Nr.25 - Årlig orientering om regnskabstekniske afskrivninger

Sagsnr.: 12/52493

 

Beslutningstema

Orientering om regnskabstekniske afskrivninger af beløb foretaget i 2012.


Sagsfremstilling og økonomi

I henhold til Håndbog om Økonomistyring er den budgetansvarlige bemyndiget til at godkende afskrivning af beløb i sager, hvor beløbet enten er:

·          under 20.000 kr.

·          hvor der i boet ikke findes midler til dækning, eller

·          hvor der lovgivningsmæssigt er hjemmel til afgangsførelse, eller

·          hvor andre offentlige myndigheder har resolveret afskrivning


Økonomiudvalget skal orienteres én gang årligt om afskrivningerne foretaget i det netop afsluttede kalenderår. Afskrivningerne i denne sag er afskrevet løbende over balancen i løbet af 2012.


Afskrivningerne vedrører de områder, der fremgår af tabellen nedenfor.

Område

Beløb

Center for Borgerservice (75 sager)

415.603,09

Center for Ældre og Handicap (1 sag)

15,00

I alt

414.618,09


Der foretages en afskrivning, hvis et tilgodehavende ikke kan inddrives eller en restance (et skyldigt beløb) bortfalder af den ene eller den grund. Det kan dog også være bogføringsfejl eller tekniske fejl i systemer, som ikke kan rettes op på anden måde.


Størstedelen af afskrivningerne som Center for Borgerservice har foretaget, skyldes dødsbo-udlæg dvs. der er ingen dækning i boet.


Afskrivningerne i denne sag vedrører allerede bogførte tilgodehavender og restancer, som er indtægts- eller udgiftsført, og har dermed ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Alle afskrivningssagerne er tekniske korrektioner i økonomisystemet. Det vil sige, at når afskrivningerne er indberettet, står tilgodehavender og restancer korrekt i økonomi og fagsystemerne.


Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Håndbog om Økonomistyring.

Kompetence

Økonomiudvalget


Indstilling

1.       At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-02-2013

Orienteringen taget til efterretning.