Nr.31 - Indstilling til godkendelse af 3 politikker efter høring

Sagsnr.: 12/18412

 

Beslutningstema

Godkendelse af Ældrepolitik, Handicappolitik og  Psykiatri- og Misbrugspolitik.

Sagsfremstilling og økonomi

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på sit møde den 3. december 2012 (sag nr. 138 ) første udkast til tre nye politikker på Handicap-, Psykiatri- og Misbrugs- samt Ældreområdet. Udkastene har været i høring fra 11. december 2012 til 9. januar 2013. Høringen har været annonceret i Uge-Nyt, på Fredensborg Kommunes hjemmeside samt sendt til Seniorrådet, Handicaprådet, interessenter, medarbejdere og ledere.


Der er indkommet høringssvar fra Ældresagen og en borger vedrørende Ældrepolitikken. Der er modtaget et høringssvar fra en borger vedrørende Psykiatri- og Misbrugspolitikken og ingen høringssvar vedrørende Handicappolitikken. Høringssvarene fremgår af bilag.


Administrationen finder ikke at høringssvarene giver anledning til ændringer i politikkerne. Hvert år vil der i forbindelse med udarbejdelsen af budgettet blive opstillet mål og indsatser med henblik på at konkretisere om implementere politikkerne. Disse mål og indsatser vil blive præciseret i perspektivnotaterne som efterfølgende omsættes i årsplanerne.     


Til hver af de 3 politikker er der tilføjet forord.


Efter godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget skal de 3 politikker godkendes i Økonomiudvalget inden endelig vedtagelse i Byrådet.Handicaprådet har givet følgende høringssvar på deres møde den 24. januar 2013:

Ældrepolitik: Bullits under aktive borgere, bør udfoldes. I . Under demens bør nævnes alkoholdemens, samt nævne Demenscenter Fredensborg. Velfærdsteknologi:  1. og 2. bullit dækker over det samme, bør omformuleres. 

Psykiatri- og misbrugspolitik: Aktive borgere: Bullit 2 bør opdeles i tre hvor den ene omhandler beskæftigelse, omkring uddannelse og den tredje aktiviteter. Frivillighed: Der bør indføjes mulighed for uddannelse af frivillige til denne særlige gruppe. Bullit 1 bør omformuleret til; Vise respekt for og skabe gode rammer for det frivillige arbejde.

Handicappolitik: Aktive borgere, bullit 5: bør tilføjes....på lige fod med andre. Ny bullit: Synliggøre tilbud til handicappede. Frivillighed: Synliggøre tilbud om handicappedes mulighed for at yde frivilligt arbejde / handicappedes mulighed for at få støtte af frivillige. 

Tilgængelighed: Ny bullit: Kommunikere relevante oplysninger ud til alle borgere, således at alle har mulighed for at holde sig orienteret ex. gennem lydavis 
Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Byrådet at godkende Ældrepolitikken, Handicappolitikken og Psykiatri- og Misbrugspolitikken.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 04-02-2013

Administrationens indstilling anbefales, idet bemærkningerne fra Handicaprådet indarbejdes i de tre politikker.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.