Nr.255 - Gebyrer for erhvervsaffald 2014

Sagsnr.: 10/45603

 
Hossein Armandi

Beslutningstema

Godkendelse af gebyrer / takster for erhvervsaffald for 2014.

Sagsfremstilling og økonomi

Lovgivningen (Miljøbeskyttelsesloven samt Affaldsbekendtgørelsen) foreskriver, at gebyrer for affaldshåndtering, affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger (for både husholdninger og erhverv) skal fastsættes af kommunalbestyrelsen.


Gebyrer for erhverv omfatter følgende ordninger:


Grundgebyr – Taksten omfatter kommunens udgifter til: administration, planlægning, anvisningsordninger, information, regulativer mv. Det dækker endvidere virksomhedernes del af det gebyr, kommunen skal betale for den nationale regulativdatabase og det nationale affaldsdatasystem, der administreres af Miljøstyrelsen.


Genbrugsplads – Taksten for genbrugsplads giver den enkelte virksomhed ret til at benytte kommunernes genbrugspladser. Ordningen er en frivillig tilmeldeordning og administreres af Nordforbrænding.


Farligt affald – Taksten for farligt affald giver den enkelte virksomhed ret til at aflevere farligt affald op til 200 kg/år.


Dagrenovation – Taksten for dagrenovation omfatter afhentning af sække / minicontainere til dagrenovation 1 gang om ugen.


En vigtig forudsætning i forbindelse med fastsættelse af affaldsgebyrer er et nærmere kendskab til evt. overskud / underskud i de forskellige affaldsordninger for erhverv.


I forbindelse med gebyrberegning er der behov for at kunne tage politisk stilling til evt. takstnedsættelse eller takstforhøjelse. Det skal nævnes, at de forskellige affaldsordninger skal ”hvile økonomisk i sig selv”.  


Administrationen har følgende bemærkninger til de enkelte gebyrer/takster:


Grundgebyr. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal grundgebyret opkræves hos alle opkrævningsberettigede virksomheder, som det er blevet siden 2010. Virksomhederne kan dog ifølge bekendtgørelsen søge specifikt om fritagelse herfor.


Grundgebyret skal dække kommunens udgifter til opgaver i forbindelse med udarbejdelse af affaldsplaner, regulativer, behandling af ansøgning om dispensation fra benyttelsespligt, nationale affaldsdatabaser m.m.


Grundgebyret skal fortsat betales af alle virksomheder med en omsætning over 300.000 kr. Bestemte brancher (bilag 8) og virksomhedsformer (bilag 9) er stadig fritaget ligesom i 2010 - 2013. Det betyder, at der i Fredensborg Kommune opkræves grundgebyr hos ca. 1.500 virksomheder, mens ca. 3.500 virksomheder fritages på forhånd.


Med baggrund i Fredensborg Affald A/S regnskab for 2012 er der konstateret underskud mellem gebyrindtægter og de budgetterede udgifter. Der forventes også underskud i 2013.


Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal ordningerne hvile økonomisk i sig selv over en årrække, hvilket betyder, at udsvingene på gebyrerne kan begrænses. Ud fra dette princip foreslås en moderat stigning (50 kr./år) af grundgebyret for virksomheder for 2014. Hovedårsagerne er følgende:


Der har været en del sagsbehandling vedr. ansøgninger om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyrer for 2013 (ca. 350 ansøgninger og skriftlige henvendelser) og de tidligere år. Behandling af ansøgninger er tids- og ressourcekrævende og de nuværende indtægter fra grundgebyret dækker ikke de administrative ressourcer, der er nødvendige til at løse opgaven.


Dertil skal det nævnes, at de virksomheder der bliver fritaget for betaling af grundgebyr ikke bidrager til at betale for de administrative udgifter kommunen påføres, hvilke medfører et mindre provenu til at dække kommunens udgifter til administration af fritagelser, planlægning af affaldsordninger. Det giver således en større belastning til de i systemet tilbageværende virksomheder, der vil oplever et højere grundgebyr.


Den ønskede stigning i grundgebyret skyldes en afspejling af de enkelte virksomheders belastning af administration af ordningen.


Administrationen arbejder løbende med at digitalisere og effektivisere sagsbehandlingen. Derfor blev der indkøbt et it-program (Renoweb) til digital behandling af ansøgninger om fritagelse.


Konkret foreslås grundgebyret for erhverv hævet - fra 395 kr. til 445 kr., eks. moms. Det er efter administrationens vurdering nødvendigt at tildele erhverv en større del af administrationsudgifterne.


Da der kun er ca. 1.500 virksomheder at fordele disse udgifter på, giver selv mindre beløb relativt store udsving. Den foreslåede ændring af grundgebyret vil betyde en forøgelse af indtægterne på ca. 75.000 kr., eks. moms/ år.


Det kan nævnes, at Fredensborg Kommune ligger under - eller på niveau med gebyrstørrelsen for erhverv sammenlignet med vores nabokommuner (Allerød på 685 kr., Hørsholm 415 kr. og Rudersdal 400 kr., - alle eks. moms.)


Virksomhedstype

Takst 2013, eks. moms

Takst 2014 eks. moms

Takst 2014 inkl. moms

Alle virksomheder

395,0

445,0 

556,25 


Genbrugsplads og farligt affald. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal genbrugspladsgebyr, herunder gebyr for farligt affald fortsat kun opkræves hos virksomheder, der tilmelder sig genbrugspladsordningen.


Affaldsbekendtgørelsen blev ændret med virkning fra den 1. januar 2013 og den væsentligste ændring blev, at kommunerne skal åbne for adgang til genbrugspladserne for virksomheder i hele landet.


For at undgå at virksomhederne vælger den billigste genbrugsplads eller den med den bedste service, indførte Nordforbrænding og I/S-kommunerne et fælles koncept for genbrugspladserne med fælles serviceniveau og fælles takster.


En del af det fælles koncept er, at tilmeldingen til genbrugspladsordningen sker via tegning af et abonnement for hele året. Det er således ikke muligt at betale for et enkelt besøg.


Nordforbrændings bestyrelse har den 10. september 2013 godkendt takster for brug af genbrugspladserne for både erhverv og husholdninger i 2014. Taksterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner.


Taksterne for 2014 er fastsat af Nordforbrænding ud fra de forventede udgifter til virksomhedernes brug af genbrugspladserne, samt harmonisering af serviceniveauet, herunder udvidet åbningstider. Ifølge Nordforbrændings foreløbige regnskab for driften af genbrugspladserne kan taksterne i 2014 fastholdes på samme niveau som i 2013.


Det er dog et krav i henhold til affaldsbekendtgørelsen, at udgifterne for driften af genbrugspladserne fordeles mellem husholdninger og erhverv i forhold til de foretagne brugerundersøgelser. Der bliver foretaget en ny brugerundersøgelse, der skal kortlægge fordelingen af affaldet.


Hvis fordelingen i brugerundersøgelsen ændrer væsentligt på forudsætningerne, kan det blive nødvendigt at justere taksterne. En justering vil først slå igennem på gebyrerne for 2015.


Gebyret for adgang til genbrugspladsen, der inklusive bidrag til farligt affald, er frivillig og afspejler de enkelte kategoriers anvendelse af pladserne, i henhold til brugerundersøgelse gennemført i oktober 2012 samt budgettet for 2014.

  

Virksomhedstype

Antal tilmeldte i 2013 *

Takst 2013, eks. moms

Takst 2014, eks. moms

Takst 2014, inkl. moms

Øvrige virksomheder

650

800

800

1.000

Håndværkere (0-1 ansatte)

150

4.800

4.800

6.000

Håndværkere (2-10 ansatte)

100

9.500

9.500

11.875

Håndværkere (over 10 ansatte)

30

12.600

12.600

15.750

*Antal forventede tilmeldte virksomheder i Nordforbrændings fælleskoncept


Dagrenovation fra erhverv. Fredensborg Affald A/S har med baggrund i regnskab 2012, konstateret et overskud på dagrenovationsområdet. Der forventes tillige et overskud i 2013.


Med baggrund i det opbyggede overskud foreslås en takstreduktion for dagrenovationsgebyr for 2014 på 20 %. Samme takstreduktion foreslås vedtaget for husholdninger.


Konklusion. Der er via fælles konceptettaget højde for erhvervs adgang på tværs af kommunegrænserne siden den 1. januar 2013.


Det forelagte udkast til gebyrer vil medføre en generel besparelse for samtlige erhvervsvirksomheder i 2014, på trods at grundgebyret bliver marginalt dyrere. Besparelsen er afhængig af den volumen den enkelte virksomhed er tilmeldt dagrenovationsordning med. Den mindste besparelse (110 l. sæk) bliver således 93,64 kr./år og den største 12.480,28 kr./år. Alle beløb er ekskl. moms.


 Virksomhedstype

Takst 2013, eks. moms

Takst 2014 eks. moms

Besparelse

Grundgebyr

395,00

445,00 

-50,00

Dagrenovation 110 l. sæk

574,46

718,10

143,64

Dagrenovation 800 l. container

4.193,56

3.354,84

838,72

Dagrenovation 16 m3 container

62.651,39

50.121,11

12.530,28


Virksomhederne oplever samtidig en markant forhøjelse af serviceniveauet, idet pladsernes åbningstid, udover at være ens er blevet udvidet væsentligt.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.  


Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der bliver udarbejdet materiale og et takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer til kommunens hjemmeside.

Indstilling

1.      At forslag til gebyrer for erhvervsaffald for 2014 godkendes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-11-2013

Anbefaler administrationens indstilling. 


Fraværende: Carsten Wulff (V) og Ergin Øzer (A). 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-12-2013

Anbefaler Miljø – og Teknikudvalgets indstilling.