Nr.28 - Aftale om anvisning af to ungdomsboliger hos Asminderød Boligselskab.

Sagsnr.: 13/1637

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om kommunen skal indgå en aftale om udvidet anvisningsret til to af Asminderød Boligselskabs ungdomsboliger på Lillevangsvej. 


Sagsfremstilling og økonomi

Center for Familie, Unge og Integration har været i dialog med DAB, der administrerer Asminderød Boligselskabs ungdomsboliger i afdelingen Lillevang på Lillevangsvej i Fredensborg. Administrationen ønsker at kunne disponere over to ungdomsboliger, som i givet fald skal anvendes som ”udslusningslejligheder” for unge, der kommer fra anbringelse i Ungeboliger, plejefamilier, opholdssteder eller døgninstitutioner, og som nu har brug for at lære at klare sig selv, men stadig under kommunens tilsyn.


Kommunen og Asminderød Boligselskab har i januar 2011 indgået en anvisningsaftale, der gælder frem til 1. maj 2014, og som giver kommunen ret til at anvise hver fjerde ledigblevne bolig i afdelingerne Toftegårdsvænget, Toftegårdsvænget B, Lystholmvænget og Lillevang.


Den aftale, der ønskes indgået, er således en udvidelse af den eksisterende anvisningsaftale, dog med den praktiske forskel, at det vil være Center for Familie, Unge og Integration, der direkte anviser de unge til lejlighederne. I dag anvises boligerne af Borgerservice.


Anvisningen af boligerne vil, i lighed med hvad der gælder for anden kommunal anvisning, indebære, at kommunen hæfter for lejebetalingen, fra lejligheden er ledig og indtil indflytning sker. Kommunen hæfter ligeledes for lejerens forpligtelser til at istandsætte lejemålet i forbindelse med fraflytning.


Når den ene unge er klar til at flytte ud og helt klarer sig selv, satses der på, at den næste er klar, således at der ikke opstår tomgang.


Boligselskabet har tilkendegivet, at man er interesseret i at indgå den skitserede aftale med kommunen.


Udgifterne til Ungeboligerne vil holdes inden for Politikområde 10, Udsatte Børn og Unges budget.


Retsgrundlag

Lovbekendtgørelse om almene boliger § 59. 


Kompetence

Byrådet. 


Indstilling

1.      AtByrådet bemyndiger administrationen til at indgå aftale med Asminderød Boligselskab om anvisnings- og dispositionsret til to ungdomsboliger i afdelingen Lillevang.


2.      Atudgifterne til husleje mv. afholdes inden for Politikområde 10, Udsatte Børn og Unges budget. 


Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 04-02-2013

Anbefaler administrationens indstilling.


Fraværende: Tinne Borch Jacobsen (V)

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.