Nr.26 - Fremskaffelse af boliger til kommunal anvisning

Sagsnr.: 13/4960

 

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til fremskaffelse af boliger til kommunal anvisning i forbindelse med kondemneringssager på Toftegårdsvænget i Fredensborg.


Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget besluttede den 21. januar 2013 at nedlægge forbud mod beboelse i samtlige boliger i Toftegårdsvænget afd. B, da der er konstateret skimmelsvamp i bygningernes gulve og vægge i et sådant omfang, at det udgør en sundhedsfare. Den generelle frist for fraflytning blev fastsat til 31. oktober 2014.


Det er blevet aktuelt, at en del af beboerne skal flytte inden for 3-6 måneder, hvis de ønsker det eller hvis de har helbredsmæssige gener relateret til skimmelsvamp.


Kommunen kan derfor snart komme i den situation, at man er forpligtet til at genhuse en række beboere - enten i form af en permanent genhusning (byfornyelseslovens § 61) eller en midlertidig genhusning (byfornyelseslovens § 63). 


Kommunen er i dialog om genhusningsmuligheder med boligselskabet som administrerer Toftegårdsvænget. Kommunen er også blevet kontaktet af et andet boligselskab, som har tilbudt at hjælpe med genhusning, hvis der er behov for det. De nuværende muligheder for at skaffe erstatningsboliger i nærheden af Toftegårdsvænget anses alligevel ikke for at være tilstrækkelige.


Det følger af byfornyelseslovens § 64, at Byrådet kan bestemme, at almene boligorganisationer med afdelinger i kommunen skal stille indtil hver 3. ledige lejlighed i disse afdelinger til rådighed som erstatningsbolig efter §§ 61 og 63. Det er en forudsætning, at kommunen samtidig bestemmer, at halvdelen af ledige lejligheder i kommunen egne beboelsesejendomme stilles til rådighed som erstatningsbolig efter §§ 61 og 63.


Kommunen kan tidsbegrænse en sådan beslutning, ligesom kommunen kan begrænse udstrækningen, hvis der skønnes ikke at være behov for at anvende lejligheder i nærmere fastlagte kvarterer eller områder i kommunen eller boligsociale hensyn i øvrigt taler derfor. 


Byrådets beslutning skal bekendtgøres i Statstidende og i den lokale presse. Efter en frist, som fastsættes af Byrådet, og som skal være på mindst 3 måneder fra bekendtgørelsen i Statstidende, skal udlejeren anmelde indtil hver 3. ledige bolig til kommunen.


Senest 2 uger efter, at udlejer har anmeldt boligen til kommunen, skal kommunen meddele udlejer, om boligen ønskes benyttet. Kommunen afholder udlejers eventuelle lejetab i forbindelse med anvisningen.


Er der tale om en permanent anvisning og er huslejen i den nye bolig større end i den bestående bolig, har lejeren ret til tilskud i form af indfasningsstøtte til nedsættelse af lejen. Indfasningsstøtten ydes i 10 år og nedtrappes med 1/10 hvert år.


Er der tale om midlertidig genhusning, betaler lejer fortsat leje for den fraflyttede bolig, medens kommunen betaler lejen i den midlertidige bolig.


Lejerne har også ret til godtgørelse af rimelige flytteudgifter.


Kommunens udgifter i forbindelse med tilvejebringelse af erstatningsboliger kan refunderes af staten med 50 %, i det omfang det ligger inden for den ramme, som kommunen er tildelt.


Hvis en bolig på grund af bygningsfornyelsen vil være ubeboelig i mere end 6-12 måneder, har lejeren krav på at blive permanent genhuset. En husstand, der anvises en permanent erstatningsbolig, har fortrinsret til de boliger, der anvises i det samme boligkvarter som den fraflyttede bolig eller et tilstødende boligkvarter. Der er derfor et særligt behov for boliger i Fredensborg by.


Ved permanent genhusning skal erstatningsboligen enten have ét rum mere end antallet af husstandsmedlemmer eller samme rumantal som den tidligere bolig.


Boligerne på Toftegårdsvænget er alle på 3 eller 4 værelser. Det anses derfor for hensigtsmæssigt, at kommunen begrænser de ledige boliger, som skal tilbydes kommunen, til at være ledige 3 eller 4 værelses-boliger.


Det anbefales på den baggrund, at Byrådet træffer beslutning om,

-         at de almene boligselskaber med afdelinger i Fredensborg By skal stille hver tredje ledige bolig i disse afdelinger til rådighed som erstatningsbolig efter byfornyelseslovens §§ 61 og 63

-         at kommunen dog alene ønsker at få tilbudt ledige 3 eller 4 værelsesboliger

-         at halvdelen af ledige lejligheder i kommunens egne beboelsesejendomme samtidig stilles til rådighed som erstatningsbolig efter byfornyelseslovens §§ 61 og 63

-         at ordningen begrænses til en periode fra bekendtgørelsen i Statstidende og 1 år frem


En liste over de berørte boligafdelinger vedlægges som bilag.


Spørgsmålet om økonomiske og/eller bevillingsmæssige konsekvenser forelægges så snart der er konkrete oplysninger i forbindelse med de individuelle afgørelser.


Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende tidspunkt, jf. sagsfremstillingen.


Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Kompetence

Byrådet

Kommunikation

Afgørelsen skal bekendtgøres i Statstidende, i Ugenyt og på kommunens hjemmeside. Endvidere vil der blive orienteret om sagen på kommunens årlige møde den 19. februar 2013 med boligselskabernes forretningsførere.

Indstilling

1.     at de almene boligselskaber med afdelinger i Fredensborg By skal stille hver tredje ledige bolig i disse afdelinger til rådighed som erstatningsbolig efter byfornyelseslovens §§ 61 og 63

2.     at kommunen dog alene ønsker at få tilbudt ledige 3 og 4 værelsesboliger

3.     at halvdelen af ledige boliger i kommunens egne beboelsesejendomme stilles til rådighed som erstatningsbolig efter byfornyelseslovens §§ 61 og 6.

4.      at ordningen begrænses til perioden fra bekendtgørelsen i Statstidende og 1 år frem
Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Anbefaler administrationens indstilling.