Nr.35 - Udkast til ny kultur- og idrætspolitik til endelig godkendelse

Sagsnr.: 13/2102

 

Beslutningstema

Udkast til ny kultur- og idrætspolitik har været sendt i høring og forelægges nu til politisk behandling og endelig godkendelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Udarbejdelse af ny kultur- og idrætspolitik

Vedlagte politikudkast (bilag 1) er udformet på baggrund af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur- og Turismeudvalgets drøftelser af standpunkter ved udvalgsmøder den 10. og 12. september 2012.


Udkast til Fredensborg Kommunes kultur- og idrætspolitik blev godkendt af Fritids- og Erhvervsudvalget den 12. november 2012 og Kultur- og Turismeudvalget den 14. november 2012. Hvorefter udkastet har været sendt i høring. 


Høring

I perioden 16. november til 10. december 2012 har udkast til ny kultur- og idrætspolitik været i offentlig høring. Udkastet har været sendt til høring hos foreninger, aftenskoler, paraplyorganisationer og Seniorrådet. Udkastet har desuden været behandlet på møde i Handicaprådet, Fritidsforum og relevante politiske udvalg. Blandt borgere har høringen været annonceret på kommunens hjemmeside og i den kommunale annonce i UgeNyt. Høringsberettigede parter har haft mulighed for at afgive udtalelse om kultur- og idrætspolitikken.


Høringen har derudover været kombineret med et debatmøde i december 2012. Politikere, repræsentanter fra kultur- og idrætsforeninger, kulturinstitutioner, Fritidsforum, paraplyorganisationerne, borgere og decentrale medarbejdere på kultur- og idrætsområdet har deltaget i debatmødet om indholdet i politikudkastet.


Høringssvar

Der er indkommet ni høringssvar til politikudkastet. Derudover indgår samlede kommentarer fra Kulturkonferencen afholdt den 20. november 2012 og fra debatmøde om kultur- og idrætspolitik afholdt den 5. december 2012.


Administrationen har gennemgået de indkomne svar og nærmere gennemgået dem i notatet "Sammenskrivning af høringssvar med administrativ indstilling" jf. bilag 2, med henblik på om kommentarer og ændringsforslag skulle indarbejdes i politikken.


Kommentarer og høringssvar kan læses i deres fulde længde i bilag 3-11. 


Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at otte ændringsforslag indarbejdes i politikken. De otte forslag er:


1.      Indledningen, afsnit 5: udbuddet af kulturoplevelser suppleres med ”og kulturtilbud”


2.      Side 4, sidste afsnit, 2. linje forslås ændret til ”vi værdsætter samarbejdet med foreninger, paraplyorganisationer, aftenskoler, instruktører, underviserer …osv”


3.      Side 4. 2. dot. Forslag om at, paraplyorganisationer tilføjes.


4.      Forordet, 4. afsnit. I stedet for at skrive: ”som supplement til politikken har vi mulighed for at udarbejde strategier” forslås det, at der skrives: ”at der skal udarbejdes strategier”.


5.      at der i indledningen understreges, at ”kultur og idræt skal give rum til at stille spørgsmål, involvere, udforske og give plads til nye udtryk”.


6.      Side 3, 3. sidste afsnit: Sætningens udbygges til ”Alle, uanset om man har et handicap og/eller andet særligt behov, skal have mulighed for.....”


7.      Side 6 2. dot. : Sætningens udbygges til ”hjælpe borgere med særlige......”


8.      at det præciseres at kultur- og idrætspolitikken og folkeoplysningspolitikken er sideordnede og skal ses i sammenhæng med hinanden.


Godkendelsesforløb

Udkast til ny kultur- og idrætspolitik med de indarbejdede høringskommentarer skal fremlægges til endelig godkendelse i følgende udvalg:

  • Kultur- og turismeudvalget den 6. februar 2013
  • Fritids- og Erhvervsudvalget den 7. februar 2013
  • Økonomiudvalget den 18. februar 2013
  • Byrådet den 25. februar 2013   

Herefter træder politikken i kraft.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)

Kultur- og idrtæspoltikken omfatter alle borgere i kommunen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kultur- og idrætspolitikken offentliggøres på kommunens hjemmeside og Fritidsforums Facebookside. Fritidslivet orienteres om politikken pr. mail. Trykte eksemplarer af politikken vil blive lagt på kommunens biblioteker.

Indstilling

1.      At kultur- og idrætspolitikken godkendes til endelig vedtagelse i Byrådet.

Beslutning i Kultur- og Turismeudvalg den 06-02-2013

Administrationens indstilling anbefales.
Beslutning i Fritids- og Erhvervsudvalg den 07-02-2013

Administrationens indstilling anbefales.


Fraværende: Suzan Daoud (F) og Bo Hilsted (A).


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Kultur- og Turismeudvalgets indstilling.