Nr.258 - Kvalitetsstandarder ældreområdet 2014

Sagsnr.: 13/40143

 
Hossein Armandi

Beslutningstema

Godkendelse af kvalitetsstandarder på ældreområdet for 2014

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet skal hvert år godkende kvalitetsstandarderne på Ældreområdet.


Der er kun foretaget mindre ændringer af de hidtidige standarder, primært af sproglig og forståelsesmæssig karakter.


I kvalitetsstandarden for forebyggende træning (selvtræning) efter Serviceloven § 79 er målgruppen udvidet til også at gælde borgere, der har behov for en opfølgende 3 måneders træningsperiode efter at have afsluttet et Forløbsprogram.


I kvalitetsstandarden for træning efter Serviceloven § 86 er servicemålene ændret således, at hvor der tidligere var maksimalt 10 hverdage, er der nu maksimalt 5 hverdage efter terapeutens første kontakt til borgeres genoptræning er iværksat eller / og planlagt.


I kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg er målgruppen udvidet til at gælde alle borgere over 75 år og det vil betyde at alle borgere også selvom de modtager praktisk hjælp eller personlig pleje fremover vil indgå i målgruppen, der modtager et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.


Gennemgående er der i kvalitetsstandarden for Personlig pleje, Praktisk hjælp, Bestilling af varer, Omsorgstime og Plejebolig tilføjet at hjælpen ydes ud fra den rehabiliterende tilgang i feltet: ”Hvad skal leverandøren leve op til”


Samtlige kvalitetsstandarder har været forelagt og drøftet med repræsentanter for Seniorråd og Danske Handicaporganisationer. Møderne har resulteret i forskellige forslag til præciseringer. Administrationen har indarbejdet disse forslag til ændringerne i kvalitetsstandarderne.

Derudover er kvalitetsstandarderne til høring i Handicaprådet. Høringssvaret foreligger til Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sagen.Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At kvalitetsstandarder for 2014 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalg 2010-2014 den 02-12-2013

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Anbefaler Social – og Sundhedsudvalgets indstilling.