

·         At understøtte borgerdrevne initiativer

·         At fastsætte principper for fremtidige investeringer

·         At skabe overblik over handlemuligheder


·         At punkterne ovenfor indarbejdes i strategisk helhedsplan samt handlekatalog.


Projektaktiviteter

Projektet igangsættes ved at udarbejde et rådgiverudbud med henblik på at indhente ekstern bistand i forhold til foranalyser, inddragelsesprocesser, udarbejdelse af konkurrenceprogram og afvikling af en to-faset konkurrence. Formålet med konkurrencen er at tilvejebringe en strategisk helhedsplan og et handlekatalog med principper for fremtidige investeringer.


Parallelt hermed kontaktes evt. mulige samarbejdspartnere både på nationalt, regionalt og lokalt plan. Denne proces er vigtig i forhold til at opfylde projektformålet om at give de lokale aktører medejerskab for byens udvikling. Lokale aktører skal her forstås som alle aktører der har en betydning for byens debat og udvikling.


Den foranalyse der skal igangsættes vil blive konkretiseret nærmere i dialog med en rådgiver. Eksempler emner for delanalyser kan være: Detailhandel, byidentitet, hverdagsliv, turisme mv. Det er i denne fase vigtigt også at gennemføre en inddragelses og dialogproces med lokale aktører for at i talesætte byens unikke identitet og på sigt at understøtte borgerdrevne initiativer.


Foranalysen giver grundlaget for udarbejdelsen af et konkurrenceprogram hvor konkurrenceopgavens fokus skærpes og underbygges.


Parallelt med udarbejdelse af foranalyse og konkurrenceprogrammet prækvalificeres 5 teams til deltagelse i en tofaset konkurrence gennem et EU-udbud. Derefter udskrives konkurrencen og de 5 teams kommer med deres bud på en strategisk helhedsplan og eksempler på et handlekatalog. 1-2 teams går videre til 2. fase som er udbud efter forhandling.


Dialogprocessen med de lokale aktører kører parallelt med konkurrencens fremdrift.


Efter konkurrencen videre bearbejdes vinderprojektet frem mod en strategisk helhedsplan og et handlekatalog.


Forventet resultat af projektet

·         At der er gennemført en dialogproces med borgerne og de lokale aktører.

·         At der er gennemført en 2-faset konkurrence med 3 indbudte teams.

·         At der er udpeget et vinderteam som efterbearbejder konkurrencens resultat til en strategisk helhedsplan for bymidtens udvikling i et længere perspektiv samt et handlekatalog for konkrete tiltag i et kortere perspektiv.

·         At der er bred enighed om konkurrencens resultat politisk og blandt borgere og lokale aktører.


Økonomi

Projektet ligger i forlængelse af Plan- og Klimaudvalgets drøftelser i 2011-12 om sammenhængen i bymidten. Administrationen anbefaler derfor at den del af den kommunale finansiering som ikke består af administrationens arbejde (kommunale timer i skemaet nedenfor), findes ved at fremrykke en del af bevillingen for 2014 (se skema under bevilling).


Projekt budget total


2.662.500 kr.

Finansiering ved Realdania


1.356.250 kr.

Finansiering ved Fredensborg Kommune


1.356.250 kr.

1. Kommunale timer

156.250 kr.


2. Yderligere kommunal finansiering

1.200.000 kr.Bevilling

Budgetforlig 2013-2016


Drift/


Tekst

Beløb (mio. kr.)

Anlæg

2013

2014

2015

2016

2013-16
      ("-" = besparelse / "+" = merudgift)Løft til infrastruktur og grønne områder


A

28

Bymidten i Fredensborg

0,200

2,800

0,000

0,000

3,000


Ændres til:


Drift/


Tekst

Beløb (mio. kr.)

Anlæg

2013

2014

2015

2016

2013-16
      ("-" = besparelse / "+" = merudgift)Løft til infrastruktur og grønne områder


A

28

Bymidten i Fredensborg

1,200

1,800

0,000

0,000

3,000

Retsgrundlag

PlanlovenKompetence

ByrådetKommunikation

Digital formidling:

Der oprettes en projekthjemmeside hvor alt relevant materiale om projektet kan findes.

Øvrig digital formidling defineres nærmere i dialog med Fredensborg borgerforening undervejs i projektet, der kunne oprettes en Facebookgruppe eller anden brug af sociale medier.


Pressemeddelelser

2-3 pressemeddelelser i løbet af projektperioden.


Rapport

Forundersøgelser, dialogproces, konkurrenceprogram, dommerbetænkning mv. formidles via skriftlig rapport.


Indstilling

 1. At Plan- og Klimaudvalget tager orientering om projektet til efterretning.
 2. At Plan- og Klimaudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler, at dele af budgetmidler afsat i 2014 fremrykkes til 2013. (j.f. skema under bevilling)


Beslutning i Plan- og Klimaudvalg den 30-01-2013

Udvalget tager indstillingens pkt. 1 til efterretning og anbefaler indstillingens pkt. 2. Udvalget lægger vægt på størst mulig inddragelse af borgere, foreninger og interessenter.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Plan- og Klimaudvalgets indstilling.

Nr.34 - Jordregulativ 2013

Sagsnr.: 12/48241

 

Beslutningstema

Administrationen fremlægger udkast til ”Jordregulativ 2013” til godkendelse forud for udsendelse i offentlig høring.


”Jordregulativ 2013” skal erstatte det nuværende ”Regulativ for jordstyring inklusiv områdeklassificering” af januar 2010.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har i dag ” Regulativ for jordstyring inklusiv områdeklassificering”, som blev vedtaget af Byrådet den 21. december 2009 og trådte i kraft den 21. januar 2010.


Med ændring af Affaldsbekendtgørelsen i dec. 2011 fastslås det i § 19, stk. 2, at der skal udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord, som er affald.


Jord som bortskaffes, skal som udgangspunkt betragtes som affald, og med de nye regler stilles der krav om, at der skal udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord samt etableres ordninger for jord, som er affald, produceret af henholdsvis husholdninger og virksomheder i kommunen.


Forurenet jord anses som udgangspunkt som affald, da producenten pga. jordens begrænsede anvendelsesmuligheder normalt vil være nødsaget til at skille sig af med den. Uforurenet jord er som udgangspunkt ikke affald, hvis jorden er planlagt anvendt i umiddelbar forlængelse af dens frembringelse. Hvis dette ikke er tilfældet, skal også uforurenet jord betragtes som affald, når man skal skille sig af med den.


Med udgangspunkt i jordflytningsbekendtgørelsen er der i det eksisterende regulativ for jordstyring fastsat regler for håndtering, herunder anmeldelse af jord fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige veje og forurenet jord i øvrigt.


Ikke al uforurenet jord, som er affald, er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, og der er derfor behov for at supplere med en ordning for denne jord.  


Administrationen har derfor udarbejdet et udkast til ”Jordregulativ 2013”, der sammenfatter indholdet i det tidligere ”Regulativ for jordstyring inklusiv områdeklassificering” og reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Med det nye regulativ er der således tilføjet en anvisningsordning for uforurenet jord, som er affald, fra husholdninger og virksomheder i kommunen, og som ikke er omfattet af andre ordninger.


I nærværende udkast til regulativ er der foretaget ændringer i opsætningen, tilføjet en mere uddybende beskrivelse af krav til analysearbejde ifm. klassificering af jord, herunder bl.a. emballage og opbevaring, tilføjet bilag med vejledning vedrørende analyse, kategorisering/klassificering og sortering af jord samt ift. genanvendelse af jord tilføjet en henvisning til reglerne om terrænregulering, som findes i kommuneplanen. Desuden er regulativet suppleret med en henvisning til en liste over godkendte modtageanlæg for jord fra Fredensborg Kommune. Listen over godkendte anlæg vil blive lagt på kommunens hjemmeside.


Selve regulativet ”Jordregulativ 2013” og bilag D til regulativet er vedlagt som bilag 1 og 2 til sagsfremstillingen. Bilagene A – C er uændrede i forhold til det tidligere regulativ, og derfor har administrationen valgt ikke at vedlægge disse bilag i sagsfremstillingen. Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside (se link under elektroniske bilag).


For at smidiggøre sagsbehandling ved indarbejdelse af evt. miljøtekniske ændringer, såsom ændrede grænseværdier og ændringer i anmeldeskema, ønsker administration bemyndigelse til fremadrettet at gennemføre ændringer i disse bilag.


Regulativet skal iht. lovgivningen i 4 ugers offentlig høring forud for endelig vedtagelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

·         Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26-06-2010 (Miljøbeskyttelsesloven)

·         Bekendtgørelse nr. 1415 af 12-12-2011 om affald (Affaldsbekendtgørelsen)

·         Bekendtgørelse af lov om forurenet jord nr. 1427 af 04-12-2009 (Jordforureningsloven)

·         Bekendtgørelse nr. 1479 af 12-12-2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen)

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)


Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Det nye ”Jordregulativ 2013” skal jf. affaldsbekendtgørelsen i offentlig høring i 4 uger forud for endelig godkendelse. Administrationen foreslår derfor, at udkast til ”Jordregulativ 2013” sendes i høring i februar 2013, og at der samtidig indrykkes en annonce herom på kommunens hjemmeside.

Administrationen sammenfatter efterfølgende høringsbemærkninger og fremlægger udkastet til ”Jordregulativ 2013” til endelig politisk godkendelse på Miljø- og Teknikudvalget samt byrådet i foråret 2013.


Efter endelig vedtagelse bekendtgøres ”Jordregulativ 2013” på kommunens hjemmeside.


Elektroniske bilag

Bilag A – C til ”Jordregulativ 2013” er uændrede i forhold til det eksisterende regulativ. Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside via følgende link:


Indstilling

At administrationen bemyndiges til

1.      At udsende forslag til ”Jordregulativ 2013” i høring i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

2.      At træffe afgørelser efter det nye ”Jordregulativ 2013”.

3.      At foretage eventuelle mindre sproglige rettelser og mindre  ændringer af teknisk karakter i regulativet.

4.      At foretage ændringer af regulativets bilag, bortset fra bilag om områdeklassificering, som kræver forudgående offentlig høring.


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 31-01-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Ergin Özer (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Nr.35 - Udkast til ny kultur- og idrætspolitik til endelig godkendelse

Sagsnr.: 13/2102

 

Beslutningstema

Udkast til ny kultur- og idrætspolitik har været sendt i høring og forelægges nu til politisk behandling og endelig godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Udarbejdelse af ny kultur- og idrætspolitik

Vedlagte politikudkast (bilag 1) er udformet på baggrund af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur- og Turismeudvalgets drøftelser af standpunkter ved udvalgsmøder den 10. og 12. september 2012.


Udkast til Fredensborg Kommunes kultur- og idrætspolitik blev godkendt af Fritids- og Erhvervsudvalget den 12. november 2012 og Kultur- og Turismeudvalget den 14. november 2012. Hvorefter udkastet har været sendt i høring. 


Høring

I perioden 16. november til 10. december 2012 har udkast til ny kultur- og idrætspolitik været i offentlig høring. Udkastet har været sendt til høring hos foreninger, aftenskoler, paraplyorganisationer og Seniorrådet. Udkastet har desuden været behandlet på møde i Handicaprådet, Fritidsforum og relevante politiske udvalg. Blandt borgere har høringen været annonceret på kommunens hjemmeside og i den kommunale annonce i UgeNyt. Høringsberettigede parter har haft mulighed for at afgive udtalelse om kultur- og idrætspolitikken.


Høringen har derudover været kombineret med et debatmøde i december 2012. Politikere, repræsentanter fra kultur- og idrætsforeninger, kulturinstitutioner, Fritidsforum, paraplyorganisationerne, borgere og decentrale medarbejdere på kultur- og idrætsområdet har deltaget i debatmødet om indholdet i politikudkastet.


Høringssvar

Der er indkommet ni høringssvar til politikudkastet. Derudover indgår samlede kommentarer fra Kulturkonferencen afholdt den 20. november 2012 og fra debatmøde om kultur- og idrætspolitik afholdt den 5. december 2012.


Administrationen har gennemgået de indkomne svar og nærmere gennemgået dem i notatet "Sammenskrivning af høringssvar med administrativ indstilling" jf. bilag 2, med henblik på om kommentarer og ændringsforslag skulle indarbejdes i politikken.


Kommentarer og høringssvar kan læses i deres fulde længde i bilag 3-11. 


Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at otte ændringsforslag indarbejdes i politikken. De otte forslag er:


1.      Indledningen, afsnit 5: udbuddet af kulturoplevelser suppleres med ”og kulturtilbud”


2.      Side 4, sidste afsnit, 2. linje forslås ændret til ”vi værdsætter samarbejdet med foreninger, paraplyorganisationer, aftenskoler, instruktører, underviserer …osv”


3.      Side 4. 2. dot. Forslag om at, paraplyorganisationer tilføjes.


4.      Forordet, 4. afsnit. I stedet for at skrive: ”som supplement til politikken har vi mulighed for at udarbejde strategier” forslås det, at der skrives: ”at der skal udarbejdes strategier”.


5.      at der i indledningen understreges, at ”kultur og idræt skal give rum til at stille spørgsmål, involvere, udforske og give plads til nye udtryk”.


6.      Side 3, 3. sidste afsnit: Sætningens udbygges til ”Alle, uanset om man har et handicap og/eller andet særligt behov, skal have mulighed for.....”


7.      Side 6 2. dot. : Sætningens udbygges til ”hjælpe borgere med særlige......”


8.      at det præciseres at kultur- og idrætspolitikken og folkeoplysningspolitikken er sideordnede og skal ses i sammenhæng med hinanden.


Godkendelsesforløb

Udkast til ny kultur- og idrætspolitik med de indarbejdede høringskommentarer skal fremlægges til endelig godkendelse i følgende udvalg:

 • Kultur- og turismeudvalget den 6. februar 2013
 • Fritids- og Erhvervsudvalget den 7. februar 2013
 • Økonomiudvalget den 18. februar 2013
 • Byrådet den 25. februar 2013   

Herefter træder politikken i kraft.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Kultur- og idrtæspoltikken omfatter alle borgere i kommunen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kultur- og idrætspolitikken offentliggøres på kommunens hjemmeside og Fritidsforums Facebookside. Fritidslivet orienteres om politikken pr. mail. Trykte eksemplarer af politikken vil blive lagt på kommunens biblioteker.

Indstilling

1.      At kultur- og idrætspolitikken godkendes til endelig vedtagelse i Byrådet.

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 06-02-2013

Administrationens indstilling anbefales.
Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 07-02-2013

Administrationens indstilling anbefales.


Fraværende: Suzan Daoud (F) og Bo Hilsted (A).


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling.

Nr.36 - Fastsættelse af takster for deltagerbetaling i Fredensborg Musikskole

Sagsnr.: 13/1731

 

Beslutningstema

Der skal tage stilling til forslag om takster for musikskolen 2013 / 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Kultur- og Turismeudvalget skal indstille takster for deltagerbetaling for den kommende sæson 2013/2014 i Fredensborg Musikskole.  


Musikskolen har været gennem en stram økonomisk budgetstyring, der har sikret, at regnskabet for 2012 udviser den nødvendige balance og al gæld til Fredensborg og Hillerød Kommuner er afviklet.


I de foregående to år har den byrådsvedtagne genopretningsplan medført, at kun helt nødvendige investeringer er foretaget, hvorfor det er vigtigt i de kommende år at sikre en økonomi med mulighed for udvikling og investeringer i f.eks. instrumentbank, efteruddannelse og opdatering af indretningen af undervisningslokalerne.


Administrationen foreslår på den baggrund, at de gældende takster for indeværende sæson fastholdes i den kommende sæson.


Musikskolebestyrelsen anbefaler administrationens forslag om, at taksterne for sæson 2013 / 2014 fastholdes på samme niveau som 2012/2013.


Da indskrivning til ny sæson starter før sommerferien, følger beslutning om takster for den kommende sæson i musikskolen ikke den sædvanlige praksis, hvor takster for kommende budgetår besluttes i Byrådet i efteråret i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Bevilling

Inden for musikskolens budgetramme.

Retsgrundlag

Bekendtgøresle af lov om musik

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

De vedtagne takster for deltagerbetaling vil fremgå af www.fredensborgmusikskole.dk

Indstilling

1.      At taksterne for sæson 2013/2014 fastholdes på samme niveau som sæson 2012/2013.Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 06-02-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling.

Nr.37 - Orientering

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Der blev orienteret om KL-topmødet, invitation til regionalt møde om den kommunale økonomi samt temamødet i Byrådet den 25. februar 2013.

Nr.38 - Sager behandlet på lukket møde

Sagsfremstilling og økonomi

Sag nr. 39 "Cafe Pingo, Helsingørsvej 1A,  Fredensborg - alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid."

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Sag nr. 39 "Cafe Pingo, Helsingørsvej 1A,  Fredensborg - alkoholbevilling, bestyrergodkendelse og udvidet åbningstid."

Administrationens indstilling vedtaget.

Liste C tager forbehold.