Nr.261 - Farvergården

Sagsnr.: 13/40212

 
Hossein Armandi

Beslutningstema

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til lukning af døgninstitutionen Farvergården. 


Sagsfremstilling og økonomi

Farvergårdens bestyrelse valgte på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. oktober 2013 at indstille til, at Fredensborg Kommune og Hørsholm Kommuner træffer beslutning om lukning af døgninstitutionen Farvergården. 


I begge kommuner har behovet for døgninstitutionspladser til anbringelse på Farvergården gennem de sidste år været vigende, hvilket betyder, at de 12 normerede pladser, som kommunerne deler med 6 til hver kommune, ikke kan anvendes i tilstrækkelig grad.


Kommunerne har i samarbejde med Farvergårdens ledelse forsøgt at anvende ledige pladser til andre formål af forebyggende karakter, men det har ikke været hverken fagligt eller økonomisk relevant eller rentabelt.


Fredensborg Kommune og Hørsholm Kommune har sammen med Farvergårdens ledelse i foråret 2013 overvejet forskellige muligheder for anvendelse af de ledige pladser.


På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 31. maj 2013 blev der fremlagt et forslag om at oprette en ungeafdeling på institutionen. Ungeafdelingen kunne placeres i den ene længe af bygningen, og det ville være enkelt at adskille den fra de øvrige aktiviteter og den anden afdeling i huset ved opsætning af væg m.v. Der ville være plads til fire unge i alderen 16–22 år.


Bestyrelsen besluttede på sit møde at anbefale denne løsning og aftalte, at begge kommuner skulle behandle sagen politisk.

  

Sagen blev i juni måned behandlet i Hørsholm Kommune, hvor Børne- og Skoleudvalget besluttede at følge den af bestyrelsen anbefalede indstilling om oprettelse af en Ungeafdeling på Farvergården. Herunder nednormering af antal pladser på børneområdet med deraf følgende stigning i taksterne, samt finansiering af omkostningerne til ombygning via en taksstigning i en treårig periode. Sagen kunne ikke nås behandlet i Fredensborg Kommune inden sommerferien, men Social- og Sundhedsudvalgsformanden var positivt indstillet på oprettelse af en ungeafdeling. 


Siden maj måned er begge kommuners anvendelse af pladser på Farvergården igen faldet betydeligt.


Aktuelt anvender Fredensborg Kommune en plads til en ung pige, som blev akutanbragt, og hvor der aktuelt overvejes fremtidig foranstaltningsbehov.


Hørsholm Kommune anvender aktuelt to pladser til to unge på 16 og 17 år. For den 16-årige piges vedkommende arbejdes der hen imod en placering i en ungdomsbolig uden at tidshorisonten heraf er planlagt, og for den 17-årige uledsagede flygtningedrengs vedkommende forsøges det at finde en mere varig fremtidig løsning. Han fylder 18 år i januar måned 2014. Der er i dette tilfælde heller ingen fast tidshorisont. Hørsholm Kommune har udover de to døgnanbragte unge en 18-årig ung mand placeret i aflastning i weekender og ferier. Pågældende er uledsaget flygtning og går p.t. på efterskole.


Det faldende behov for pladser skal ses i sammenhæng med, at kommunerne gennem de sidste år har arbejdet intensivt med omlægninger på anbringelsesområdet samtidig med, at den lokale forebyggende indsats er styrket væsentligt. Det har medført en nedgang i antallet inden for den målgruppe af børn og unge, der har behov for anbringelse i regi af Farvergården.


De børn, der fremover har behov for anbringelse i døgninstitution, vil typisk have behov for placering langt fra lokalområdet og i nogle tilfælde i specialiserede institutionstyper f.eks. inden for psykiatrien og handicapområdet. Herudover vil der i nogle tilfælde være behov for at placere børn i særligt udviklede plejefamilier. 

Denne udvikling i behovene for anbringelser er stabiliseret og forventes at fortsætte fremadrettet. 


Da oprettelse af en ungeafdeling på Farvergården er knyttet op på, at begge kommuner fortsat binder sig for en andel af i alt 12 pladser (fire pladser til hver i børneafdelingen samt hver to pladser i den nye ungeafdeling), vurderes det med udgangspunkt i situationen i begge kommuner at være urealistisk at investere i en udbygning af institutionen. 

  

Forsyningssikkerheden er tilgodeset i den institutionsdækning, der rådes over i regionen samtidigt med, at anbringelsesudviklingen går i retning af anvendelse af andre anbringelsestyper herunder flere placeringer i plejefamilier.


Social- og Sundhedsudvalget i Fredensborg Kommune besluttede på sit møde den 3. september 2013 på lukket dagsorden, ”at bemyndige administrationen til at indlede drøftelse med Hørsholm Kommune om en mulig afvikling af Farvergården som døgninstitution for børn og unge.”


Ledelsen og TR på Farvergården blev efter udvalgsmødet orienteret om beslutningen. Sagen var tavshedsbelagt i forhold til det øvrige personale.


Direktører og Centerchefer i de to kommuner har på møde primo oktober, drøftet sagen. Med udgangspunkt i den konkrete udvikling er det administrationen i begge kommuners samlede vurdering, at en fortsat drift af Farvergården som lokal døgninstitution ikke længere er rentabel.


Administrationen anbefalede derfor, at bestyrelsen indstiller til de politiske udvalg i Fredensborg og Hørsholm Kommuner, at anvendelsen af Farvergården som lokal døgninstitution bringes til ophør med den konsekvens, at medarbejdere og ledere af Farvergården opsiges fra deres stillinger. Herefter skal kommunerne i fællesskab tage stilling til eventuelt salg af ejendommen.


Sagen blev behandlet i Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm Kommune, den 26. november 2013 og skal i Kommunalbestyrelsen den 6. december 2013. Sagen skal behandles i Social- og Sundhedsudvalget i Fredensborg Kommune den 9. december 2013 og i Byrådet den 16. december 2013.  


Medarbejderne på Farvergården blev orienteret om bestyrelsens indstilling på et personalemøde den 23. oktober 2013.


Fredensborg Kommunes Center for Personale og HR har holdt møde med medarbejderne og orienteret dem om situationen. Der er aftalt individuelle forløb med den enkelte medarbejder, hvor personens ønsker om fremtidig eventuelle omplaceringsmuligheder og øvrige personaleretlige forhold vil blive drøftet og aftalt.


Følges administrationens indstilling vil der blive iværksat et afviklingsforløb af institutionen fra 1. januar 2014.


I forhold til personalet vil det betyde, at der etableres en høring og den endelige afskedigelse træder i kraft fra 1. februar 2014 med de opsigelsesvarsler den enkelte medarbejder har. Generelt har medarbejderne lange opsigelsesvarsler på grund af langvarige ansættelsesforhold.


Det er administrationens anbefaling, at Farvergården lukkes pr. 1. februar 2014, subsidiært når det barn sidste barn er omplaceret. Det er administrationens forventning, at det kan lade sig gøre at få de tre tilbageværende børn placeret andre relevante steder inden den 1. februar 2014.


Træffes der i kommunerne afgørelse om lukning af Farvergården, skal der indledes forhandlinger mellem de to kommuner om eventuel anden anvendelse af bygningerne eller salg af ejendommen.


Børne- og Skoleudvalget i Hørsholm Kommune fulgte administrationens indstilling om lukning af Farvergården pr. 1. februar 2014.Kompetence

Byrådet. 


Indstilling

  1. At Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet om at træffe afgørelse om lukning af døgninstitutionen Farvergården pr. 1. februar 2014. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 02-12-2013

Administrationens indstilling anbefales.

Christian de Jounquieres (C) og Suzan Daoud (F) tog forbehold.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Anbefaler Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Liste C og Liste F tog forbehold.