Nr.34 - Jordregulativ 2013

Sagsnr.: 12/48241

 

Beslutningstema

Administrationen fremlægger udkast til ”Jordregulativ 2013” til godkendelse forud for udsendelse i offentlig høring.


”Jordregulativ 2013” skal erstatte det nuværende ”Regulativ for jordstyring inklusiv områdeklassificering” af januar 2010.

Sagsfremstilling og økonomi

Fredensborg Kommune har i dag ” Regulativ for jordstyring inklusiv områdeklassificering”, som blev vedtaget af Byrådet den 21. december 2009 og trådte i kraft den 21. januar 2010.


Med ændring af Affaldsbekendtgørelsen i dec. 2011 fastslås det i § 19, stk. 2, at der skal udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord, som er affald.


Jord som bortskaffes, skal som udgangspunkt betragtes som affald, og med de nye regler stilles der krav om, at der skal udarbejdes et selvstændigt regulativ for jord samt etableres ordninger for jord, som er affald, produceret af henholdsvis husholdninger og virksomheder i kommunen.


Forurenet jord anses som udgangspunkt som affald, da producenten pga. jordens begrænsede anvendelsesmuligheder normalt vil være nødsaget til at skille sig af med den. Uforurenet jord er som udgangspunkt ikke affald, hvis jorden er planlagt anvendt i umiddelbar forlængelse af dens frembringelse. Hvis dette ikke er tilfældet, skal også uforurenet jord betragtes som affald, når man skal skille sig af med den.


Med udgangspunkt i jordflytningsbekendtgørelsen er der i det eksisterende regulativ for jordstyring fastsat regler for håndtering, herunder anmeldelse af jord fra områdeklassificerede arealer, kortlagte arealer, offentlige veje og forurenet jord i øvrigt.


Ikke al uforurenet jord, som er affald, er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, og der er derfor behov for at supplere med en ordning for denne jord.  


Administrationen har derfor udarbejdet et udkast til ”Jordregulativ 2013”, der sammenfatter indholdet i det tidligere ”Regulativ for jordstyring inklusiv områdeklassificering” og reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Med det nye regulativ er der således tilføjet en anvisningsordning for uforurenet jord, som er affald, fra husholdninger og virksomheder i kommunen, og som ikke er omfattet af andre ordninger.


I nærværende udkast til regulativ er der foretaget ændringer i opsætningen, tilføjet en mere uddybende beskrivelse af krav til analysearbejde ifm. klassificering af jord, herunder bl.a. emballage og opbevaring, tilføjet bilag med vejledning vedrørende analyse, kategorisering/klassificering og sortering af jord samt ift. genanvendelse af jord tilføjet en henvisning til reglerne om terrænregulering, som findes i kommuneplanen. Desuden er regulativet suppleret med en henvisning til en liste over godkendte modtageanlæg for jord fra Fredensborg Kommune. Listen over godkendte anlæg vil blive lagt på kommunens hjemmeside.


Selve regulativet ”Jordregulativ 2013” og bilag D til regulativet er vedlagt som bilag 1 og 2 til sagsfremstillingen. Bilagene A – C er uændrede i forhold til det tidligere regulativ, og derfor har administrationen valgt ikke at vedlægge disse bilag i sagsfremstillingen. Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside (se link under elektroniske bilag).


For at smidiggøre sagsbehandling ved indarbejdelse af evt. miljøtekniske ændringer, såsom ændrede grænseværdier og ændringer i anmeldeskema, ønsker administration bemyndigelse til fremadrettet at gennemføre ændringer i disse bilag.


Regulativet skal iht. lovgivningen i 4 ugers offentlig høring forud for endelig vedtagelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

·         Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26-06-2010 (Miljøbeskyttelsesloven)

·         Bekendtgørelse nr. 1415 af 12-12-2011 om affald (Affaldsbekendtgørelsen)

·         Bekendtgørelse af lov om forurenet jord nr. 1427 af 04-12-2009 (Jordforureningsloven)

·         Bekendtgørelse nr. 1479 af 12-12-2007 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Jordflytningsbekendtgørelsen)

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)


Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Det nye ”Jordregulativ 2013” skal jf. affaldsbekendtgørelsen i offentlig høring i 4 uger forud for endelig godkendelse. Administrationen foreslår derfor, at udkast til ”Jordregulativ 2013” sendes i høring i februar 2013, og at der samtidig indrykkes en annonce herom på kommunens hjemmeside.

Administrationen sammenfatter efterfølgende høringsbemærkninger og fremlægger udkastet til ”Jordregulativ 2013” til endelig politisk godkendelse på Miljø- og Teknikudvalget samt byrådet i foråret 2013.


Efter endelig vedtagelse bekendtgøres ”Jordregulativ 2013” på kommunens hjemmeside.


Elektroniske bilag

Bilag A – C til ”Jordregulativ 2013” er uændrede i forhold til det eksisterende regulativ. Bilagene kan ses på kommunens hjemmeside via følgende link:


Indstilling

At administrationen bemyndiges til

1.      At udsende forslag til ”Jordregulativ 2013” i høring i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen.

2.      At træffe afgørelser efter det nye ”Jordregulativ 2013”.

3.      At foretage eventuelle mindre sproglige rettelser og mindre  ændringer af teknisk karakter i regulativet.

4.      At foretage ændringer af regulativets bilag, bortset fra bilag om områdeklassificering, som kræver forudgående offentlig høring.


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 31-01-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Ergin Özer (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.