Nr.256 - Gebyrer for husholdningsaffald 2014

Sagsnr.: 07/2002

 
Hossein Armandi

Beslutningstema

Godkendelse af gebyrer / takster for husholdningsaffald for 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Lovgivningen (Miljøbeskyttelsesloven samt Affaldsbekendtgørelsen) foreskriver, at gebyrer for affaldshåndtering, affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger (for både husholdninger og erhverv) skal fastsættes af kommunalbestyrelsen.

  

Gebyrer for husholdninger omfatter følgende ordninger:


· Dagrenovation – Taksten for dagrenovation omfatter afhentning af sække/minicontainere til dagrenovation 1 gang om ugen.

· Storskrald – Taksten for storskrald giver hver husstand ret til at få afhentet storskrald 1 gang om måneden hele året.

· Papir – Taksten for papir giver hver husstand ret at benytte de opstillede papircontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne samt ret til at få afhentet papiraffald ved boligen (husstandsindsamlingsordning).

· Glas - Taksten for glas giver hver husstand ret at benytte de opstillede flaskecontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne.

· Genbrugsplads – Taksten for genbrugsplads giver hver husstand ret til at benytte kommunens genbrugspladser – herunder ret til at aflevere op til 2 tons affald/år.

· Farligt affald – Taksten for farligt affald giver hver husstand ret til at aflevere farligt affald op til 200 kg/år.


En vigtig forudsætning i forbindelse med fastsættelse af affaldsgebyrer er et nærmere kendskab til evt. overskud / underskud i de forskellige affaldsordninger, hvilket fremgår af Fredensborg Affald A/S regnskaber.


I forbindelse med gebyrberegning er der behov for at kunne tage politisk stilling til evt. takstnedsættelse eller takstforhøjelse.


Generelt. Som udgangspunkt skal kommunens affaldsordninger ”hvile økonomisk i sig selv”. Det kan nævnes, at gebyrer for husholdningsaffald kun er blevet pristalsreguleret i årene 2008-2011. I de sidste to år (2012 - 2013) er taksterne for dagrenovation og genbruspladser nedsat med 15-20 % årligt og de andre takster fastholdt uændret, dvs. på 2011 niveau.  


Administrationen har i samarbejde med Fredensborg Forsyning, der opkræver husholdningsaffaldsgebyrerne for kommunen, udarbejdet et budget og nærværende forslag til takster for 2014.


Bestyrelsen i Fredensborg Affald A/S har på mødet den 24. oktober 2013 behandlet forslag til takster for 2014 og indstillet til Byrådet at godkende disse. I det følgende uddybes baggrund for de enkelte gebyrer/takster:


Dagrenovation. Med baggrund i det opbyggede overskud i 2011

blev taksten i 2013 reduceret med 20 %.


Af Fredensborg Affald A/S regnskab 2012 og delvis 2013 har man konstateret et akkumuleret overskud på dagrenovationsområdet. Med baggrund i det opbyggede overskud foreslås igen en takstreduktion på dagrenovationsgebyret for 2014 på 20 %.


Papir, glas, storskrald. Regnskabet for 2012 og prognosen for 2013 viser en ”hvile i sig selv” balance for disse ordninger. Administrationen foreslår, at taksterne for papir, glas og storskrald fastholdes uændret.


Genbrugsplads. Nordforbrændings bestyrelse har den 10. september 2013 godkendt takster for brug af genbrugspladserne for både erhverv og husholdninger i 2014. Taksterne for 2014 er fastsat ud fra de forventede budget for affaldsbortskaffelse samt harmonisering af serviceniveauet, herunder udvidet åbningstider. Ifølge Nordforbrændings regnskab for driften af genbrugspladserne kan taksterne i 2014 fastholdes på samme niveau som i 2013.


Fredensborg Forsynings regnskab for 2012 udviser et mindre overskud på ordningen for genbrugspladser. Endvidere er der konstateret et akkumuleret overskud. Administrationen foreslår derfor en takstreduktion for genbrugspladsgebyret for 2014 på 20 %. 


Farligt affald. Ligeledes udviser Fredensborg Forsynings regnskab et mindre overskud samt et akkumuleret overskud på ordningen for farligt affald. Administrationen foreslår derfor en takstreduktion for genbrugspladsgebyret for 2014 på 20 %. 


Konklusion. Godkendelse af taksterne for 2014vil betyde,en besparelse for den enkelte husstand på 380,74 kr./år, inkl. moms, svarende til en besparelse på ca. 18,3 % i forhold til de nuværende takster.


Gebyr

Takst 2013, inkl. moms

Takst 2014, inkl. moms

Besparelse i kr./år

Dagrenovation (110 l. sæk)

897,60

718,46

179,14

Storskrald

66,25

66,25

0

Papir

66,25

66,25

0

Glas

37,50

37,50

0

Genbrugsplads

908,00

726,40

181,60

Farligt affald

100,00

80,00

20,00

I alt

2.075,60

1.694,86

380,74


Fremtidsperspektiver. Regeringens ”ressourcestrategi”, der udkom i oktober 2013, lægger op til, at 50 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes, præcis som EU’s affaldsdirektiv kræver, og det gælder ifølge strategien også det organiske mad- og køkkenaffald og storskrald fra såvel indsamlingsordninger som genbrugspladser. Dette mål skal først nås i 2022, men det antages samtidig i strategien, at 50 % af papir-, plast-, glas- og metalaffaldet vil være genanvendt i 2020.


Ressourcestrategien vil blive udmøntet i en egentlig ”ressourceplan”, som er den, der skal lægges til grund for kommunernes affaldsplan. Et udkast til ressourceplan vil blive sendt i en 8 ugers høring i november 2013, og ’inden for et års tid’ følger så en forebyggelsesstrategi.


Der forelægges en politisk sag om emnet i forår 2014 evt. i forbindelse med behandling af kommunens ”affaldsplan 2014 - 2020”.


Endelig skal det nævnes, at en revision af regulativet for husholdningsaffald er undervejs, herunder en belysning af minimums volumenkrav for dagrenovation for husholdninger, hvilket udvalget har bedt administrationen at belyse. Denne sag forventes at blive behandlet i februar / marts 2014.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen. 

Andre virkninger (handicap, integration, ligestilling, miljø, sundhed)Kompetence

Byrådet. 

Kommunikation

Det er udarbejdet et takstblad for husholdningsaffaldsgebyrer, som bliver lagt på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider. Takstbladet er vedlagt som bilag.

Indstilling

1.      At forslag til gebyrer for husholdningsaffald for 2014 godkendes. 

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-11-2013

Anbefaler administrationens indstilling, dog således at det anbefales, at prisen pr. liter uden renovationsaftale nedsættes fra 6,53 kr./l til 1,25 kr./l, svarende til forskellen mellem 110 sæk ugetømning og 110 l sæk ekstra ugetømning.


Fraværende: Carsten Wulff (V) og Ergin Øzer (A). 


Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Anbefaler Miljø- og Teknikudvalgetsindstilling.